Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ….İş Mahkemesi

Sayın Hakimliği’ne,

								Dosya No	: 

Davalı             	: 

Vekilleri			: 

				 

Davacı             	: 

Vekili 			:				

Konu				: Cevap dilekçemizin sunumudur.  

Açıklamalar			:

Dava haksız ve yasal dayanaktan yoksundur. Davacı tarafça
müvekkilimiz şirket ile diğer davalı şirket arasında, asıl
işveren-alt işveren ilişkisi bulunduğu iddiasıyla, iş akdinden
doğduğunu ileri sürdüğü alacak taleplerinin müvekkilimiz şirkete
yöneltilmiş olması yasal mesnetten yoksun ve hatalıdır. 

Müvekkil şirket ile diğer davalı arasında asıl işveren-alt
işveren ilişkisi söz konusu olmayıp, taraflar arasında anahtar
teslim eser sözleşmesi akdedilmiştir. Dava dilekçesinde bu hususta
ileri sürülen tüm iddialara itiraz ediyoruz. 

Dinamik tarafından, … ili sınırları içinde kurulacak
Hidroelektrik Santrali’nin tüm inşaat işleri bir bütün halinde
bağımsız olarak çalışan …a anahtar teslim şeklinde
bırakılmıştır.

n

°

(

þ

 (

4

F

š

Ø

ü

þ

.inde ya da bölümlere ayrılarak başkalarına devredildiği, işten
bu yolla tamamen el çekildiği, sigortalı çalıştırılmadığı
için işveren sıfatını haiz olunmadığı durumlarda, bunları
devreden kişinin asıl işveren olarak nitelendirilemeyeceği
şüphesizdir. 

Müvekkil şirket ile diğer davalı arasındaki sözleşme, başlı
başına anahtar teslim inşaat sözleşmesi işi olup, bedel usulü ile
eser sözleşmesidir. Dolayısıyla müvekkilimiz şirket ile yüklenici
arasındaki ilişki asıl işveren-alt işveren ilişkisi değildir. Bu
nedenle, müvekkil şirkete karşı husumet yöneltilmesi yasaya
aykırı ve hatalı olup davanın yukarıda izah edilen gerekçelerle
müvekkilimiz yönünden husumetten reddini talep ederiz. 

Davacı tarafça da, müvekkilimiz yönünden, yasaya aykırı şekilde
husumet tevcih edildiği bilindiğinden, dava dilekçesinde kurgulanan
asıl işveren-alt işveren iddiası ve bu iddia çerçevesinde dava
dilekçesinde ileri sürülen hususların tamamı gerçek dışı olup
külliyen itiraz ediyoruz. Davacı taraf iddialarını ispat
mükellefiyeti altındadır.

Delil Listemiz		: 

Eser Sözleşmesi.

Bilirkişi İncelemesi.

Emsal Yargıtay kararları.

İkamesi mümkün her türlü sair yasal delil. 

Sonuç ve Talep		: Açıklanan nedenlerle, Sayın Mahkemece yasaya ve
hukuka aykırı davanın reddine karar verilmesini, avukatlık ücreti
ile yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesini vekaleten dileriz. 

Saygılarımızla,

Davalı Vekili