Giriş yap
Kayıt ol

        Rekabet yasağına ilişkin düzenleme Borçlar Kanunu’nun 348. maddesinde,
"İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerinin esrarına nüfuz etmek
hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin
hitamından sonra, işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet edecek bir
iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böyle bir
müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını, şart
edebilirler. Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin
müşterileri tanımasından ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş
sahibine hissolunacak derecede bir zarar husulüne sebebiyet verebilecek
ise, caizdir" şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre işçinin, işverenle ilişkide olan müşterileri tanıması ve
görülmekte olan işin bütün ayrıntılarına ulaşabilmesi imkânının olduğu
hallerde, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işverenle rekabet
oluşturacak şekilde kendi namına iş yapmaması, rakip bir firmada ortak
olamaması ya da iş sözleşmesiyle çalışmaması şeklinde şart içeren
sözleşmeler yapabileceklerdir. Borçlar Kanunun madde 348 ikinci cümlede
ise rekabet yasağının kapsamı sınırlandırılmış ve işverene önemli bir
zarar verilmesi ihtimalinin olmadığı durumlarda bu tür düzenlemelerin
geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.

Borçlar Kanunun 349. maddesinde ise, rekabet yasağının işçinin iktisadi
geleceğini tehlikeye düşürmemesi için süre, yer ve işin türü bakımından
duruma göre sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre
süre, yer ve işin türü bakımından sınırlandırılmış olmadıkça rekabet
yasağı geçerli olmayacaktır. Sınırlamaların işin ve hatta işçinin
niteliğine göre belirlenmesi gerekir. Süre konusunda da en fazla bir ya
da birkaç yılı aşmayacak şekilde rekabet yasağı öngörülebilir. Aksi
durum işçinin ekonomik anlamda yıkımına neden olabilecektir.

Rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi ya da hangileri ile
sınırlandırıldığı net biçimde belirlenmelidir. Özellikle şirketlerin
ticaret siciline kayıt sırasında faaliyet alanlarının geniş tutulduğu
ülkemizde işçinin bütün alanlarda çalışmasının sınırlandırılması mümkün
olmaz, işçinin işverene ait işyerinde yapmakta olduğu işle doğrudan
ilgili ve işverenin asıl faaliyet alanına giren işler bakımından böyle
bir sınırlama getirilmelidir.

Uygulamada işverenlerin herhangi bir yer, konu ve zaman sınırlaması
yapmaksızın, işçinin iktisadi hayatını da zora sokacak rekabet yasağı
düzenlemeleri yaptıkları görülmektedir. Söz konusu hükümler Yargıtay
tarafından yukarıda belirtilen nedenlerle geçersiz sayılmaktadır.
Nitekim bir Yargıtay kararında bu husus şu şekilde ifade edilmiştir:

“Gerek bu anlaşmanın başlığı ve gerek yukarıya alınmayan birinci
paragrafı içeriği ve tüm düzenleniş şekli itibariyle bu metni Borçlar
Kanunu 348 ve onu izleyen maddelerinde öngörülen " Rekabet Memnuiyeti"
çerçevesinde düzenlenmiş bir özel anlaşma niteliğindedir. Mahkemece bu
anlaşma bir cezai şart şeklinde değerlendirilmiş ve bu değerlendirme
itibariyle sonucuna gidilerek hüküm kurulmuş ise de bu düşünce tarzının
benimsenmesi olanağı yoktur.

Açıkça rekabet yasağı konusunda bir düzenleme söz konusudur. Ancak
sözleşme davacının ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı şekilde
tehlikeye girmesini yasaklayacak ölçülerde şart edilmemiş ve mahal ve
çalışma alanı kapsamında normalin üzerinde sınırlamalar getirilmiştir.
Gerçekten "Türkiye'de ki tüm bankalarda çalışmamayı kabul ve taahhüt
eder" biçimindeki düzenleme iki yıl süre ile sınırlı olarak getirilmiş
ise de, Türkiye'deki tüm bankaları kapsaması bakımından mahal ve banka
açısından bir sınır söz konusu olmadığı için davacı bankacının geleceği
bakımından ağır sonuçları beraberinde getirecek bir düzenleme olarak
kabul edilmelidir.”

Sonuç olarak rekabet yasağına ilişkin düzenlemeler ancak sözleşme ile ve
son derece sıkı şekil şartlarının varlığının hali düzenlenebilmektedir.
Yer, zaman, konu sınırlaması yapılmaksızın işçinin tüm iktisadi hayatını
zora sokan veya daraltan rekabet yasağı düzenlemeleri geçersiz
sayılmaktadır.

 

Dipnotlar: 
................................................................

1- Y 9. HD E.2009/26954 K.2009/36971 T.24.12.2009

2- Y 9. HD E.2007/19368 K.2008/15558 T.13.06.2008
 
3- Y 9. HD E.2009/26954 K.2009/36971 T.24.12.2009
 
4- Y 9. HD E.1999/8262 K.1999/12073 T.06.07.1999

………………………………………………………

Yeni Borçlar Kanunu'nda işçinin rekabet yasağı
İş sözleşmesi, hem işçiye ve hem de işverene bir takım yükümlülükler
getirmektedir. İş sözleşmesi ile işçilere getirilen yükümlülüklerden
birisi de rekabet etmeme ve işverene sadakat borcudur. Hizmetin
yapılması sırasında işçinin işverene sadakati esas olup işçi, işverenin
menfaatlerini korumak ve zarar verici tutum ve davranışlardan kaçınmak
zorundadır. İşçi, çalıştığı işyerinde işini sadakatle görmek zorundadır.
İş sözleşmesinin devamı süresince sadakat borcu söz konusu olduğundan
işçinin işverene karşı rekabeti söz konusu olmayacaktır.
Rekabet yasağının işçinin ekonomik geleceğini tehlikeye düşürmemesi için
süre, yer ve işin türü bakımından duruma göre sınırlandırılması
gerekmektedir. Buna göre süre, yer ve işin türü bakımından
sınırlandırılmış olmadıkça rekabet yasağı geçerli olmayacaktır.
Sınırlamaların işin ve hatta işçinin niteliğine göre belirlenmesi
gerekir.
İşçiye işverence verilen eğitim, işçinin işyerinde mal ve hizmet
üretimine katkı sağlaması sebebiyle işveren yararına olmakla birlikte,
verilen eğitim sayesinde işçi daha nitelikli hale gelmekte ve ileride
daha kolay iş bulabilmektedir. Bu nedenle işçiye masrafları işverence
karşılanmak üzere verilen eğitim karşılığında, işçinin belli bir süre
çalışmasının kararlaştırılması mümkündür. İşçinin de verilen eğitim
karşılığında işverene belli bir süre iş görmesi işverene olan sadakat
borcu kapsamında değerlendirilmelidir.
İş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işçinin rekabet yasağına uyması
beklenemez. Ancak, işveren iş sözleşmesinin kurulması esnasında mesleki
sırlarını öğrenen işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde
kendisiyle rekabetini önlemek için iş sözleşmesine buna ilişkin bir
hüküm konulmasını isteyebileceği gibi, iş sözleşmesinden başka rekabet
yasağına ilişkin ayrı bir sözleşme de yapabilir.
İş sözleşmesinin son bulması halinde rekabet yasağının taahhüdü, işçinin
ekonomik bağımsızlığını etkilemeden, zamanı, yeri ve işin mahiyeti uygun
şekilde belirlenmelidir. İş sözleşmesine konulacak iş akdinin feshinden
sonra rekabet yapmama yükümlülüğü işçinin ekonomik geleceğiyle işverenin
menfaatleri arasında hassas bir denge oluşturur. İş sözleşmesindeki
geçerlilik şartları belirli sınırlara tabi tutulmuş olup;
- İşin niteliği rekabet yasağı getirilmesini gerektirmelidir,
- Rekabet yasağına uyulmaması halinde müeyyidesi sözleşmede
gösterilmelidir,
- Rekabet etmeme yükümlülüğü bir coğrafi bölgeyle sınırlanmalıdır,
- Rekabet yasağı sözleşmede belirtilen makul bir süreyle sınırlı
olmalıdır.
Süre konusunda da en fazla bir ya da birkaç yılı aşmayacak şekilde
rekabet yasağı öngörülebilir. Aksi durum işçinin ekonomik anlamda
yıkımına neden olabilecektir.
Öğreti ve yargı kararlarında işçinin iş sözleşmesinden doğan borçları
arasında sayılan sadakat borcu işçilere bazı hareketlerde bulunma bazı
hareketlerden de kaçınma borcu yükler.
Gerçekten, işçi bu borç uyarınca işverenin haklı menfaatlerine uygun
davranmak, gerektiğinde işverene hesap vermek, işverene zarar verecek
bir durum ya da davranış gördüğünde (vs) bunu kendisine bildirmek
zorundadır. Buna olumlu sadakat borcu denilmektedir.
Buna karşılık, işçi bu borç uyarınca aynı zamanda işverenin şöhret ve
itibarına zarar verecek davranışlardan kaçınmak, onun ticari bilgi ve
sırlarını saklamak, başkalarına açıklamamak, işvereni ile rekabet teşkil
edecek faaliyette bulunmamak, işin güvenliğini tehlikeye sokacak
davranışlardan kaçınmak zorundadır. Buna ise olumsuz sadakat borcu
denilmekte olup uygulamada olumlu sadakat borcundan daha fazla önem
taşımaktadır.
İşçinin davranışının sadakat borcuna aykırı sayılması için işçinin bu
davranışı sonucunda bir zarar doğmasına gerek yoktur. İşçinin
davranışının güven ilişkisini zedeler nitelikte olması, zarar tehlikesi
yaratması bu borca aykırılık için yeterlidir.
6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre "işçi Ö işverenin haklı
menfaatinin korunmasında sadakatle davranmak zorundadır" (m396/I).
"İşçi, hizmet ilişkisi devam ettiği sürece, sadakat borcuna aykırı
olarak bir ücret karşılığında üçüncü kişiye hizmette bulunamaz ve
özellikle kendi işvereni ile rekabete girişemez.
İşçi, iş gördüğü sırada öğrendiği, özellikle üretim ve iş sırları gibi
bilgileri, hizmet ilişkisinin devamı süresince kendi yararına kullanamaz
veya başkalarına açıklayamaz.
İşverenin haklı menfaatinin korunması için gerekli olduğu ölçüde işçi,
hizmet ilişkisinin sona ermesinden sonra da sır saklamakla yükümlüdür"
Bu hükümlerin de ortaya koyduğu gibi, işçi, iş ilişkisi devam ettiği
sürece, bir ücret karşılığı olarak işvereni ile rekabet edecek nitelikte
çalışamaz.
Bu hüküm, iş sözleşmesinde aksi bulunmadıkça işçinin iş saatleri dışında
ve işvereni ile rekabet teşkil etmeyecek şekilde çalışmasını
engellememektedir.
Bunun yanında hüküm, işverene ait ticari bilgilerin gizli tutulması
yükümlülüğünü de düzenlemektedir. İşçi işverenin üretim sırlarını ve
diğer ticari sırlarını kendi adına kullanamayacağı gibi, başkaları ile
de paylaşamaz.
İşçi, öğrendiği bu bilgileri iş sözleşmesi sona erdikten sonra da
saklamak zorundadır. Ancak Kanun koyucu bu yükümlülüğün, "işverenin
haklı menfaatlerinin korunması için gerekli olduğu ölçüde" söz konusu
olacağını belirtmektedir.
Eğer söz konusu bilgiler artık başkaları tarafından biliniyorsa,
saklanmasında ticari açıdan bir gereklilik kalmamışsa işçinin sır
saklama yükümlülüğünden söz etmek de mümkün olmayacaktır.

……………………………………………

Son günlerde okuyuculardan mektuplar gelmeye başladı. Çalışırlarken veya
işten çıkarken, şirketleri tarafından rekabet sözleşmesi imzalamaya
zorlanan çalışanlardan. Rekabet sözleşmesi, çalışanların işten
ayrıldıktan sonra rakip şirkette geçmelerini engelleyen bir tür
sözleşme. Çoğunlukla işe giriş sözleşmelerinin içinde bir madde olarak
yer alıyor.

Olur olmaz, şirkette çalışan herkese imzalatılan bu sözleşmelerin
Yargıtay tarafından geçerli sayılması için, “ticari sır” olarak
adlandırılabilecek bilgiye erişebilen kişileri kapsaması, sözleşmenin
coğrafi bir alanın sınırlarını çizmesi ve süresinin olması gerekiyor.
Bunun da ispatı çok zor olduğundan çalışan rahatça rakip firmada
çalışabiliyor, eski işveren de dava sürecine hiç
girmiyor bile.

Uygulamanın perde arkasında ise işçinin gözünü korkutup istifasını
almak, haklarından feragat etmesini sağlamak var. İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Uzmanı ve Bilirkişisi Av. Cüneyt Danar, sorularımızı yanıtladı.

