Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                BURSA ….. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO :

RAPORA KARŞI

BEYANDA BULUNAN ( DAVACILAR ) :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Sayın Mahkemenizde ……..esas sayılı dosya ile görülmekte olan
davada 06.07.2015 tarihli bilirkişi raporuna beyan ve itirazlarımızın
sunumu.

AÇIKLAMALAR :

Sayın Mahkemenizde …….E ile görülmekte olan ve ölümlü iş kazasına
ilişkin maddi ve manevi taleplerimizi içeren davada, maddi tazminat
hesabına ilişkin tanzim olunan 06.07.2015 tarihli bilirkişi raporunda
yer alan hesaplamalar haksız ve hukuka aykırıdır. Şöyle ki:

YARGITAY'IN GÜNCEL İÇTİHATLARI GEREĞİ, PMF TABLOSUNUN RAPORA ESAS
ALINMASI HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNDAN, HESAPLAMALARDA ESAS ALINMASI HATALI
VE EKSİK SONUÇ DOĞURMUŞTUR.

Bilindiği üzere Destek ya da Geçici/Kalıcı İşgöremezlik tazminatları
hesaplanırken Yargıtay’ın benimsediği eski uygulama gereği 1931 tarihli,
Fransız Kökenli PMF ömür tablosu esas alınmaktaydı.

Ancak son yıllarda Hazine Müsteşarlığı’nın 2010/4 sayılı genelgesi ile
(Amerikan kökenli ve daha uzun ömür süreleri içeren)CSO 1980 Mortalite
Tablosu isimli tablonun, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası yapan
şirketler için yapılan Destekten yoksun kalma ve benzeri aktüeryal
hesaplamalarda kullanılması zorunlu tutulmuş, sonrasında SGK’da Peşin
sermaye değeri tablolarını bu tabloya göre güncellemiştir.(2011/58
Sayılı genelge)

Son olarak da SGK, 2012/32 sayılı genelgesi ile Hacettepe Üniversitesi
Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nün yöneticiliğinde, Marmara
Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi uzmanları ile "Türkiye Hayat ve
Hayat Annüite Tablolarının Oluşturulması" projesiyle tamamen ülkemize
özel erkek ve kadın için ayrı ayrı oluşturulan “Türkiye Kadın-Erkek
Hayat (TRH - 2010)” ve buna dayalı tabloların Sigorta İşlemlerinde
uygulanması esasına geçmiştir.

Gerçekten de son yıllarda dünyada ve özellikle ülkemizde Yaşam
standartlarının yükselmesi sonucu ortalama yaşam sürelerinin uzamış
olduğu zaten bilinen bir gerçektir. Bu durum doğal olarak bu tabloya
yansımış, geleneksel olarak kullanılagelen eski tarihli PMF ömür
tablosuna göre daha uzun “bakiye ömür” süreleri ortaya çıkmıştır.

Hem Türkiye’ye özel oluşturulmuş olması ve güncel verileri içermesi, hem
de kadın/erkek ayrımı da yapılmış olması nedeniyle TRH 2010 tabloları
tüm tazminat hesaplarında uygulanmalıdır. Kaldı ki son dönemlerde
yargıtay kararlarında da TRH2010 tablosunun uygulanması gerektiğine
ilişkin kararlarda verilmeye başlanmıştır. ( Yargıtay 10. Hukuk Dairesi
2012/5525E ve 2014/1893K )

Bu bilgiler ve Yargıtay kararları ışığında PMF 1931 tablosu ile
hesaplamalar yapılıp rapor hazırlanması hakkaniyete uygun düşmeyecektir.

2- ………….ve ………….. TARİHLİ BİLİRKİŞİ RAPORLARINA İLİŞKİN ORTAK
İTİRAZLARIMIZ

…………… tarihli bilirkişi raporunda davalı yana %60'lık davacı yana
%40'lık bir kusur izafe edilmiştir. Bu rapordaki yanlışlıkları ayrıntılı
olarak …………. tarihli dilekçemizde belirtmiştik. Davalı şirket gerekli
tedbirleri almamış, gerekli eğitimleri vermemiş ve gerekli ekipmanları
sağlamamıştır. Beyanlarımız saklı kalmak kaydıyla, işverenin bütün
gerekli ekipmanları sağladığını bir anlığına düşünecek olsak dahi,
denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediği kamera kayıtlarında
açıkça görülen davalı kazanın oluşumunda %100 kusurludur.

Bu rapora itirazlarımızı ayrıntılı olarak belirtmemize rağmen ……………..
tarihinde tanzim edilen bilirkişi raporunda somut ve ciddi olan bu
itirazlarımız hiçe sayılarak destekten yoksun kalma zararı %60lık kusuru
oranı üzerinden hesaplanmıştır.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda arz ve izahına çalışılan sebeplerle,
itirazlarımıza ilişkin yeni bir bilirkişi raporu alınmasını
saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz.