Giriş yap
Kayıt ol

        KİRA SÖZLEŞMESİ 

(İşyerleri İçin)

Dairesi	(Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak)

Mahallesi	(Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak)

Cadde/Sokağı	(Cadde veya sokak yazılacak)

Numarası	(Apartman kapı numarası ve Daire kapı numarası yazılacak)

Kiralananın Cinsi	Mağaza

Kiralayan	(Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiralayanın T.C. Kimlik No	(Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiralayanın Adresi	(Kiraya verenin tam adresi yazılacak) Kiracı	(Kiracının tam adı ve soyadı yazılacak)

Kiracının T.C. Kimlik No	(Kiracının T.C. Kimlik no yazılacak)

Kiracının Adresi	(Kiracının tam adresi yazılacak)Akdin Başlangıç Tarihi	(Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi
yazılacak)

Akdin Süresi	(Kira sözleşmesinin süresi yazılacak)

Aylık Kira Bedeli	(Kira bedelinin yıllık toplamı yazılacak)

Yıllık Kira Bedeli	(Her ay ödenecek kira bedeli yazılacak)

Kira Bedelinin Ödeme Şekli	Her ayın beşinci günü akşamına kadar
peşin olarak

Kiralananı Kullanım Şekli	Yalnızca mobilya teşhir mağazası olarak

Kiralananın Durumu	Sağlam, tam ve kullanılmaya elverişlidir

Kiralananla Birlikte Teslim Edilen Demirbaşlar	………. marka kombi,
elektrik (endeks………..), su (endeks………..) ve doğalgaz
(endeks………..) sayaçları, su ve doğalgaz sayaçlarına ait
kartlar ve kiralananın apartman kapısı ve daire kapısının ikişer
adet anahtarı.(imza)				(imza)				(imza)

	

	GENEL KOŞULLAR1.Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır. 

2.Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları
içinde davranmaya zorunludur. 

3.Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere
kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4.Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda
değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak
zorundadır. 

5.Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde,
kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır. 

6.Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal
kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan
sorumludur. 

7.Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları,
kiralayana haber vermek zorundadır. 

8.Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken
işlere izin vermek zorundadır. 

9.Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan
kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak
ve giderlerini karşılamak zorundadır. 

10.Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana,
kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir.
Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır. 

11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı
şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralananla birlikte
teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim
edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi
veya eski hale getirilmesi zorunludur. 

12.Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği
asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır.
Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma
ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir. 

13.Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa
çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin
vermek zorundadır. 

14.Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde,
kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan
dolayı kiracı sorumlu olacaktır. 

15.Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi
tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan
kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde
bulunamaz. 

16.Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini
kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana
teslim etmek zorundadır.

17.Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine
ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi
donanımları yaptırabilir.(imza)				(imza)				(imza)

ÖZEL KOŞULLAR

Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik
edilemez.

Kiralanan, mobilya teşhir mağazası dışında herhangi bir amaçla
kullanılamaz. 

Kira bedelleri, her ayın beşinci günü akşamına kadar,
kiralayanın …………… bankası, …………………
Şubesindeki …………………………… numaralı hesabına
yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi
halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem
yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır.
Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar
işleyecek kira paralarının tümü muacceliyet kazanacaktır.

Kiracı, kira bedelinden kestiği stopajı düzenli olarak vergi
dairesine yatıracak ve ödeme belgesinin fotokopisini kiralayana her
üç ayda bir verecektir.

Kiralananın kapıcı/kaloriferci, yakıt ve genel giderleri kiracı
tarafından ödenecektir. 

Kapılar, vitrinler, sıhhî tesisat araçları sağlam, tam ve
kullanılmaya elverişli olarak teslim edilmiştir. 

Kiracı, kiralananı özenle kullanacak; kiralayan da gerekli
onarımları, kiracının uyarısından itibaren on gün içinde -teknik
olanaksızlar hariç- yaptıracaktır.

Kiracı, elektrik aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme
sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini kiralayana
verecektir. 

Kiracı, üç gün içinde, aile beyannamesini mahalle muhtarlığına
verecektir. 

Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı, Ankara mahkemeleri ve
icra müdürlükleri yetkili olacaktır. 

İşbu, on yedi genel ve on özel koşuldan oluşan sözleşmeyi, hür
iradelerimiz ile iki nüsha olarak imzaladık. …………..200….

Kiracı:           Müteselsil Borçlu ve Kefil:       
    Kiralayan:

(imza)           (imza)                   
       (imza)

(isim)            (isim)                   
         (isim)   ÖNERİLER ve NOTLAR

Sözleşme yapılırken, tarafların kimlik, çalışma belgelerinin vb.
fotokopilerinin sözleşmeye eklenmesi,

Tarafların ad ve soyadları ile kiralananın adresinin doğru olarak
yazılması,

Kira bedelinin rakam ve yazıyla yazılması ve arka sayfaya yeniden
kira parası yazılıyorsa, ön sayfa ile aynı olmasına özen
gösterilmesi,

Sözleşmenin yenilenmesi halinde artış şartı konuyorsa, bunun
uyuşmazlığa neden olmayacak bir şekilde net olarak belirtilmesi,

Güvence (teminat, depozito) alınıyorsa, bunun da net bir şekilde
belirtilmesi,

Kira sözleşmesi vekil aracılığı ile yapılıyorsa bu hususun da
net bir şekilde sözleşmeye yazılması,

Kiracı veya kiralayan tüzel kişilik ise sözleşmeyi imzalayan
şahsın tüzel kişiyi temsil yetkisinin bulunup bulunmadığın
araştırılması ve imza sirkülerinin sözleşmeye eklenmesi,

SSK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarının haczedilemeyeceğinin göz
önünde Bulundurulması,

Sözleşme yapıldıktan sonra (daha sonra ceza ve faiz ödeme durumunu
ortadan kaldırmak için), 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na göre
yasal süresi içinde, ilgili vergi dairesine gidilerek, sözleşmeye
ilişkin damga vergisinin yatırılması, 

uygundur.

İşyeri kiralarında, kiracıların, ödedikleri kira parasından
kestikleri stopajı bağlı bulundukları vergi dairesine yatırmaları
gerekmektedir.

Bazı işyeri kira sözleşmelerinde ödenecek kira parasının net
olması kararlaştırılmaktadır. Bu durumda, kiracı, kira parasını
net olarak ödeyecek, ayrıca  ödediği net stopaj düşülmüş oran
kabul ederek tam kirayı ve stopaj hesaplayıp vergi dairesine
yatıracaktır. 

Kira parasının net olarak ödeneceği kararlaştırılan işyeri kira
sözleşmelerinde, kira tespit davası açılması halinde saptanan kira
parası (Yargıtay kararları doğrultusunda), stopaj düşülmemiş
brüt kira parası olup kiracı, belirlenen kira parasından stopajı
keserek vergi dairesine yatıracaktır.
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78