Nedir rekabet sözleşmesi? Hukuken geçerliliği var mı?
Rekabet sözleşmesi, görevi nedeniyle sahip olabileceği ve ticari sır
olarak adlandırılabilecek bilgilere erişen çalışanın işten ayrılması
halinde, bu bilgileri özellikle rakip şirket ya da şirketlerle
paylaşmasını engellemek amacıyla yapılan bir sözleşme tipi. Burada
ticari sır kavramının içerisine, yapılan işin niteliği, yapılış şekli,
know-how’ı, bunun yanı sıra şirketin müşteri portföyü, pazar payına
ilişkin bilgiler ve yapılan işe ilişkin sadece işyeri çalışanları
tarafından bilinebilecek detayların girdiği Yargıtay tarafından kabul
ediliyor. Bu amaçla yapılan rekabet yasağı sözleşmeleri de hukuken
geçerli.

Ayrıca bu rekabet yasağının geçerli olması için sözleşmenin nasıl sona
erdiğinin de hiçbir önemi yok. Kişi istifa da etmiş olabilir, işveren
tarafından çıkarılmış da olabilir.

Belirli bir sektör veya pozisyon var mı rekabet sözleşmelerinin yoğun
olarak kullanıldığı?
Bilişim, bankacılık, üretime yönelik çalışan işyerlerinde, özellikle de
satış ve pazarlama kademesinde bulunanlara karşı bu sözleşmelerin
muhakkak iş sözleşmesi içinde yer aldığını görüyoruz.

Rekabet yasağının sınırları nasıl çiziliyor?
Rekabet yasağı sözleşmeleri kişinin o işyerinden ayrıldıktan sonraki
iktisadi hayatını doğrudan etkilediği için sınırlarının belirlenmesi çok
önemli. Bu nedenle Yargıtay, bir takım kıstaslar belirledi; bunlardan
bir tanesi herkesle rekabet yasağı sözleşmesi yapılamayacağıdır.

1. kıstas: Tüm çalışanlarla rekabet sözleşmesi yapılamaz
Örneğin siz genel müdürsünüz, göreviniz ve yetkileriniz doğrultusunda
çalıştığınız işyerine ilişkin bir takım bilgilere sahip olmanız doğaldır
ve bunlar ticari sır olarak nitelendirilebilir, ama sizin işyerinizde
çalışan herhangi bir sekreterin sizin sahip olduğunuz bilgilere sahip
olması mümkün değil. O neden sizinle yapılacak tarzda bir rekabet
sözleşmesi onunla yapılmaz. Burada Yargıtay, rekabet sözleşmesi
yapılacak işçinin gerçekten ticari sır olarak adlandırılabilecek
bilgilere erişme imkanı olup olmadığını araştırır, dolayısıyla tüm
çalışanlarla bu sözleşme yapılamaz, yapılsa da bir yaptırımı olmaz.

2. kıstas: Coğrafi alan
Yargıtay’ın getirdiği ikinci sınırlama ise, rekabet yasağının, yani
başka yerde çalışmanın engellenmesinin coğrafi olarak da
sınırlandırılmasıdır. Yargıtay’ın kararlarına bakıldığında bir defa tüm
Türkiye çapında aynı sektörde, başka bir işyerinde çalışamaz şeklindeki
yasak hukuken geçerli değil. Yüksek Mahkeme bunun coğrafi bir alanla
sınırlandırılması gerektiğini kabul ediyor. O coğrafi alan da
belirlenirken, gerçekten işyerinin pazar payı ve gücü açısından en etkin
olduğu yerle sınırlandıralabileceğini kabul ediliyor. Örneğin sizin
çalıştığınız işyerinden ayrılmanız halinde, Marmara, Ege ve Akdeniz
Bölgesi’nde rakip firmalarla çalışamaz şeklindeki bir yasak mahkemeler
tarafından geçerli kabul edilmeyecektir. A işyeri Marmara Bölgesi’nde
çok ciddi oranda pazar payına sahipse ve bu da ispatlanabilirse,
mahkemece, o zaman sadece Marmara Bölgesi’nde rakip şirketlerde
çalışmanızın engellenmesi kabul edilebiliyor.

3. kıstas: Süre
Sizin rakip firmada çalışmanızı hiç bir işveren ilelebet engelleyemez.
Yüksek Mahkeme’nin başka yerde çalışma yasağı kararlarına baktığımızda
en fazla 2 yıla kadar süreyle geçerli kabul ediyor.

Rakipte çalışmayı engelliyor. X firmada çalışamaz diyor mu?
Burada hedef alınması gereken aynı iş kolundaki rakipler. Ama tabii
rakip şirketlerin adının sözleşmede isim olarak zikredilmesi mümkün
değil.

İspat süreci zor, açılan dava sayısı çok az
“Herkese imzalatılamaz, ticari sırlar, kişinin pozisyonu önemli”
dediniz. Ama işyerleri yerli yersiz herkese bunu imzalatıyor?
Baktığınız zaman hemen hemen çoğu iş sözleşmesinde bu rekabet yasağına
ilişkin hükmün konduğunu görüyoruz uygulamada. Ancak biraz önce
söylediğim kıstaslar doğrultusunda bu konulan hükmün uygulanması hukuken
çok da uygun görünmüyor, ama bakıyorsunuz iş sözleşmeleri matbu evrak
gibi baslıyor, dolayısıyla işe giren sekreterden, kapıdaki güvenlik
görevlisine, genel müdüre kadar herkese matbu evrak içinde sunuluyor.
İşçinin de işe girerken, iş sözleşmesinin maddeleri üzerinde tasarruf
yapma hakkı uygulamada olmadığı için, ben bu maddeyi beğenmiyorum deme
lüksü de bulunmuyor, öyle bir talepte bulunması halinde zaten işe
alınmıyor.

Yani işe girişte hepimiz bu maddeyi de imzalamış oluyoruz?
Bu ayrı bir sözleşme tipidir aslında, ama uygulamada ayrı bir sözleşme
olarak değil, iş sözleşmesinin içerisinde özel şartlar bölümünde ya da
ayrı bir madde olarak iş sözleşmesi içinde yer alıyor.

Peki işe giriş sözleşmesinde yer aldığı halde işten ayrılır ayrılmaz
rakipte çalışamaya başladık. Bu durumda nasıl bir süreç işliyor? Eski
işveren dava mı açıyor?
İspat konusundaki sıkıntı oluyor. İşçilerin sahip olduğu bilgilerin
ticari sır niteliğinde olduğu, bunun eski işverene zarar verdiğinin
ispatı muhakkak somut belgelerle olmalı. Bu yüzden açılan dava sayısı
çok az.

Böyle bir durumda olur da ispatlanırsa, işçi eski işverenine ne kadar
tazminat öder?
Rekabet sözleşmesine aykırılık genelde bir cezai şarta bağlanır, bu da
belli bir miktar paradır. Bu paranın miktarı da çok önemli. Yargıtay, bu
miktarın sizin gelir seviyenizin çok çok üzerinde olmasını kabul
etmiyor, dolayısıyla aşağı yukarı en fazla 1 yıllık kazanç tutarında
olması gerektiği kabul ediliyor yargı kararlarına bakıldığında.

İşçiyi tehdit etmek için kullanılıyor

Buradaki esas amaç ne? İşçiyi tehdit etmek mi?
Evet bir tehdit olarak öne sürülüyor, özellikle işverenin işçiyi işten
çıkarmak istediği ancak iş güvencesi hükümlerine maruz kalmamak için
işçiye istifa dilekçesi imzalatmak için bir baskı unsuru olarak işçinin
önüne getiriliyor. Yani, daha çok işçinin elinden istifa almak veya
haklarından feraget etmesini sağlamak için baskı unsuru olarak
kullanılıyor perde arkasında. Örneğin beni işten çıkarın diyor işçi,
işveren diyor ki “hayır, ben seni işten çıkarmayacağım, böyle yaparsan
bak işte rekabet yasağı var, onu yaparım, şunu yaparım, onun yerine sen
istifa et” deyip o baskıyla elinden istifa dileçesi alma yoluna
gidiyorlar.

Kriz döneminde işten çıkışlarda işçilere bu belge imzalatılmak
isteniyormuş. Böyle bir durumda çalışanlar ne yapmalı?
Eğer işe girişte iş sözleşmenizde böyle bir rekabet yasağı maddesi yoksa
ve çalıştığınız dönemde veya işten ayrılırken size böyle bir sözleşme
imzalatılmaya çalışıyorsa, imzalamak zorunda değilsiniz. Çünkü iş
sözleşmesi imzalatılıp da fiilen işe başladıktan sonra imzalatılacak her
türlü evrakta işçinin muvafakati gerekir. Onu imzalamıyor olmanız iş
sözleşmenizin feshine sebep de değildir. İş Kanunun 18. maddesi
anlamında iş sözleşmenizin sona erdirilmesi için geçerli neden değildir.
Bunun için de hiç bir şekilde imzalamak zorunda değilsiniz, ne sözleşme
devam ederken ne de sona erdiğinde.

İşçi nereye başvurabilir böyle bir durumda?
Kesinlikle o belgeyi imzalamasın, çünkü işçinin muvafakatine bağlıdır o
belgenin geçerliliği. İmzalamak zorunda değildir, sen bunu imzamalamasan
biz sana hiç bir hakkını kıdemini, ihbarını vermiyoruz derse, öncelikle
işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bankanlığı Bölge
Müdürlüğü’ne gidip,
(NOT: İstanbul’da Unkapanı’nda) haklarının ödenmediği yönünde
müfettişlere şikayette bulunmasında yarar var. Sonrasında müfettişler
işverini çağırıyorlar toplantıya ve orada gerçekten haklarının
ödenmediğine kanaat getirilerse (ki genelde o yönde oluyor)
düzenledikleri rapor aksi yazılı bir belgeyle ispat edilmediği müddetçe
geçerli bir delildir işçi lehine. O yüzden öyle bir belgeyi
imzalamamalarında yarar var.

Özetle rekabet sözleşmeleri çok yaygın ama ispat sürecinin zorluğu, bu
sözleşmenin herkese imzaltılması uygulamada bu anlaşmaların pek de bir
geçerlliliği olmamasına neden oluyor. İşveren de zaten bu sözleşmeyi
işçiyi tehdit etmek, haklarını vermemek için kullanıyor, öyle mi?
Evet işçiler rakipte rahatça çalışabiliyorlar, işveren de dava açmıyor
genelde. Bu sözleşmeler herkese imzalatıldığı için Yargıtay da gerçekten
çok ince eleyip sık dokuyor, çeşitli kısıtlamalar getiriyor.
Önemli bir nokta, rekabet yasağı ne olursa olsun, ne kadar geçerli bir
sözleşme olursa olsun işçinin iktisadi geleceğini engellemeyecek şekilde
düzenlenmiş olması. Adam satış temsilcisidir, ona biz Marmara
Bölgesi’nde çok güçlüyüz, sen Marmara Bölgesi’nde hiçbir firmada satış
temsiliği yapamazsın şeklinde bir madde kanaatimce geçerli değildir.
Sözleşme işçinin çalışmasına ve iktisadi geleceğine çok kısıtlayıcı
hükümler içermemelidir. Zaten bu hükümleri içeriyorsa da Yüksek Mahkeme
geçerli olarak kabul etmiyor. Siz gidip rakip firmada da
çalışabilirisiniz yasağa rağmen; önemli olan gerçekten eski işverenin
ticari sırlarını yeni işverenle paylaşmamanızdır. İşte bunun ispatı çok
zor olduğu için çok fazla dava konusu değil.

……………………………………………………………….

İSTİHDAM VE YARIŞMA DIŞI ANLAŞMASI

(Lou Hedrick Jones)

BU İSTİHDAM VE YARIŞMA DIŞI ANLAŞMASI ("Sözleşme") Tempur-Pedic
International Inc tarafından ve arasında, 15 Haziran 2009 ("Araba
Tarihi") itibariyle yürürlüğe Haziran 2009, bu ilk günü itibarıyla
yürütülür ve ., bir Delaware şirketi ("Şirket"), ve Lou Hedrick Jones,
bir birey ("Çalışan").

Tesislerinde ve burada bulunan karşılıklı anlaşmaları ve sözleşmeleri
dikkate alarak, ve diğer iyi ve değerli değerlendirilmek üzere, alınması
ve yeterliliği burada, Şirket ve Çalışan tarafından kabul edilmektedir

BT AŞAĞIDAKİ GİBİ KABUL EDİLMEKTEDİR:

MADDE I

İSTİHDAM

İstihdam 1.1 Dönem. Hire tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, Şirket
Personeli istihdam eder ve Çalışan Hire Tarihinde başlayacak ve Hire
Date ("Başlangıç ​​Dönemi") birinci yıldönümünde tarihinde sona eren dönem
için, Şirket tarafından istihdam kabul , bundan böyle Madde III
belirtildiği gibi önceki fesih tabidir. En azından sürece; önceki İlk
Sürenin bitiminden itibaren Madde III uyarınca, sona sürece, bu Anlaşma
otomatik olarak (ayrı ayrı, bir "Yenileme Süresi" topluca, "Yenileme
Şartları") izleyen bir yıllık süreler için yenilenmiş olacaktır İlk
Terim veya daha sonra yürürlükte olan Yenileme Süresi sona ermesinden
önce, doksan (90) gün, her iki taraf, yenilememe niyet yazılı bir
bildirim ile diğer sağlayan Şirket ile dava Çalışanların istihdamı ve
Şirket'in yükümlülüklerini uncu , İlk Sürenin sonu olarak feshetme veya
uygulanabilir olduğunda, Yenileme Süresi dedi zorundadır. Aksi Burada
açıkça belirtilenlerin dışında, herhangi bir Yenileme Süresi boyunca bu
Sözleşmenin koşullarına bir de kanıtladığı gibi karşılıklı taraflar
arasında mutabık edilebilir herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon
tabi hemen önce böyle bir yenileme için etkisi açısından aynı olmalıdır
yazılı belge Şirket ve Çalışan her ikisi tarafından imzalanır.

