Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İŞ MAHKEMESİ SAYIN YARGIÇLIĞINA

D A V A C I   : 

 V E K İ L İ    : 

D A V A L I   : 

DA V A       : Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı alacağı,
yıllık izin ücreti alacağı, ücret 

               alacağı.

DEĞERİ      : 8.100,00 TL.(Fazlaya ilişkin hak ve
alacaklarımız saklıdır.)

AÇIKLAMASI : 

                1-Ekli vekaletname gereğince davacı
………….vekili bulunmaktayız. (EK-1)               
                   

                2-Müvekkil, 2005 yılının 6.ayında,
…….. sigorta sicil numarasıyla davalı sitede kapıcı olarak
çalışmaya başlamıştır. İşveren işyeri no ise ………’dur.
Ancak 02.05.2006 tarihinde sigortaya bildirim yapılmıştır. Her ne
kadar sigorta kayıtlarında işe başlama tarihi 02.05.2006 olarak
gösterilmiş ise de, sitenin defter ve kayıtları incelendiğinde
müvekkilin işe başlama tarihinin bu tarihten önce olduğu açıkça
görülecektir.(SSK hizmet dökümü ekte sunulmuştur.Ek-2)

                Davacının işine ise 01.11.2012
tarihinde hiçbir neden yokken haksız ve sebepsiz olarak son
verilmiştir. Davacı-müvekkile bu tarihe kadar davalı işyerinde
aralıksız olarak çalışmıştır.

                01.11.2012 tarihinde işveren
tarafından iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine ilişkin
bir evrak müvekkile elden tebliğ edilmiştir. Müvekkil bu evrağı ne
olduğunu bile anlamadan maaş bordrolarının içinde
imzalamıştır.(01.11.2012 tarihli fesih bildirimi.EK-3)

                 3-Müvekkilin işten çıkartıldığı
tarihte aylık brüt ücreti 941,18 TL’dir. Ayrıca kapıcıya
ayrılan konutta  ikamet etmiştir.             

                 4-Müvekkil davalı işyerinde
yukarıda belirtmiş olduğumuz tarihler arasında çalışmış
olmasına rağmen, kendisine kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
yıllık izin ücreti alacağı ödenmemiştir.Ayrıca son ücretini de
alamamıştır. Müvekkil bugüne kadar yalnızca 4 gün izin
kullanmıştır. Bu nedenle fazlaya ilişkin hak ve alacaklarımız
saklı kalmak kaydı ile,

                        A) 6.000,00  TL kıdem
tazminatı,

                        B) 1.200,00 TL ihbar
tazminatı,

                        C) Son maaşı olan
800,00 TL ücret alacağı, 

                        D) 100,00  TL Yıllık
izin ücreti alacağı,

olmak üzere şimdilik toplam  8.100,00 TL alacağın tahsili için
mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

$

P

\

ê

<

B

N

À

h¢

æ

-ANAKLAR      : İş Kanunu,Hmk ve ilgili yasalar.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda kısaca
açıklanan nedenlerle,

                                 Haklı
olan davamızın kabulü ile,

                                 Fazlaya
ilişkin hak ve alacaklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik
toplamda 8.100,00 TL alacağımızın dava tarihinden itibaren en
yüksek banka mevduat faizi ile birlikte davalı işverenden alınarak
müvekkil davacıya verilmesine, kıdem tazminatı için hak ediş
tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi işletilmesine,

                                
Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.    
                                    
              

                                    
        

 

   2-SSK Hizmet Dökümü.

   3-01.11.2012 tarihli fesih bildirimi fot.

            

               KANITLAR:                 
                                    
      

               1-İşveren ve işçinin sigorta
kayıtları.

               2-İşçinin işyeri sicil dosyası.

               3-İşçinin maaş bordroları.

               4- Bilirkişi incelemesi.

               5-Tanık anlatımları(tanık isimleri
ayrıca bildirilecektir.)

               6-01.11.2012 tarihli fesih bildirimi fot.

               7-Sitenin karar defterleri ve gelir gider
makbuzları başta olmak üzere tük 

               kayıt ve defterleri.

               8-Yemin ve yasal her türlü kanıt. 

               Karşı tarafın bildireceği delillere
göre karşı delil bildirme hakkımızı saklı tutuyoruz.

               Yukarıda yazılı kanıtlar mahkemeye
saygı ile sunulur.