Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     	

………….. (  ).İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’ NE 

DOSYA NO	 			:          		                   
                       

CEVAP VEREN (DAVALI)	: 

VEKİLLERİ				:                       

DAVACI				

VEKİLİ				:				 

KONUSU				: Davaya cevaplarımızın sunulmasıdır.

CEVAPLARIMIZ			: Yukarıda esas nosu yazılı davada davalı
vekilleriyiz. (EK: Vekaletname örneği) Davacı tarafın haksız,hukuki
dayanaktan yoksun açmış olduğu davanın reddi gereklidir. Zira;

Davacının Ücreti Yönünden	: Davacının kıdem tazminatı, fazla
çalışma,hafta tatili ve UBGT ücret alacaklarına ilişkin
taleplerinin kabulü anlamına gelmemek kaydı ile; Davacı “asgari
ücret” ile çalışmaktadır. Bu sebeple davacının ücretinin net
1.250 TL olduğu iddiasının tarafımızca kabulü mümkün değildir.
Gerek dava dosyasına sunulan davacının işçinin imzalamış olduğu
ve ihtirazi kayıt taşımayan ücret bordrolardan ve gerekse SGK
bildirgelerinden de davacının asgari ücretle çalıştığı çok
açık ortadadır. Dolayısı ile davacının asgari ücret dışında
kalan ücretini elden aldığı iddiasının tarafımızca kabulü
mümkün olmayıp, Bu durumun aksinin ancak yazılı delille ispatı
mümkün olup, bu hususta tanık beyanlarına itibar edilmesi
düşünülemez.

İş akdinin Fesih Sebebi Kıdem ve İhbar Tazminatı Yönünden	: Bu
hususta davacı tarafça talep edilen alacak kalemlerinin reddi
gereklidir. Zira davacı işçinin kanuni çalışma koşullarına göre
çalıştırılmaması söz konusu olmayıp, şirket müdürünün
sözlü hakaretlerine de maruz kalmış değildir. İşin esasında
davacı işçi aynı işyerinde çalıştığı diğer bir mesai
arkadaşı olan işçi ile yaşadığı sorunları (küfür, hakaret)
gerekçe göstererek ve hiçbir haklı neden yokken işi
bırakmıştır. Bu durum davacı işçi hakkındaki işyeri çıkış
bildirgesinde SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARINDAN 03 olarak
düzenlenmiştir. (3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi
tarafından feshi) Kendi isteği ile işten ayrılan işçinin ihbar ve
kıdem tazminatını hak etmesi mümkün değildir. Kaldı ki
işçilerin kendi aralarındaki hakaret ve küfürleşme olgusu
Yargıtay’ın birçok kararında işveren açısından iş aktinin
“haklı nedenle” bildirimsiz fesih hali olarak düzenlemiştir.
Davacı işçi tartışma sonrası işyerini terk ederek işe
gelmemiştir. Davanın bu yönden reddi gereklidir. 

 

‚

²

 h

 h

 h

 h

 h

 h

 h

 h

X

\

f

j

l

„

†

Ž

¬

 h

 h

h

h

␃ሃ桤ā愀̤摧ᢂ£

␪帀梄愁̤摧擅¹ကFazla Çalışma ,UBGT ve Hafta Tatili
Alacağı Yönünden: Öncelikle belirtmek gerekir ki davacı işçiye
ait imzalı ücret bordroları işyeri şahsi sicil dosyası içersinde
mevcut olup, bu dosya içerisinde sayın mahkemeye
sunulmuştur.Davacının Ulusal bayram , hafta tatili, genel tatil ve
hafta tatili alacaklarının tamamının davacı işçiye ödendiği ,
Yine bu imzalı bordrolardan davacı işçinin fazla çalışmasının
olmadığı da açıktır. Davacı işçi, imzalı ücret bordrolarına
herhangi bir ihtirazi kayıtta koymuş değildir. Ayrıca İmzalı
ücret bordrolarında fazla mesai, hafta ve genel tatili çalışma
ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha
fazla çalışma, hafta ve genel tatili çalışması yaptığının
ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma,
hafta ve genel tatili çalışması alacağının daha fazla olduğu
yönündeki ihtirazı kaydının bulunması halinde, bordroda
görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille söz
konusu olabilir. Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazı
kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge
ile bordroda yazılı olandan daha fazla çalışmayı yazılı delille
kanıtlaması gerekir. (YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/4195
KARAR NO: 2014/2707) 

HAL BÖYLE İKEN; Davacı tarafın bu alacak kalemlerine ilişkin
taleplerinin reddi gereklidir. Kaldı ki; YAZILI BELGE İLE İSPATI
GEREKEN HALLERDE DAVACI TALEBİ YÖNÜNDEN TANIK DİNLENMESİ DE
MÜMKÜN DEĞİLDİR. 

Yıllık İzin Ücreti Yönünden 	: Davacı işçinin bu yöndeki
talebinin de reddi gereklidir. Zira davacı çalıştığı döneme
ilişkin yıllık izinlerini kullanmıştır. Davacının 19.02.2014 ve
13.03.2014 tarihleri arasında yıllık iznin kullandığına ilişkin
davacı imzasını taşıyan belge işyeri şahsi sicil dosyası
içerisinde sayın mahkemeye sunulmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM	: Yukarıda arz ve izaha çalışılan ve resen nazara
alınacak nedenlerle;

1-Davanın REDDİNE;

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ederiz. 

				  Davalı Vekili

				Av. ….

EK: 

Vekaletname örneği

Davacı işçiye ait şahsi sicil dosyası (Davacının imzasını
taşıyan ücret bordroları,hizmet sözleşmesi,işe giriş ve
çıkış bildirgeleri,yıllık izin belgesi ve sair belge)

Sayfa PAGE  \* MERGEFORMAT 1