1.2 Görev ve Görevleri. Çalışan Genel Müdür Yardımcısı, Genel Danışman
veya Şirket İcra Kurulu Başkanı tarafından zaman zaman atanabilir gibi
diğer yönetici pozisyonu pozisyonda istihdam edilecektir; sağladığı da
Genel rolü devam içermeyen herhangi bir yönetici pozisyonu Avukat
Çalışan onayını gerektirecektir. Böyle kapasitesi, Çalışan otoritesine
tabi olacaktır ve Şirketin İcra Kurulu Başkanı, rapor
verecektir. Çalışanların görev ve sorumlulukları Çalışan konumu ve bu
tür diğer görevleri alışıldığı görevlisi olan ve Genel Müdür tarafından
zaman zaman tahsis edilebilir sorumluluklarını içerecektir. Çalışan
Şirket tarafından istihdam ederken münhasıran Şirket'in ticari
çıkarlarına Çalışan tüm iş zamanı, sadakat, dikkat ve enerjilerini
adamak zorundadır, ve özenle ve onun yeteneklerini en iyi şekilde onun
görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

1.3 Diğer Belgeler. Açık veya öncesinde Çalışan aşağıdaki yürütmek ve
Şirketin teslim edecek Kiralama ve Tarihi: Tehcir Yardımlaşma Payback
Anlaşması ve Kurumsal Yönetişim El Kitabı Teşekkür, daha önce Şirket
tarafından döşenmiş şeklinde her.

MADDE II

TAZMİNAT VE DİĞER FAYDALARI

2.1 Taban Maaş. Şirket Çalışan Şirket normal bordro uygulamaları
uyarınca ödenecek $ 330,000.00 bir ilk yıllık maaş ("Baz Maaş")
ödeyecektir. Çalışan Bankası Maaş Yorumlar ve Yönetim Kurulu veya
Şirketin yıllık gözden geçirme politikası çerçevesinde kendi takdirine
bağlı olarak kendi Tazminat Komitesi tarafından zaman zaman ayarlamasına
tabi olacaktır. Şirketin mevcut politika dayanarak, Şirket'in
Çalışanlara ilk yıllık gözden 1 Nisan 2010 olacaktır bekliyor.

2.2 Performans Prim.

(A) Çalışan (Çalışan Şirket tarafından istihdam edildiği sırasında
herhangi bir mali yılın her tam veya orantılı kısmı için Yönetim Kurulu
ya da Tazminat Komitesi Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış
performans kriterlerine dayalı yıllık performansa dayalı bonus kazanmak
için uygun olacaktır her biri bir "Bonus Yıl"), şartlar ve koşullar
hangi yanı sıra İşçi hak kılınmış veya Yönetim Tazminat Komitesi Şirket
Yönetim Kurulu ("Performans Prim") inisiyatifinde yılda
belirlenmektedir. Performans Prim miktarı Şirket ve Yönetim Kurulu ya da
Tazminat Komitesi Şirket Yönetim Kurulu tarafından kurulan bireysel
performans kriterleri başarısına göre değişir, ancak performans
kriterleri Taban Maaş, belirlenmiş bir yüzdesi eşit bir Performans Prim
hedef kurulacaktır Geçerli Bonus Yılın 31 Aralık tarihi itibariyle
performans kriterleri ("Hedef Prim") yerine getirildiği takdirde.

(B) 2009 yılı için, Çalışan Hire Tarihi dayalı 2009 oy alan yanlısı
olacak bir Performans Prim hak kazanacaktır.Çalışanların 2009 Yılı
Performans Bonus için performans kriterleri derhal bu Anlaşmanın
tarihinden sonra Tazminat Komitesi tarafından tespit edilecek, Üst Düzey
Yöneticiler için Şirket'in Yıllık Teşvik Primi Planı ile uyumlu ve
performans kriterleri eşit bir Performans Prim hedef kurulacaktır 2009
Çalışan Baz Maaş 55%.

Stok Seçeneği 2.3 Grant.

Çalışan Hire arasında tarihi itibariyle (a) Tempur-Pedic Uluslararası
A.Ş. 2003 Hisse Teşvik Planı uyarınca, değiştirilmiş haliyle, etkili
Şirketin adi hisse seksen bin (80,000) hisse (satın alma seçeneği
verilir Hire Tarihinde Şirketin hisse senedi New York Borsası'nda
kapanış fiyatına eşit opsiyonlu Hisse başına bir satın alma fiyata
"opsiyonlu Hisseler"). Bu hibe dört yılda dört taksitte yelek
ettirilmesi ve Sergi A olarak ekli formda Şirket ve Çalışan arasında bir
hisse senedi opsiyon sözleşmesi uyarınca yapılacaktır

(B) Şirket, bu Çalışan Nisan 2011 yılında ek bir hisse senedi opsiyon
hibe için dikkate alınacaktır ve sonrasında yılda, ancak zamanlaması,
miktarı ve gelecekteki herhangi bir hibe açısından Yönetim Kurulu veya
Tazminat kararına tabi olacaktır bekliyor Komitesi.

2.4 Kiralama Bonus. Şirket ile istihdam kabul Çalışan anlaşması için ek
bedel itibariyle Şirket'in Çalışanlara 50.000 $ bir kerelik prim
ödeyecek. Ve bu olay, daha fazla sağlanan; Bu bonus aksi yapılmış
olacağını tarihinden ödeme olarak, Çalışan iyi sicilini Şirket'in bir
çalışanı olarak kabul edilir, koşuluyla, doksan (90) gün Hire sonra
Tarih ödenir Hire tarihi oniki ay içinde, Çalışan aşağıdaki paragraf 3
(c) maddesi uyarınca Neden için sonlandırılır veya iyi Reason dışında
Şirket ile onu istihdam istifa, Çalışan Şirket için yukarıda açıklanan
ikramiye tutarının tamamını geri ödeyecektir Çalışanın istihdam fesih
otuz (30) gün.

2.5 Fayda Planlar. Çalışan olarak değiştirilmiştir 1986 Internal Revenue
Code Bölüm 401 (a), ("Kod") altında nitelikli Şirket'in emeklilik
planları katılmaya hak olacak ve genel olarak tüm uygulanabilir
Şirket'in muhtaçlık yardımı planları bunların şart ve koşullarına uygun
olarak Şirket'in yönetim çalışanları ("Planlar"). Şirket'in cari
faydaları kısa bir açıklaması Belge B şartname yer almaktadır.

2.6 Otomobil Ödeneği. Company çalışanlarına aylık $ 600,00 bir otomobil
parası öder.

2.7 Tatil. Çalışan ve alınacak konu üç hafta (onbeş (15) gün) Kiralama
tarihi ve Çalışan bir yıllık yıldönümü az üç hafta (onbeş gün) ve bundan
sonra her yıl sonra takvim yılında tatil günü, hakkına sahip olacaktır
benzer durumdaki yönetici çalışanların Şirketin genel tatil politikası
doğrultusunda.

2.8 Relokasyon Faydaları. Şirket Sergi C. belirtilen politika ve diğer
hükümleri uyarınca tehcir yardımı ile Çalışan sağlayacaktır

2.9 Giderleri. Şirket, bu Anlaşma uyarınca ve saygı ile Şirket seyahat,
eğlence ve çeşitli harcamalar ile ilgili politikalar ve şartları ile
tutarlı Çalışanların görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi
sırasında yapılan tüm yetkili ve onaylanmış masraflar için Çalışan
ödeyecektir Bu tür giderlerin raporlama.

2.10 Kesintileri. Şirket aşağıda tarafından yapılacak bütün ödemeler
herhangi bir stopaj şartlarına tabi olacaktır. 

MADDE III

FESİH

Sonlandır 3.1 Hakkı; Otomatik Sonlandırma.

Nedensiz Şirket tarafından (a) Fesih. Kısım 3.2 'ye tabi olarak,
Şirket'in herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle bu Anlaşma
kapsamında İşçi istihdamı ve Şirket'in yükümlülüklerinin tümünü
feshedebilir.

İyi Nedeni Çalışan (b) Fesih. Çalışan olayın otuz (30) gün içerisinde
Şirkete bunların yazılı bildirim verir eğer Bölüm 3.2 uyarınca, Çalışan
(burada tanımlanan şekilde) "İyi Nedeni" için onu istihdam yükümlülüğü
aşağıda (ancak Madde IV uncu maddesine göre yükümlülüklerini)
feshedebilir o İyi Nedeni (fesih ihbarnamesinin verildiği edildiği
gerekçesiyle belirtecektir notun) ve Şirket belirtildiği gibi iyi Nedeni
fesih gerekçesiyle tedavi veya düzeltmek için, bu bildirimin
alınmasından itibaren otuz (30) gün içinde, başarısız teşkil gördüğü Bu
tür duyuru. "İyi Nedeni" aşağıdakilerden herhangi birini ifade eder: (i)
Çalışan (üçüncü bir tarafa gecikebilir veya klimalı, tevkif edilmez)
rızası olmadan altmış (60) Şirket'in mevcut işyerlerinden kilometre
boyunca Çalışan başlıca işyeri değiştirme veya Bu Sözleşme veya Çalışan
ve böyle bir ihlalin yazılı bildirim Çalışan gelen Şirket tarafından
alınmasından sonra otuz (30) gün içinde tedavi değildir Şirket
arasındaki yazılı anlaşma (ii) Şirket maddi ihlali.

Neden için Şirket tarafından (c) Fesih. Kısım 3.2 'ye tabi olarak,
Şirket'in söz konusu bildirimi yaptıktan sonra, derhal fesih için temel
belirten Çalışan etkili haber vererek (aşağıda tanımlandığı gibi) "Neden
için" herhangi bir zamanda bu Anlaşma kapsamında İşçi istihdamı ve
Şirket'in yükümlülüklerinin tümünü feshedebilir veya Şirket
atayabileceklerdir sonra gibi diğer zaman. "Neden için" aşağıdakilerden
herhangi birini ifade eder: Kiraya oluşabilecek herhangi bir
başarısızlık dışında, Çalışan konumu ve bu Sözleşmede belirtilen iş
tanımı ile tutarlı Şirket ile makul görevleri gerçekleştirmek için (i)
Çalışan bilerek ve sürekli başarısız yazılı bir bildirim özel şekilde
tanımlayan Şirket Yönetim Kurulu tarafından Çalışan teslim edildikten
yetersizlik nedeniyle fiziksel veya ruhsal hastalık, önemli görevleri
yapmamış olan Çalışan ve Çalışan otuz (30) gün alınmasından sonra izin
gerçekleştirmek için böyle bir başarısızlık tedavi için bu bildirimin
Çalışan tarafından, (ii) malzemenin bu ihlali veya yazılı bildirim
Company Çalışan tarafından alınmasından sonra otuz (30) gün içinde
tedavi değildir Çalışan ve Şirket arasında başka bir yazılı sözleşmenin
böyle bir ihlalin, (iii) bu tür ihlali yazılı olarak bildirir, (iv)
maddi olduğunu Çalışan kasıtlı suistimalden Company Çalışan tarafından
alınmasından sonra otuz (30) gün içinde tedavi değildir, Şirket'in
herhangi bir yazılı politika herhangi bir maddi ihlali ve Şirket, (v)
Yetkili bir mahkeme tarafından Çalışan mahkumiyeti ya da ona yalvaran
suçlu ya nolo contendere, herhangi bir suç veya (vi) Çalışan
dolandırıcılık, zimmet eylemi komisyon ya karşı uygunsuz işlem
kanıtlanabilirliği zararlı Şirket veya herhangi dahil sadakat görevi,
bir mütevelli görevi veya ihlali ihlali değil, teklif, ödeme, talep veya
Şirketin iş ile ilgili herhangi bir yasadışı rüşvet veya komisyon kabul
sınırlı. Bu paragraf, hiçbir hareket veya hareket başarısızlık amaçları
doğrultusunda, Çalışan parçası üzerinde yapılan sürece "kasıtlı" olarak,
ya da kötü niyetle bilerek ve eylem veya ihmali, veya olmadığını makul
bir inancı olmadan, yapılacak çıkarılmalıdır Şirketin çıkarlarını en
iyi, aksine. Açıkça usulüne Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ya da
Şirket için avukatın yazılı tavsiyesi dayalı bir karar tarafından
yetkilendirilmiş hareket her türlü eylemin ya da başarısızlık, kesin
yapılması gereken tahmin, ya da iyi niyetle ve yapılması gereken
çıkarılmalıdır Şirketin çıkarlarını en iyi. Yukarıda belirtilenlere
rağmen, Çalışan ve Çalışan bir kararın bir kopyasını orada teslim
edilmiştir yapılmasına kadar sürece Neden için sonlandırılmış edilmiş
sayılmayacaktır, usulüne uygun olarak adlandırılan Kurulu toplantısında
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen ve bu amaçla düzenlenen (birlikte
Kurul öncesi duyulmasını Çalışan avukatı ile Çalışan ve Çalışan için bir
fırsat için makbul bildirimde bulunduktan sonra), (Yönetim Çalışan
Kurulu iyi niyetle görüşüme göre davranış (i) Yukarıda belirtilen
taahhüt bulgu ii), (iii), (iv), (v) ve (vi) Bu bölümün ve ayrıntılı
olarak bunların ayrıntılar belirtilmesi. 

