Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA 2. İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALILAR :

VEKİLİ :

KONUSU : Islah Talebidir.

HARCA ESAS DEĞER : 19.807,11 TL

AÇIKLAMALAR

1-) Sayın mahkemeniz nezdinde işçilik alacaklarına ilişkin açmış
olduğumuz davada fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızı saklı tutarak
müvekkilimizin 2.000,00 TL kıdem tazminatı, 600,00 TL fazla mesai
ücreti, 50,00 TL genel tatil ücreti, 50,00 TL hafta tatili ücreti ve
300,00 TL ücret alacağı talep etmiştik.

2-) Yargılamanın devamı sırasında bilirkişinin tespit ettiği rakamlar
ile dava dilekçemizdeki rakamlar arasındaki farkın ıslah sureti ile
tamamlanması için iş bu ıslah talebinde bulunma zorunluluğu hasıl
olmuştur.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle ıslah talebimizin
kabulü ile fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak
kaydıyla;

-  Kıdem tazminatı olarak 6.642,00 TL alacağın (talebimizi 4.642,00 TL
  arttırmak suretiyle) fesih tarihinden itibaren işleyecek mevduata
  uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı işverenden tahsiline,

-  Fazla mesai ücreti alacağı olarak 7.626,12 TL alacağın (talebimizi
  7.026,12 TL arttırmak suretiyle) dava tarihinden itibaren işleyecek
  mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı işverenden
  tahsiline,

-  Genel tatil ücreti alacağı olarak 718,58 TL brüt alacağın
  (talebimizi 668,58 TL arttırmak suretiyle) dava tarihinden itibaren
  işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı
  işverenden tahsiline,

-  Hafta tatili ücreti alacağı olarak 5.204,41 TL brüt alacağın
  (talebimizi 5.154,41 TL arttırmak suretiyle) dava tarihinden
  itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faiz ile birlikte
  davalı işverenden tahsiline,

-  Ücret alacağı olarak 2.616,00 TL net alacağın (talebimizi 2.316,00
  TL arttırmak suretiyle) dava tarihinden itibaren işleyecek mevduata
  uygulanan en yüksek faiz ile birlikte davalı işverenden tahsiline,

-  Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine
   karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederiz.
   20/12/2013

 DAVACI VEKİLİ