Ölüm veya Maluliyet durumunda, (d) Fesih. Kısım 3.2 'ye tabi olarak,
Çalışanların istihdamı ve bu Anlaşma uyarınca Şirket'in yükümlülükleri
sona erer: hemen etkili, otomatik olarak (i) ve herhangi bir bildirimde
gerek olmaksızın, Çalışanın ölümü üzerine, ve (ii) ile Çalışan özürlülük
olay, Company çalışanlarına fesih ihbarnamesi vermek. Bu Anlaşmanın
amaçları bakımından, "özürlülük", makul konaklama, gerçekleştirmek için,
360 gün herhangi bir döneminde doksan (90) gün (ardışık olsun veya
olmasın) bir fiziksel ya da ruhsal bozukluklardan dolayı Çalışan
yetersizlik anlamına gelir Bu Anlaşma ile öngörülen çalışmaları temel
işlevleri. Çalışan devre dışı olup olmadığı konusunda herhangi bir
anlaşmazlık durumunda, konuyu Şirketin sağlığı veya sakatlık sigortacı
veya Şirket ve Çalışan karşılıklı tatmin edici başka bir hekim
tarafından seçilen bir doktor ile istişare içinde Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir. Çalışan tür tayini yapmak veya ani deşarj tabi
olmak çabaları ile işbirliği yapar. Bu karar nihai ve tarafları
bağlayıcı olacaktır. Bu Bölüm 3.1 altında sakatlık Herhangi
belirlenmesinde herhangi bir parti Çalışan açısından Şirket veya Çalışan
ya tarafından yapılan herhangi bir uzun süreli sakatlık sigortası poliçe
kapsamında almaya hakkınız olabilir herhangi bir yarar değiştirmeye
yönelik değildir, hangi faydaları sadece tabidir Böyle bir sigorta
politikası açısından. Bu alt bölümde hiçbir sınırlayıcı veya Devlet işçi
tazminat yasalarının ya da Eyalet veya federal Aile ve Tıbbi bırakın
yasaları uyarınca Çalışan hakları herhangi bir değiştirme olarak kabul
edilir.

Sözleşmenin feshedilmesi durumunda 3.2 Hakları.

(A) Bölüm 3.1 (a) ve 3.1 (b) Fesih. Çalışanların istihdamı Bölüm 3.1 (a)
veya 3.1 uyarınca feshedilmesi durumunda (b) işbu, Çalışan Şirket tatmin
edecek şekil bir sürüm ve feragat yürütülmesi sonrasında, alma hakkı
dışında, Şirket aşağıda aleyhine başka haklara sahiptir Aşağıdaki
hükümler (ii) durumunda, (iii) ve (v), (i) herhangi bir ödenmemiş Taban
Maaş ve tahakkuk etmiş ancak Ġzin değeri, ödenecek herhangi bir
Performans Prim (ii) bir pro-rata kısmı fesih oluştuğu Bonus Yıl (fesih
geçerlilik tarihi ve böyle Çalışanı Yönetim veya Tazminat Komitesi
Kurulu tarafından belirlenen Hedef Bonus miktarı önceden Bonus Yılın gün
sayısını esas bakımından Çalışan olarak hisse senedi opsiyonları gibi
Bonus Yıl) ve her türlü hakları, Şirket ile herhangi bir hisse senedi
opsiyon sözleşmesi uyarınca olabilir (iii) on iki (12) ay ("Kıdem
Süresi"), uyarınca ödenecek İçin Baz Maaş ödemeleri Şirket, (iv) Çalışan
Bölüm 2.9 uncu maddesine göre hakkı vardır ve refah (v) devam Kıdem
Dönem süresi için Bölüm 2.5 no'lu maddede ayrıntılı olarak Şirket'in
planlamaktadır masraflarının ödenmesi normal bordro uygulamaları.

(B) Bölüm 3.1 (c) ve 3.1 (d) Fesih. Çalışanların istihdamı Bölüm 3.1 (c)
veya 3.1 (d) bendi uyarınca feshedilirse Çalışan bu Sözleşmenin
koşullarına rağmen, iş (diğer iyi Reason fazla) sonlandırılıyor takdirde
işbu ya, Çalışan veya Çalışan emlak Şirket aleyhine başka haklara
sahiptir Bölüm 3.1 'söz konusu olduğunda, aşağıda maddesinin (iii) söz
konusu Company tatmin edici biçimde bir serbest bırakma ve feragat
ardından uygulanması, (i) herhangi bir ödenmemiş Taban Maaş, (ii) almak
için sağ dışında aşağıda, ( d) işbu, tahakkuk etmiş ancak Ġzin değeri,
(iii) Bölüm 3.1 'halinde (d) işbu, kıst kısmı (önceden fesih yürürlüğe
girdiği tarihten Bonus Yılın gün sayısına dayalı ) fesih oluştuğu Bonus
Yılı ile ilgili ödenecek ve Çalışan Şirket ve giderleri (iv) geri ödeme
ile hisse senedi opsiyon sözleşmesi herhangi bir uyarınca sahip olabilir
hisse senedi opsiyonları gibi ne olursa olsun hak olacağı herhangi
Performans Bonusu Hangi Çalışan Bölüm 2.9 uncu maddesine göre hakkı
vardır. 

MADDE IV

GİZLİLİK; YARIŞMA DIŞI; OLMAYAN DAVETİ

Gizli Bilgi, Ticari Sırlar ve Diğer Hususlara İlişkin 4.1
Sözleşmelerinde. Çalışan sözleşmelerine ve şöyle kabul eder:

(A) Tanımlar. Bu Anlaşmanın amaçları için, aşağıdaki terimler aşağıdaki
gibi tanımlanır:

(1) "Ticari Sır" mülkiyetinde veya Şirket ya da sınırlama olmaksızın
dahil olmak üzere yan kuruluşları için geliştirilen tüm bilgi anlamına
gelir, bir derleme, program, aygıt, yöntem, sistem, teknik veya süreç,
aşağıdakilerin tümünü uygulamak için hangi : (i) bilgileri genel olarak
bilinmemesi nedeniyle, gerçek veya potansiyel, bağımsız ekonomik değeri
türetir ve ekonomik ifşa veya kullanıma karşı değeri ve (ii) bilgi
alabilirsiniz diğer kişiler tarafından, uygun yollarla kolayca
belirlenebilir olmamak şartlar altında makul gizliliği koruma
çabalarının tabidir.

(2) "Gizli Bilgi" dereceye kadar mülkiyetinde veya Şirket içinde veya
iştiraklerde herhangi ve Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının mevcut veya
potansiyel iş herhangi ilişkindir için geliştirilmiş bir Ticari Sır,
değil, bilgi anlamına gelir iş planları, stratejileri, mevcut:
Genellikle halka bilinen ve bilgi Şirket içinde veya iştiraklerde
herhangi bir örnek için, sınırlama olmadan, açıklama da dahil olmak
üzere, mevcut veya potansiyel rakipler veya başkaları için korumayı
amaçlıyor olmayan bilgileri veya teknoloji, veya önerilen teklifler,
maliyetler, teknik gelişmeler, mevcut veya önerilen araştırma projeleri,
mali veya iş projeksiyonlar, yatırım, pazarlama planları, müzakere
stratejileri, eğitim bilgi ve materyaller, istemci nişan ve depolanan
veya bilgisayarlarda veya birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiş bilgi
için oluşturulan bilgiler. Gizli bilgiler de Şirket içinde veya
iştiraklerde herhangi gizli olarak tedavi etmek için bir zorunluluk olan
diğerlerinden Şirket içinde veya iştiraklerde herhangi biri tarafından
alınan bilgileri içerir.

(B) Gizli Bilgilerin gizlilik. Olarak Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının
herhangi bir iş ya da açıkça Şirket içinde veya iştiraklerde herhangi
adına yazılı izin yürütülmesinde gerektirdiği haller dışında, Çalışan
döneminde, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir Gizli Bilgileri
kullanmayın veya ifşa etmeyeceksiniz Şirket ile onu istihdam. Ayrıca,
Şirket ile Çalışan istihdam herhangi bir nedenle sona erdirilmesinden
sonra, Çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir Gizli
Bilgileri kullanmayın veya ifşa etmeyecektir. O Şirketin faaliyet
yürüttüğü hangi sektörde genel olarak bilinen haline gelmiştir sonra bu
yasağı Gizli Bilgileri için geçerli değildir. Bu yasak aynı zamanda
genel becerilerin Çalışan kullanılmasını yasaklar ve know-how Şirket
tarafından öncesinde ve istihdama kazanılmış değil, sürece bu tür
kullanımı gibi Gizli Bilgiler veya Ticari Sırların kullanılması veya
ifşa içermez. 

(C) Ticari Sırlar. Şirket tarafından Çalışan istihdam sırasında, Çalışan
yetkisiz kötüye kullanımı veya açıklanmasını önlemek için makul olarak
gerekli ve zimmete para veya Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının Ticaret
Sırları herhangi açıklanması tehdit ne yapacağız ve istihdamın sona
ermesinden sonra, Çalışan kullanmayacaktır veya ifşa Şirket ya da
kaldıkları müddetçe iştiraklerinin 'Ticari Sırlar herhangi, görevi
kötüye kullanma, Ticaret Sırları olmadan.

(D) Telif Hakkı. Şirket'in iş veya Şirket tarafından Çalışanın istihdam
süresince herhangi bir iştiraki veya Şirket'in iştirakin işletme ilişkin
Çalışan Tüm telif hakları eser olması amaçlanmıştır Copyright Bölüm 101
tanımlandığı gibi "kiralama için yapılan işe" 1976 Yasası ve Şirketin
malı olacaktır. Tür telif hakları çalışmalarının telif hakları
operasyonu Şirketin malı değilse, Çalışan, daha fazla dikkate almadan,
Şirket tüm hak, mülkiyet ve telif hakları gibi çalışma ilgi atar ve
Şirket ve adaylar yardımcı olacaktır her şekilde, Şirket'in pahasına
korumak için, korumak ve Şirket yararına, telif hakları ve bunların
olması ve malı olarak kalır bunların herhangi bir ve tüm ülkeler, bu
gibi işlerde çeviriler dahil olmak üzere herhangi ve tüm bu çalışmaları
herhangi genişletmeler ve yenilemeler için savunmak Şirket hakkı olsun
ya da olmasın.

(E) İstisnalar. Paragrafların hükümleri (b) ve (c) Yukarıdaki Çalışan
kasıtlı olarak gerekli açıklama tetiklemek için eylemler almadığını ve
bu kadar uzun yasaklanmayan olarak verilmiştir, yasa veya mahkeme emri
ile istenen herhangi bir açıklama yasaklamak kabul edilmeyecektir
herhangi bir yasa ya da yönetmelik, Şirket'in makul bir süre önceden
haber ve böyle bir açıklamaya itiraz veya en aza indirmek için bir
fırsat verilir.

4.2 Rekabet Yasağı.

(A) İstihdam sırasında. Hariç (c) Çalışan istihdam aşağıda sırasında
Çalışan bir çalışan olarak, doğrudan veya dolaylı olarak, girişemezler,
aşağıdaki paragrafta açıklanan, memur, yönetici, ortak, yönetici,
danışman, acente, sahibi (bir azınlık hissedar veya diğer özkaynak
dışında özkaynak paylarının halka Şirket içinde veya iştiraklerde
herhangi biriyle rekabet, ulusal olarak tanınan bir borsa ya da
over-the-counter) veya diğer herhangi bir kapasitede işlem gören bir
şirket değil% 1'den fazla ilgi.

(B) İstihdam müteakiben. Hariç (c) herhangi bir nedenle Çalışan
istihdamı sona ermesini izleyen iki yıllık bir süre için ya da akıl,
Çalışan uzere herhangi bir sıfatla (bir çalışan olarak kapasitesi olsun,
memur, yönetici, ortak, yönetici olmayan, aşağıda paragrafta açıklandığı
, danışman, acente veya sahibi (özkaynak paylarının halka ulusal olarak
tanınan bir borsa ya da over-the-counter işlem gören bir şirket değil%
1'den fazla bir azınlık hissedar veya diğer özkaynak faiz dışında),
doğrudan veya dolaylı olarak, tavsiye , yönetmek işlemek veya bu
Şirketi'nin veya iştiraklerinin (A olarak ekli hisse senedi opsiyon
anlaşması şeklinde için Ek A'da listelenen bu işletmelerin sınırlama
olmaksızın dahil olmak üzere herhangi bir rekabetçi bir iş yapan
herhangi bir kişi veya kuruluşa yönelik hizmetleri gerçekleştirmek
Şirket içinde veya iştiraklerde herhangi üretir satar veya fesih
sırasında veya fesih öncesinde bir yıllık süre içinde mal ve hizmet
piyasaları burada herhangi bir coğrafi bölgede A) Exhibit.

(C) bendinin (a) ve (b) Yukarıdaki hükümlere rağmen, Şirket Sergi D
şartname kapsamındaki faaliyetleri paragraflar (a) ve (b) Yukarıda
tarafından yasaklanmış olmayacak kabul eder. Buna ek olarak, Şirket'in
gelecekte hisse senedi opsiyon sözleşmesi Sergi A olarak ekli hisse
senedi opsiyon anlaşması şeklinde belirtildiği gibi aynı formda olmayan
rekabet hükümleri benzer bir durum vardır kabul eder

4.3 Non-talep. Herhangi bir nedenle veya sebep olmaksızın Çalışan
istihdamı sona ermesini takiben iki yıllık bir dönem için, Çalışan
öncesinde Çalışanların fesih tarihinde ya da üç ay içinde Şirket içinde
veya iştiraklerde herhangi bir çalışanıydı herhangi bir kişi istemek ya
da teşvik etmeyecektir Şirket ile istihdam bırakmak Şirket içinde veya
iştiraklerde herhangi biriyle onu istihdam bırakarak. 

Belgelerin 4.4 Dönüş. Hemen iş akdinin feshi üzerine, Çalışan Şirket
döner ve böylece Şirket yazılı olarak belgelemek, tüm Şirket veya yan
kuruluşlarının herhangi bir 'evrak, belge ve mutlaka, bilgisayarlarda
veya kullanılmak üzere depolanan bilgi ve uygulanabilir yazılım dahil
Şirket ve bağlı ortaklıklarının 'iş (ve tüm kopyaları), Çalışan
mülkiyetinde veya Çalışan kontrolü altında olan, ne olursa olsun böyle
bir evrak, belge veya şeyler Gizli Bilgi veya Ticaret Sırları içerip
içermediğini.

4.5 Hiçbir çatışmalar. Onlar var olduğu ölçüde, Çalışan Şirket içinde
veya iştiraklerde Çalışan önceki işveren gizli bilgi veya ticari sır
herhangi birine açıklamayacaktır. Ayrıca, Çalışan temsil ve Çalışan
önceden Şirket tarafından bu Anlaşma ve istihdam olanlar ile
bağdaşmayacak herhangi yükümlülüklerini üçüncü şahıslara herhangi bir ön
yükümlülükleri ile çakışmaması kabul etmemiştir garanti. Buna ek olarak,
Çalışan ve Şirket herhangi bir potansiyel işveren bu Anlaşma ile ilgili
anlaşmazlıkların gelecekte önlenebilir böylece, bu Anlaşmanın farkında
olmak için önemli olduğunu kabul ediyorsunuz. Bu nedenle, Çalışan Şirket
ile iş akdinin feshi takiben, Şirket'in gelecekteki olası veya gerçek
işverene bu Anlaşmanın Madde IV (ve onunla ilgili herhangi Sergiler
Buraya) bir kopyasını iletmek olabilir, kabul eder ve Çalışan herhangi
Şirket bültenleri iddia yükümlülüğü veya bu Anlaşmanın Madde IV (ve
onunla ilgili herhangi Sergiler Buraya) farkında olduğu müstakbel veya
fiili işveren yapımında Şirket eylemi sayesinde Çalışan hasar oluşması.

Adillik 4.6 Anlaşması. Çalışan kabul eder: (i) bu Anlaşma özellikle
taraflar arasındaki pazarlık ve Çalışan tarafından gözden geçirilmiş,
(ii) Çalışanlara bu anlaşmayı incelemek için hukuk müşaviri elde etmek
için bir fırsat olmuştur, ve (iii) anlaşmalara göre yapılan ve görevleri
empoze Çalışan burada adil, makul ve Şirket'in yasal iş çıkarlarını
korumak için minimal gerekli, ve bu sözleşmelerin ve görevleri Şirket
tarafından Çalışanın iş akdinin feshi halinde ve katı uygulama Çalışan
geçim üzerine gereksiz bir yük olmayacak sözleşmeleri Burada yer.

4.7 Adil Rölyef ve Çözümler. Çalışan bu Sözleşmenin ihlalinden para
zarar yetersiz çare olurdu hangi şirket için önemli ve onarılamaz zarar
olacağını kabul eder. Buna göre, aşağıda Madde V hükümlerine
bakılmaksızın, Şirket'in herhangi bir böyle bir olay böyle ihlali ve
kazanan taraf diğer geri alma hakkına sahip olacaktır önlemek için adil
kabartma ihtiyati tedbir ve diğer formları aramaya yetkilidir, hakim
partinin maliyeti ( makul avukatlık ücretleri tüzüğü veya aşağıda Madde
V uyarınca göre, özkaynak, hukukun mevcut diğer haklar ve çözüm
yollarına ek olarak, işbu Anlaşmanın uygulanması ile bağlantılı olarak
ortaya çıkan, sınırlama olmaksızın) dahil. 

MADDE V

TÜM mevcut veya gelecekteki ANLAŞMAZLIKLARIN SUBMIT İLİŞKİN SÖZLEŞME

Bağlayıcı tahkime

Şirket ve Çalışan herhangi bir ihtilaf veya veya partiler tarafından
çözülmediği Şirket tarafından bu Anlaşma veya Çalışan ile istihdam veya
fesih ile ilgili ortaya çıkan iddianın Ulusal Kuralları altında Amerikan
Tahkim Birliği tarafından yönetilen tahkim yoluyla olmasını kabul
ederler; İstihdam Uyuşmazlıklarının Çözümü. Tahkim Lexington, Kentucky
yapılacaktır söyledi. Partilerin daha Anlaşması veya yürürlükteki
yasaların öngördüğü ölçüde, varsa, hakem sözleşmenin yorumlanması
konuları yanı sıra hukuk ve ödül zarar çözebilir kabul
etmektesiniz. Taraflar hakemin hizmetlerin maliyetleri Şirket tarafından
karşılanacaktır katılıyorum. Partilerin daha hakemin kararı nihai ve
bağlayıcıdır ve yetkili herhangi bir mahkeme uygulanabilir olacağını
kabul edersiniz. AAA Tahkim Kurallarına ek olarak ve aksi taraflarca
kabul edilmedikçe, aşağıdaki kurallar uygulanır:

(A) Her bir taraf münhasıran aşağıdaki yollarla bulma hakkına sahip
olacaktır: (i) başvuru taleplerinin, belgelerin üretimi için (ii)
istekleri, (iii) on beş (15) yazılı İfadeler (herhangi Subpart
sayılmalıdır ile için ayrı bir soru olarak), ve en fazla altı bireylerin
(iv) depolanmaları.

(B) hakem bulduğu takdirde bu gecikme tarafların makul haklı veya başka
türlü kabul edilir, tüm keşif tamamlanacaktır ve tahkim işitme hakemin
atanmasından sonra beş ay içinde başlar.

Hakemin bu gecikmenin makul haklı bulmazsa (c), işitme tamamlanmış ve
bir ödül otuz (30) duruşma başlamadan birkaç gün içinde işlenecek.

Hakemin otoritesini rahatlama adil türlerini işlemek için ve böyle bir
olay, herhangi değinilen mahkeme enjoining sipariş ve / veya zorlayıcı
tür eylemler veya kabartma hakem tarafından sipariş edilen veya olarak
bulundu girebilir yeteneği içermelidir. Hakem aynı zamanda bu tür
ihtilaflar veya hak talepleri parti hukuki konumu olduğu konusunda bir
belirleme yapmak zorundadır fazla ölçüde doğru ("Hakim Taraf") ve hakem
diğer tarafın yasal ve diğer profesyonel ücretler ve tarafından yapılan
masrafları ödemek şart koşacaktır Böyle tahkim davası ve gerekli dava
ile bağlantılı olarak Hakim Partisi.

Bu maddenin V Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin, tarafların açıkça
yetkili bir mahkeme geçici yasaklama emri ya da bir hakem için temel
anlaşmazlık teslim olmadan bu Anlaşmanın Madde IV ihlali enjoining bir
sipariş girebilirsiniz katılıyorum. Böyle çare kümülatif ve münhasır
olmayan olmalı ve taraflar hakkınız olabilir başka çare ek olacaktır. 

MADDE VI

GENEL HÜKÜMLER

6.1 Bildirimler. Herhangi ve bu Anlaşmada öngörülen tüm bildirimler
yazılı olarak verilir ve daha önceki bir partiye verilen sayılır (i)
aslında böyle bir parti teslim olduğunda, veya (ii) kayıtlı ya da iadeli
taahhütlü posta ile böyle bir parti gönderilecek zaman (iade faturası
talep) ya da fiş ile teyit kurye tarafından gibi tarafa gönderilir ve
(veya parti olarak böyle bir parti için bu tür bir başka adrese
aşağıdaki gibi parti için aşağıda belirtilen adreste böyle bir parti
hitaben uyarınca bildirim ile ikame olabilir : Bu Bölüm 6.1)

Tempur-Pedic International Inc: (a) Şirket için ise

1713 Jaggie Fox Yolu

Lexington, KY 40511

Dikkat: Genel Müdür

(B) Çalışan isterse: Lou Hedrick Jones

6724 Frankford Yolu

Dallas 75252

6.2 Sözleşmenin Bütünlüğü. Bu Anlaşma, birlikte sergiler şartname ile,
tüm anlayış ve partiler, SPK'nın tam ve eksiksiz sözleşmesi içeren ve
konuyla (sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere, teklif mektubu ile
ilgili taraflar arasındaki önceki tüm mutabakatların ve sözleşmelerin
yerini , Şirket ve Çalışan) arasında, 6 Mayıs 2009 tarihli.

6.3 Değişiklik. Bu Anlaşma, tadil veya, tarafların her ikisi tarafından
imzalanmış bir yazı, sadece modifiye, değişmiş olabilir. Bu Anlaşmaya
dahil başlıklar yalnızca kolaylık içindir ve taraflar baskısının
haklarını sınırlamak veya genişletmek için değildir. Aksi
belirtilmedikçe Bölümler Referanslar Burada, bu Anlaşma metninin
bölümleri anlamına gelir.

6.4 DEVRETME. Bu Anlaşma ve belirlenen hak ve görevleri burada diğer
tarafın açık yazılı rızası olmadan taraflardan biri tarafından atanmamış
olabilir. Bu Anlaşma bağlayıcıdır ve her parti ve bu partinin kendi
mirasçıları, yasal temsilcileri, mirasçıları ve belirledikleri yararına
olmalıdır.

6.5 Bölünebilirlik. Yetkili herhangi bir mahkeme bu Sözleşmenin herhangi
bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunu belirlerse, bu tür
geçersiz veya uygulanamaz diğer hükümler, geçerli bağlayıcı ve
uygulanabilir ve tam olarak geçerli ve yürürlükte kalacaktır nci, ve bu
tür üzerinde herhangi bir etkisi yoktur geçersiz veya uygulanamaz hüküm
bunlarda ifade tarafların amacına en geçerli ve uygulanabilir efekti
vermek amacıyla bir şekilde tefsir edilir. 

Breach 6.6 Feragat. Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün ihlali tarafça
feragat çalışmaması olacaktır veya her iki tarafın daha sonraki
ihlalinden de feragat olarak.

6.7 Yasa; yetki; İnşaat. Bu Anlaşma, başka yargı yasaları uygulama
gerektiren inşaat herhangi kurallarına bakılmaksızın, Kentucky Devlet iç
yasaları tarafından idare edilecektir. Bu Sözleşme ile ilgili ve Bölüm
4.7 ve Madde V uncu maddesine göre müsaade edilen herhangi bir yasal
işleme uygun Kentucky eyalet veya federal mahkemede dava, ve bu amaçla,
Commonwealth of Kentucky münhasır yargı yetkisine Şirket ve Çalışan hem
vesile ile rızası olmalıdır. Partiler, bu Anlaşmanın müzakeresi ve
yürütülmesi sırasında avukatı tarafından temsil ve buna göre her iki
tarafın herhangi bir yasanın uygulanması feragat edilmiştir katılıyorum,
bir anlaşma veya başka bir belgede bu belirsizlikleri sağlama inşaat
holding ya da kurala partiye karşı uygulanacaktır hazırlanması bunların
sorumludur.

6.8. Yürürlük Tarihi. Bu Anlaşmanın hüküm ve koşullarına Hire tarihi
itibariyle geçerli olacaktır. Şirket (ya da Çalışan ve Şirket karşılıklı
mutabık kalabilecekleri gibi diğer tarihi itibariyle) ile onu istihdam
başlaması Çalışan başarısızlık durumunda, işbu Anlaşma geçersiz ve
hükümsüz olacak ve hiçbir etkisi veya gücü olacaktır.

6.9. Vergi Mevzuatına Uyum.

(A) Şirket herhangi bir miktarda ödenecek aşağıda federal kapsamında
tevkif edilmesi gereken tutarlar bekletebilir, devlet veya yerel kanun
ve Çalışan tarafından yetkilendirilen diğer herhangi kesintiler. Şirket
ve Çalışan karşılıklı iyi niyetle kabul gibi onlar Bölüm 409a hükümleri
(birlikte herhangi bir uygulama yönetmelikleri, "Bölüm 409a") ile uyum
sağlamak için gerekli olabilir bu Anlaşmanın herhangi bir ve tüm
değişiklikler yürütmek kabul edersiniz İlgili hükümlerin ekonomik niyet
mümkün olduğunca ölçüde koruyarak Kodu, böylece Çalışan Bölüm 409a
altında herhangi bir vergi (faiz ve cezalar dahil) tabi olmayacaktır.

(B) Bölüm 409a amaçları için, bu Anlaşma kapsamında taksit ödemeleri bir
dizi hakkı ayrı bir dizi ödemenin bir hak olarak ele alınacaktır.

(C) Bu Sözleşme'de belirtilen giderleri herhangi bir geri ödeme, veya
ayni faydalar herhangi bir hükmü, Çalışan, ayni faydalar giderleri veya
hükmün bu tür geri ödemelerden ile ilgili olarak aşağıdaki şartlara tabi
olacaktır: (1) giderleri herhangi bir tıbbi geri ödeme düzenlemesi
dışında, bir vergiye tabi yıl içinde sağlanan ayni faydaların ödenmesi
veya miktarı için uygun geri ödeme için uygun harcamalar ya da başka
herhangi bir vergiye tabi yıl içinde sağlanan ayni yardımların miktarını
etkilemez Kanununun 105 (b) 'de belirtilen giderlerin ödenmesi için
sağlanması; (ve, (2) uygun bir gider geri ödeme en geç böyle bir masraf
tahakkuk edildiği yıl sonra yıl sonuna göre yapılacaktır 3) Geri ödeme
veya ayni yardım haklarının tasfiyesi veya başka yararı için değişime
tabi olmayacaktır. 

Çalışan bir "belirtilen çalışan" ise (d) Bu Sözleşmede aksine bir hüküm
olsa dahi, Hazine Yönetmeliği Bölüm 1.409A-1 (h) 'de tanımlanan Çalışan
"hizmetinden ayrılığı" tarihi itibariyle Bölüm 409a uyarınca belirlenen
(veya herhangi bir halefi düzenleme) ve bu Sözleşmede öngörülen herhangi
bir ödeme veya yetki Bölüm 409a anlamı çerçevesinde bir "tazminat
ertelenmesi" oluşturur ve ödenmiş ya da ek vergi, faiz veya tabi Çalışan
vermeden burada belirtildiği şekilde temin edilememesi halinde Bölüm
409a altında cezalar, ardından Çalışan "hizmetinden ayrılması" izleyen
ilk altı ay içinde ödenmesi tür ödeme veya hak hemen yedinci takvim
ayının ilk iş gününde nakit götürü ödenmiş veya Çalışan sağlanacaktır
Çalışan "hizmet ayrılık" meydana geldiği ay ya da, eğer daha önce,
Çalışan ölümüyle. Aşağıdaki Buna ek olarak, İşçi istihdam
feshedildiğinde herhangi bir ödeme veya nedeniyle aşağıda yararları
Bölüm 409a anlamı çerçevesinde bir "tazminat ertelenmesi" olan sadece
bir "hizmet ayrılık" olarak üzerine ödenecek veya Çalışan (veya Çalışan
emlak) sağlanan olacaktır Bölüm 409a tanımlanmıştır. Son olarak, bu
Anlaşmanın amaçları için, Bölüm 3.2 kapsamında ödenecek tutarlar Hazine
Yönetmeliği Bölümlerde istisnalar 1.409A-1 (b) (4 sağlanan ölçüde Bölüm
409a tabi bir "tazminat erteleme" olarak kabul edilecektir )) ve Hazine
Yönetmeliği Bölüm 1.409A-1 sair mevzuat hükümlerine (bendi kapsamında
istisna (iii dahil "kısa vadeli ertelemeleri") ve (b) (9) ("ayırma ödeme
planları,") - A-6.

[Sayfa Kalan bilerek boş bırakılmıştır]

Aşağıda imzası bulunanlar, tarafların Yukarıda yazılı gün ve yıl
itibarıyla bu Anlaşma idam var.

ŞİRKET:

TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL INC

/ S / Mark Sarvary By:

Başlık: Başkan ve CEO

ÇALIŞAN:

/ S / Lou Hedrick Jones

Lou Hedrick Jones

BY TANIKLIK:

/ S / Kristie Johns

Kristie Johns 

Tarih: 2 Haziran 2009

………………………………………………………………

RESİTALLERİ

Önce buradaki tarihten A., İcra Şirket tarafından istihdam edildi.

Hangi girdiği tarihte, Şirket, Goode SKULLCANDY Holdings
LLC ("Yatırımcı") ve bunlara imza sayfalarında tanımlanan diğer
partiler, bir Kıymetler Alım ve İtfa Anlaşması ("Satış
Sözleşmesi") içine girilen üzerinde B. uyarınca, diğer şeyler arasında,
Yatırımcı Şirket sermaye stoku edinilen Şirket Yatırımcı bir konvertibl
tahvil ihracı ve Şirket İcra ve bazı diğer hissedarları tarafından sahip
olunan sermaye hisse senedi kurtarmak olabilir.

C. Yönetim Satınalma Sözleşmesi girmek Yatırımcı bir malzeme rüşvet
olarak, İcra Bu Sözleşmeye girerek kabul eder.

Buna göre, taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

İSTİHDAM I. VE ŞARTLARI

1.1 İstihdam Dönemi; Görev ve Sorumlulukları.

(A) işbu tarihten ("Geçerlilik Tarihi") üzerine başlayan ve daha önce
üzerinde sonlandırma (i) Yürürlük Tarihi (ya da aşağıda belirtildiği
şekilde İstihdam Dönem genişletildiği herhangi bir sonraki tarih) ve (ii
üçüncü yıldönümü ) Madde II ("İstihdam Dönemi") uyarınca İcra
istihdamının fesih tarihini, İcra tür görev ve sorumlulukları ile Şirket
Başkanı olarak görev yapacak gibi Şirket Yönetim Kurulu tarafından zaman
zaman tespit edilebilir ("Kurul"). Şirket veya Yönetim durumunda, en
azından diğer yazılı bildirimde vermedikçe Geçerlilik Tarihi üçüncü
yıldönümünde ve bunların sonraki her yıldönümünde başlayan, İstihdam
Dönem otomatik, ek bir yıllık süre için uzatılacak Şirket veya İcra ek
için İstihdam Dönem genişletmek için değil seçer ki Şirket, önceden
uygulanan İstihdam Dönem sonuna kadar ve İcra durumunda 60 gün önce
uygulanan İstihdam Dönem sonuna kadar 90 gün, bir- İstihdam Dönem
yürürlükte olan geçerli İstihdam Dönem sonunda sona erecek ve bu durumda
yıllık dönemde,.

(B) Yönetim gerçekleştirmek ve dahil olmak üzere, iyi niyetle ve
yeteneğini Şirketi göre görevinden ile ilişkili geleneksel görev ve
sorumlulukları en iyi şekilde üstlenmesi ama yönetim ekibi, satış,
pazarlama, muhasebe, insan kaynakları yönetimi ile sınırlı olmayacak ve
üretim departmanları ve bu

diğer görevleri olarak Kurul veya bunların bir komite tarafından zaman
zaman kendisine tahsis edilebilir.

(C) İstihdam Döneminde, İcra zaman böyle hastalık maaşı, kişisel izin ve
Yönetim Kurulu olarak benzer politikalarına tabi olarak, iş ve Şirket ve
bağlı ortaklıklarının işlerine normal iş saatlerinde yaptığı tam çalışma
zaman ve dikkat olabilir adayacağız zaman genellikle Şirket'in üst düzey
yöneticileri için onaylayacak.

(D) Yönetim sağlanan, İstihdam Döneminde diğer tüzel kişilerin yönetim
(veya benzer yönetim organı) yönetim kurullarında görev ve herhangi bir
sivil, eğitim veya hayır kurumu veya kamu kurumu ya da ticaret birliği
ile herhangi bir kapasite katılabilir böyle herhangi bir hizmet ,
katılım veya ilgili etkinlik (i) Yönetim Kurulu, (ii) tarafından
onaylanmış herhangi bir Kanun hükümleri saklı ihlal (veya kabul olmaz)
değil, ve (iii) maddi değil, Yürütme görev ve yükümlülüklerinizin ile
dahil karışmaz Madde III no'lu maddede belirtilen sözleşmeleri ile
sınırlı değildir.

(E) Yürütme Park City, makul Şirket işi için gerekli seyahat hariç
Şirketin Utah ofis dışında tabanlı olacak.

1.2 Tazminat İstihdam Dönemi'nde, Madde II'de belirtildiği gibi bu
Anlaşmanın daha önceki iptal edilmedikçe, Executive İki Yüz Bin ve
no/100 Dolar ($ 200.000) ("Maaş") bir taban
maaş ödenecektir;. Sağlanan Maaş olacak ki Aralık'ta bir önceki takvim
yılı 31 ^(st) biten 12 aylık dönemde Çalışma Bakanlığı tarafından
yayınlanan Kentsel Tüketiciler için Tüketici Fiyat Endeksi artış daha az
değil tarafından yıllık bazda artırılabilir. Maaş maaşlı çalışanlar için
tarihleri ​​Şirket düzenli bordro uyarınca periyodik aralıklarla ölçüde
eşit taksitte ödenir, ancak daha az sıklıkla daha aylık olacak. Maaş, ve
Bölüm 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 ve 1.8 'de sağlanan faydalar dışında, Yürütücü
(varsa) başka hiçbir tazminat veya işbu hizmetlerden için Şirket'in veya
Bağlı herhangi birinden ya da bir yönetmen olarak yararlanma hakkına
sahiptir edilecektir Bölüm 2.3 (d) 'de varsa, dışında herhangi bir tür
varlık.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Planlarında 1.3 katılım.

(A) Yürütme onlar zaman zaman yürürlükte olabilecek, onun üst düzey
yöneticileri için genel olarak mevcut Şirketin tüm emeklilik ve refah
fayda planları katılmaya hak kazanacak. Bu Sözleşmede aksine bir hüküm
olsa dahi, İcra herhangi bir kıdem planı, programı veya zaman zaman
diğer çalışanlar için mevcut olabilir Şirket'in düzenleme kapsamında
faydaları almaya hak olmayacak, bu tür faydaları yerine olmak
kapsamındaki hakları Şirket bu tür çalışanlar için geçerli.

(B) Bu Sözleşmede aksine bir hüküm olsa dahi, kendi takdirine göre
Şirket koşuluyla, tüm uygulamalar, programlar ve yararları (emeklilik
planları ve programları da dahil olmak üzere) değiştirme veya feshetme
hakkını saklı tutar

2

herhangi bir değişiklik ya da sonlandırmaları benzer Executive
bulunmaktadır ve yalnız İcra karşı ayrımcılık yapmayan tüm çalışanlar
veya üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak genellikle yapılır. Bir
önceki cümlede anlatılan hiçbir değişiklik veya fesih bu Sözleşmenin
ihlali olarak kabul edilecektir.

1.4 Gideri İadesi. Yürütme tarafından onaylanan İcra Şirket'in geri
ödeme politikası doğrultusunda makul kanıtlayıcı belgelerle birlikte
Şirket donatır koşuluyla, görevini aşağıda verilen performans İcra
tarafından yapılan makul işletme giderleri için Şirket geri ödeme almak
hakkına sahip olacaktır zaman zaman Yönetim Kurulu.

1.5 Bonus 2008 takvim yılı için, Yönetim Şirket'in brüt satış dayalı bir
bonus, aşağıdaki gibi ödenecek alacaktır.:

 ------------------------------------ -- ----------------------------------
 Şirket Asgari Brüt Satışlar       Executive'in Maaş yüzdesi Bonus

                     

 55.000.000 $              Executive'in Maaş 50%

                     

 70.000.000 $              Executive'in Maaş% 100

                     

 85.000.000 $              Executive'in Maaş 150%
 ------------------------------------ -- ----------------------------------

Bundan sonra takvim yılı 2009 ve için, Yürütme, sağlanan, İcra Kurulu
Başkanı ile eşit şartlar altında, eğer varsa, ancak, İcra ve İcra Kurulu
Başkanı ya da diğer üst düzey yöneticiler için planlanan herhangi bir
icrai ikramiye ödeme planı katılmaya hak kazanacak Kurul her iki taraf
için karşılıklı kabul edilebilir ve İcra ve Yönetim Kurulu tarafından
imzalanmış bir yazı belirtilen farklı bir teşvik ikramiyesi planı kabul
edebilir.

1.6 Özkaynak Executive Şirketin iyi niyetli müzakereler
sonrasında Tazminat., Ve Kurul onayına tabi, İcra SKULLCANDY, Inc 2008
Özsermaye Teşvik kapsamında Şirket'in Hisse Senedi% 1,0 eşit veya daha
fazla ek Hisse Stok Seçenekleri verilecek Planı. Hisse yelek irade ve
SKULLCANDY, Inc 2008 Özsermaye Teşvik Planı şart ve koşullara göre
uygulanabilir hale gelir. Ayrıca, İcra İcra uygun ve diğer benzer
durumdaki yöneticilere sunulduğu olabilecek olan herhangi bir başka
teşvik planları katılmaya hak kazanacak.

1.7 Koşullu Ödeme. İcra Alım Anlaşması Madde 2.7 'de açıklanan Koşullu
ödeme sırasında Şirket istihdam durumunda, Yürütme (as Alım Sözleşmesi
tanımlanan Yönetim Teşvik Planı ile öngörülen Bonus Havuzu altında bir
tahsisat ödenir ) daha büyük ya da işletme başka herhangi bir yürütme
için verilen en yüksek Ek Havuz yüzdesi eşittir;sağlanan, ancak, bu
Genel birinci yönetim Teşvik Planı bağlı formdaki bir Katılım Anlaşması
yürütülür sahip olacaktır.

3

1.8 Tatil. İcra her takvim yılında tatil ödenen dört hafta hakkına sahip
olacaktır. Yasaların izin verdiği ölçüde, İstihdam Döneminde
uygulanabilir bir yıl boyunca herhangi bir Ġzin sonraki takvim yılı
içine taşımak olmaz ve iptal edilecektir.

II. İSTİHDAM FESİH

Neden için Şirket tarafından 2.1 Fesih.

(A) Şirket, bu Anlaşma uyarınca verilen yazılı ihbarda Neden Executive
istihdam aşağıda feshedebilir. "Neden"anlamı:

 (I) Herhangi bir hareket veya Madde III uncu maddelerinin ihlali bu
 Sözleşmenin esasa ilişkin bir ihlali olarak kabul
 edilecektir koşuluyla bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü Yönetim
 tarafından bir ihlal, oluşturan ihmali;

 (Ii) Yönetim tarafından sürekli malzeme yetersizliği önemli görevini
 yerine getirmek için performans için talebin makul olarak tanımlayan
 Şirket tarafından iletildikten sonra, (Executive Engelliler
 kaynaklanan herhangi bir başarısızlık (Bölüm 2.3 (a)) tanımlanan
 dışında) ayrıntı Şirket Yönetim bu talebi 60 gün içerisinde, varsa,
 İcra tedavi edilebilen bu tür arıza tedavi başarısız, böyle bir
 performansı tedavi edilmelidir nasıl onun görevlerini yürüttü ve
 inanmaktadır hangi belirli bir şekilde;

 (Iii) Herhangi bir kasıtlı eylem veya Şirket veya herhangi bir Bağlı
 veya zimmete herhangi bir eylemde, Şirketin muhasebe ve finansal
 tablolar, zimmet veya Şirket'in ve Bağlı özellik herhangi İcra göre
 dönüşüm ile ilgili de dahil olmak üzere dolandırıcılık maddi zarar
 kötüye;

 (Iv) sahtekarlık, ahlaksızlık, zimmet veya hırsızlık içeren herhangi
 bir suç veya herhangi bir daha az suç için herhangi bir suç veya
 Executive iddianame (veya benzeri resmi ücret) İcra mahkumiyet (veya
 yarışma savunma);

 (V) herhangi bir antifraud, cinsel taciz veya ayrımcılık yasalarının
 ihlali komisyonu;

 (Vi) Alkol veya reçeteli ya da diğer uyuşturucu ölçüde iş
 performansını etkileyen veya

 Yöneticiler veya Şirket veya çalışanları maddi zarar neden Şirket'in
 çalışanları için geçerli Şirketin yazılı herhangi bir politikasını
 (vii) Malzeme ihlali.

Neden herhangi belirlenmesi ya (i) çoğunluk Kurulu üyeleri veya
tarafından yapılacaktır (ii) Yatırımcı tarafından tarih itibarıyla
girmiş Güvenlik Tutucular Anlaşması, Madde 6.5 (c), ve arasındaki uyum

4

Yatırımcı, Şirket ve diğer partiler buna, ve, her iki durumda da, Şirket
ve İcra üzerinde bağlayıcı olacaktır.

(B) Yönetim istihdam aşağıda Neden için Şirket tarafından sonlandırıldı
olmalı, İcra sadece istihdam fesih tarihine kadar herhangi bir
kazanılmış ancak ödenmemiş maaş alma hakkına sahip olacak, uygulanabilir
planları veya düzenlemelerin hükümlerine uygun olarak diğer kazanılmış
faydaları ve öncesinde henüz Bölüm 1.4 (örneğin ödemeler ve
yardımlar, "Tahakkuk Faydalar") öngörülen, iade edilmemiştir Executive
için fesih tarihinden katlanılan giderleri için geri ödeme. Varsa
Şirket, Bölüm 2.3 (d) 'de belirtilen durumlar dışında, Executive başka
yükümlülüklere tabi olacaktır.

Yönetici tarafından 2.2 İstifa.

(A) Yürütme İyi Nedeni Şirket en az 90 gün fesih önceden yazılı
bildirimde bulunmak suretiyle (Bölüm 2.3 (d) 'de tanımlandığı gibi)
herhangi bir zamanda İcra istihdam aşağıda feshedebilir. Bu yazılı
bildirimin Şirket Yönetim tarafından verilir Eğer dilerse, Şirket, hemen
Yürütme görevleri bazı veya tüm İcra rahatlatmak olabilir.

(B) Bu Bölüm 2.2 uyarınca İcra tarafından istifası nedeniyle İcra
istihdamının sona ermesi üzerine, İcra sadece Tahakkuk Faydaları alma
hakkına sahip olacaktır. Varsa Şirket, Bölüm 2.3 (d) 'de belirtilen
durumlar dışında, Executive başka yükümlülüklere tabi olacaktır.

2.3 Ölüm veya Engellilik; İyi Nedeni İcra yoluyla Neden veya Fesih
olmadan Şirketi Tarafından Fesih.

(A) Yürütme istihdamı otomatik olarak, önceden Şirkete yazılı bildirim
90 gün sonra 60 öncesinde Şirket tarafından gün önceden yazılı olarak
veya Yönetici tarafından Good Reason üzerine Şirket tarafından Nedeni
olmadan İcra ölümü veya Engellilik feshedilecektir. Bu Anlaşmanın
amaçları bakımından, "Engellilik" fazla birbirini izleyen 90 gün veya
120 veya daha fazla süreyle herhangi bir fiziksel ya da ruhsal bozukluk
nedeniyle, konaklama veya olmadan, Şirket ile Yönetici konumunun normal
ve olağan görevlerini gerçekleştirmek için Yönetici yetersizlik anlamına
gelir İcra ve Yönetim Kurulu karşılıklı kabul edilebilir bir hekim
tarafından belirlenen herhangi bir ardışık 12 aylık dönemde olmayan gün
üst üste. Engellilik Herhangi belirlenmesi Kurulu tarafından
yapılacaktır ve yukarıda belirtilen hekimin kararına dayalı olacaktır.

Yönetici istihdamı sona kadar (b) Yönetim Disability ("Özürlülük
Dönemi") bir sonucu olarak Executive görevlerini yerine getirmemesi
halinde herhangi bir dönemde, İcra uyarınca bu süre için geçerli olan
oranda onun tam Maaş almaya devam edecek böylece Engellilik Dönemi'nde
İcra yapılan ödeme maluliyet tazminatı planları kapsamındaki tarihinde
veya öncesinde herhangi bir tür ödeme zamanı Executive ödenecek
tutarların toplamını varsa azalacaktırkoşuluyla Bölüm 2.3 (a), Şirket
veya Sosyal Güvenlik engeli sigortası programı kapsamında.

5

(C) ölüm veya Engellilik nedeniyle İcra istihdamının sona ermesi
halinde, Şirket Yönetim veya sağlanan Ancak, tahakkuk Faydaları
tutarların toplamını azalma olacağı varsa Executive emlak tahakkuk
Faydaları, ödemek için gerekli olacaktır , öncesinde Şirket maluliyet
tazminatı planı altında veya Sosyal Güvenlik engeli sigortası programı
kapsamında bu tür ödeme zaman İcra ya ödenecek.

(D) Nedeni olmadan veya iyi Reason Yönetici Şirket tarafından Executive
istihdamının sona ermesi durumunda, Bölüm 2.1 (b) 'de öngörülen Tahakkuk
Faydaları ek olarak, Şirket'in kıdem tazminatı ile İcra sunmaya devam
edecektir fesih tarihine ("Kıdem Faydalar") takip eden dönemde üç yıl
boyunca şirketin düzenli bordro uygulamaları uyarınca ödenecek kıdem
sırasında Executive Maaş miktarı. Bu Anlaşmanın amaçları
bakımından, "İyi Sebep" demektir: (i) sürece, daha önce, Yönetici
tarafından Executive Park City, Utah metropol dışında bir konuma Şirket
için onun başlıca görevleri yerine hangi konumda Şirket tarafından bir
değişiklik onaylanmış alanı, (ii) Yürütme sonra 30 gün içinde tedavi
değildir bu Anlaşmanın herhangi bir malzeme hükmüne uymak üzere Şirket
tarafından bir başarısızlık makul detaylar Yönetici Şirket uymadığını
inandığı şekilde tanımlayan yazılı bildirim verdi , (iii) Yürütme maaş
herhangi bir azalma, (iv) İcra görevleri bir malzeme kesilmesi; veya bu
Anlaşmanın varsaymak Şirket halefi (v) hatası.

Bölüm 2.3 (d) 'de öngörüldüğü üzere (e) Şirketin herhangi bir
yükümlülüğü kıdem tazminatlarının ödenmesi için yukarıdaki İcra edilmesi
koşuluna bağlıdır veya yasal temsilcisi ilk Şirket alışıldığı üst düzey
yöneticiler için Şirket tarafından kullanılan biçiminde bir sürüm
teslim. Şirket Yönetim yürütür ve istihdamın sona ermesini izleyen 45
gün içinde etkili ve unrevoked salmayı sağlayan sürece Kıdem Faydaları
Executive sağlama zorunluluğu yoktur. Şirketin yükümlülüğü varsa, kıdem
Faydaları sağlamak İcra ihlal veya Madde III hükümlerine uymaması,
yukarıda rağmen, Yürütme Madde hükümlerine tabi olmaya devam
edecektir, koşuluyla hangi tarihte sona erecektir III.

2.4 İşbirliği. İcra istihdam aşağıda feshedilmesi ya da istifasının
ardından, Yönetim içerir ya da olabilir Şirket veya Bağlı
Ortaklıklarının, içeren herhangi bir konuyu görüşmek üzere, tarihler ve
İcra ve Şirket karşılıklı olarak kabul edilebilir zamanlarda, yazılı
isteği üzerine Şirket ile buluşacak Yönetici bu konularda yorum, savunma
ya da kovuşturma bilgi vardır ve işbirliği hangi konuları
içerecektir. Yürütme o Şirket veya Bağlı Ortaklıklarının içeren herhangi
bir konuda mahkeme celbi veya başka yasal süreç ile servis edilir derhal
durumunda Şirket bildirecektir. Şirket irtibatları veya girişimleri
temsil edilmez herhangi bir avukat ilk olmadan herhangi bir şekilde
Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile ilgilidir, ve Executive tür avukat
ile bu konularda herhangi tartışmak olmaz bilgi almak için İcra temas
halinde İcra Şirket bildirecektir böylece Şirket bilgilendirilmesi ve bu
tür avukat ile herhangi bir toplantı ya da görüşme sırasında avukat
bulundurma fırsatı Şirket sağlamak. Şirket tarafından karşılanır

6

Bu tür giderlere ilişkin makul kanıtlayıcı belgeleri aldıktan tabi bu
Bölüm 2.4 'te öngörülen faaliyetler, performans ile bağlantılı olarak
ortaya çıkan tüm makul cepten harcamalar için Yürütme. Hiçbir tazminat
bu Bölüm 2.4 altındaki yükümlülüklerinin bağlantılı Executive
ödenecektir.

III. BAZI ANLAŞMA

3.1 Rekabet Etmeme.

(A) Yürütme tanıyana ve İstihdam Dönemi'nde ve Yasak Dönem (Bölüm 3.1
(b) 'de tanımlanan) boyunca, Satınalma Sözleşmesi girmek Yatırımcı için
maddi teşvik olarak, İcra doğrudan veya dolaylı olarak, olmaz, kabul
eder her yerde, Coğrafi Alan (Bölüm 3.1 (c) 'de tanımlandığı gibi),
kendi yönetmek, denetlemek, meşgul, istihdam edilecek veya doğrudan veya
dolaylı yapan herhangi bir kişi için bir danışman olarak hareket veya
bakımını herhangi bir faiz veya salarsağlanan Ancak, İcra fazla değil
kendi olabilir; ya da herhangi bir kişi (bir yönetmen olarak, ister
memur, acente, temsilci, aksi takdirde güvenlik tutucu, hakkaniyet
sahibi, ortağı, üyesi ya da) doğrudan veya dolaylı bir Yarışan İş, yapan
için finansman düzenlemek Bir Rekabet İş yapan herhangi bir tüzel
kişinin halka açık menkul herhangi bir sınıfın% 1'den. "İş
Rekabet" herhangi bir iş veya organizasyon her, toptan veya perakende
satış, operasyon veya ses hizmetleri veya kulaklık, kulaklık, kulaklık
veya benzeri ürünlerin temini kaynak, tasarım, geliştirme, mülkiyet,
üretim, doğrudan veya dolaylı olarak, meşgul demektir durumda, sahip
olsun veya mikrofon olmadan olsun veya olmasın ya da kask veya ses
denetleyicileri ve gibi başka bir ürünü entegre ürün veya ürünler
bağımsız olsun veya sırt çantası, giyim ve giyim, ya ve olmuştur başka
planlanan iş veya faaliyetin entegre değil İstihdam Dönemi'nde Kurulu
tarafından onaylanmıştır.

(B) "Kısıtlı Dönemi" anlamına gelir:

 (I) Neden, İyi Nedeni olmadan Executive tarafından istifa veya Bölüm
 2.1, 2.2 veya 2.3 (a) bendi uyarınca Engelliler için fesih durumunda,
 kısıtlamalar Bölüm 3.1 (a) 'da belirtilen geçerli olacak daha sonraki
 dek (A) Yönetici istihdamının sona erdirilmesi veya izleyen üç yıl
 içinde (B) Şirket Yetkilisi ermesini izleyen dördüncü ve beşinci
 yıllar için düzenli bordro uygulamaları uyarınca Executive Maaş ödeme
 tercih etmesi durumunda İstihdam Executive ermesini izleyen beş yıl
 istihdam veya

 (Ii) (A) beş istihdam Executive ermesini izleyen yıl veya (B)
 Şirket'in devam edildiği süre ödeme Executive en kısa eşit bir süre
 için iyi bir neden için İcra yoluyla Neden veya istifa etmeden fesih
 durumunda, düzenli bordro uygulamaları uyarınca Maaş.

(C) "Coğrafi Bölge" yere Şirket var dünyada gelir veya ofisler veya
müşterileri olmuştur.

7

(D) Bu Bölüm 3.1 hükümlerine herhangi bir zaman aşmak için bir mahkeme
tarafından kabul edilir olması durumunda, yürürlükteki yasaların izin
coğrafi veya kapsam sınırlamaları, bu gibi hükümler, maksimum süre için
coğrafi veya kapsamı reforme edilecek sınırlamaları, duruma göre,
yürürlükteki yasalar tarafından izin.

3.2 Non-İhale. İstihdam Dönem ve Yasak Dönem, (Bölüm 3.1 (b) 'de
tanımlandığı gibi) sırasında, Yönetici, doğrudan veya dolaylı olarak,
istemek korumak, telafi, indükleyen ya da herhangi bir şekilde teşvik
olmaz (a) herhangi bir bağımsız aksi takdirde yüklenici, acente veya iş
Şirket veya Şirket veya Kısıtlanmış Dönemi'nde Şirket veya Şirket'in
herhangi bir bağlı herhangi bir çalışanın herhangi bir bağlı ortağı,
Şirket veya Şirket'in herhangi iştirakin istihdam bırakmak veya feshetme
onun veya Şirket veya Şirket veya şirketin işleriyle rekabet herhangi
bir iş bağımsız bir yüklenici, ajans veya iş ortağı ilişkisi içine
girmek ya da Şirket veya herhangi biriyle mevcut ilişki herhangi bir
şekilde çekilme arasında herhangi bir ortaklık ile olan ilişkisi vaka
olarak Şirket'in iştiraki, olabilir, veya (b) Şirket veya Şirket'in
herhangi bir ortaklık herhangi bir üretici, satıcı veya müşteri, onun
ilişkisini sona erdirebilir veya Şirket veya Şirket'in gibi bağlı olan
iş seviyesini azaltmak için duruma göre. Buna ek olarak, Yasak Dönem
boyunca, İcra, doğrudan veya dolaylı, derhal fesih tarihinden önceki 12
ay içinde bir çalışanı veya Şirket veya herhangi bir zamanda Şirket'in
herhangi bir ortaklık bağımsız bir yüklenici olarak herhangi bir bireyin
işe almazlar İstihdam Dönemi.

Buluşlar 3.3 Atama. Yürütme, kendi adına ve İcra eşi, varisleri ve
vekilleri adına, geri dönülmez dahil Executive hakları, unvan ve ilgi
tüm, ancak bunlarla sınırlı değildir, tüm patent, telif hakkı ve ticari
sır hakları, içinde atar ve bütün buluşlar, fikirler, açıklamalar ve
gelişmeler (patentli veya patentsiz olsun) ya vardır ya, geliştirilen
yapılmış veya tamamen veya kısmen, tek başına veya topluca, Yönetici
tarafından tasavvur edilebilir yazarlığın başka eserleri ve hangi
genellikle halka bilinen veya standart uygulama, ve hangi (a)
yöntemleri, hizmetler, aparat, tasarımlar, ürünler, süreçler veya
üretilen cihazlara ilişkin olarak kabul edilmez, üretilir, dizayn,
satın, pazarlanan, dağıtılamaz, satılamaz, sağlanan veya altında Şirket,
selefine veya herhangi bir Bağlı Ortaklık veya Şirket'in iştiraki, veya
(b) Şirket (bir "Buluş") bir çalışan olarak hizmet sunan Executive
çabaları (kısmen veya tamamen) ortaya, inşaat veya geliştirme. Yürütme
derhal iletişim ve ifşa Şirket, zaman zaman istekler, tüm bilgiler,
detayları ve bu tür Buluşlar ait bilgilerin Şirket gibi formda ve devir
ve temlik ve bu tür diğer tür formları yürütmek ve Şirketin teslim
edecek Şirket olarak evrak ve belgeleri makul Şirket veya patent
başvurularında dosya ve kovuşturma Şirket tarafından belirlenen herhangi
bir kişi veya kuruluşa izin isteyebilir.Şirket yürütülmesi ve bu tür
transferlerin, atamaları ve diğer belgeleri teslim tesadüfi tüm
masrafları ödeyecektir. İcra daha kabul eder ve İcra böyle bir buluşun
hiçbir yaptığı açık ve ikna edici kanıtlarla ispat sürece İstihdam Dönem
bitimini izleyen bir yıl içinde Yönetim tarafından yapılan herhangi bir
buluş, bu Bölüm 3.3 Şirket konusu malı olduğu tahmin olduğunu kabul eder
Özel Bilgi (Bölüm 3.7 'de tanımlandığı gibi) kullanın.

8

3.4 İşleri Kiralama için yapılan giderler;. Telif Hakları Atama İcra
kabul ve telif hakları eser (ler) kapsamında "kiralama için yapılan
çalışmalar" olarak İstihdam Dönemi'nde Onun istihdam kapsamında, tek
başına veya topluca, Yönetici tarafından hazırlanan fikirde Amerika
Birleşik Devletleri Telif Hakkı Kanunu (17 USC § § 101-810) ve Şirket
yazar ve bu telif hakları eser (ler) in sahibi olarak kabul
edilecektir. Böyle telif hakları eser (ler) İcra ve Yönetim mirasçıları
ve belirledikleri adına ", kiralama için yapılan çalışmalar" olarak
kabul edilmediği takdirde, İcra gayrikabili rücu Executive hak, unvan ve
ilgi tüm atar ve bu telif hakları çalışmaları (ler) Şirkete.

Diğer Hakların 3,5 Atama. Şirket, Yönetim, kendi adına ve İcra eşi,
varisleri ve vekilleri, gayrikabili rücu transferler ve vekilleri adına
Şirketi (a) tüm Buluşlar ve telif hakları eser yukarıdaki atama ek
olarak Dünya çapında patentleri, patent başvuruları, ticari marka
hakları, tasarım hakları, telif hakları, maske işleri, ticari sırlar ve
herhangi Buluş diğer fikri mülkiyet hakları ve (b) her türlü Manevi
Haklar (aşağıda tanımlandığı şekilde) bu Executive bakımından veya
olabilir Herhangi Buluş. Yönetici ayrıca burada sonsuza kadar feragat ve
hatta İcra istihdam aşağıda sona ermesinden sonra, herhangi bir ve tüm
Manevi Haklar İcra veya herhangi Buluş ile ilgili olabilir savunmak için
asla kabul eder. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "Manevi
Haklar" herhangi bir hak, bir eserin yazarlığı iddia itiraz etmek ya da
bir çalışmanın herhangi bir bozulma ya da diğer değiştirilmesini önlemek
veya tedavülden kaldırmak veya bir eserin yayınlanması veya dağıtım
kontrol etmek anlamına gelir ve benzer herhangi bir hakkı, dünyada
herhangi bir ülkenin hukuki veya yasal hukuk çerçevesinde mevcut veya
herhangi bir anlaşma altında, olsa da olmasa da böyle bir hakkın
cinsinden veya genellikle olarak anılacaktır "ahlaki hakkı."

3.6 Yardım. İcra makul işbirliği ve patentler, tasarım hakları, telif
hakları, maske çalışma hakları, ticari sır hakları ve herhangi bir ve
tüm ülkelerde Şirket Buluşlar için tüm diğer yasal korumalar alma ve
uygulanmasında Şirket yardımcı olacaktır. İcra tür patent, telif
hakları, maske çalışma hakları, ticari sırlar ve diğer tüm fikri
mülkiyet hakları ve yasal koruma sağlamak ya uygulanmasında kullanılmak
üzere, yazılı olarak, Şirket'in makul isteyebileceği herhangi bir belge
çalıştıracaktır. İcra kabul eder ve bu Bölüm 3.6 uyarınca İcra
yükümlülükleri İstihdam Dönem feshinden sonra da devam edeceğini kabul
eder; sağlanan Ancak, Şirket ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm
makul out-of-pocket seyahat, telefon ve benzeri giderler için İcra
ödeyeceksiniz Bu Bölüm 3.6 altında hizmetlerin sağlanması derhal İcra
sonra böyle giderleri karşılığında makul kanıtlayıcı belgelerle birlikte
Şirket vermektedir.

3.7 Özel Bilgi. İcra anlar ve Şirket ile Yönetici istihdamı veya
Şirketin veya iştiraklerinin herhangi birinin adına İcra açıklanabilir
gizli veya sır niteliğindeki herhangi bir bilgi ile ilgili olarak güven
ve güven ilişkisi oluşturur ve kabul eder (a) Şirket, iştirakleri,
müşterileri ve tedarikçileri, hem de diğer varlıkları veya adına Yürütme
veya Şirket kabul etti ya, İstihdam Döneminde, gizli bilgileri tutmak
için anlaşabilirler üzerindeki bireylerin iş ile ilgili olduğu veya (b)
Aksi üretilir tarafından veya Şirket adına satın alınan veya onun
herhangi bir

9

iştirakleri ("Özel Bilgi"). Özel Bilgi bilgileri kendisine ek olarak,
tüm dosyalar, mektuplar, muhtıralar, raporlar, kayıtlar, veri veya diğer
oluşturulmuş olsun, yazılı çoğaltılamaz veya Tescilli Bilgiler (ister
yazılı, basılı veya başka çoğaltılamaz veya kaydedilmiş) diğer somut
bulgular içermektedir Yürütme veya diğerleri, hangi Yönetici İstihdamı
Dönemi'nde erişimi olan. tarafından Yukarıdakilere sınırlama
getirmeksizin, Dürüstlük Bilgi geniş tanımlı olması ve sahip veya Şirket
İstihdam Dönemi'nde çekici yapan veya contemplates olduğu iş ticari
değeri ya da diğer yardımcı olabilir tüm bilgi ve tüm bilgileri içerir
hangi yetkisiz açıklanması tür bilgiler gizli bilgi olarak tanımlanmış
olsun veya olmasın, Şirket çıkarları için zararlı olabilir. Özel Bilgi
Executive Şirket tarafından açıklanan sadece bilgileri içerir, ama aynı
zamanda bilgi İstihdam Dönemi'nde gelişen veya Yönetici tarafından
öğrenilen. Yukarıda belirtilenlere rağmen, Tescilli Bilgi veya önceden
Yönetim tarafından böyle bir açıklama için bu Sözleşmenin ihlalinden
başka kamu malı, girdiği bilgileri içermez.

3.8 Gizlilik.

(A) Yürütme sıkı güven ve tüm Özel Bilgi tutmak ve tutmak için kabul
eder ve gerekli olabilecek dışında o İcra doğrudan veya dolaylı bir
şekilde Executive görevleri yapmak, (i), kullanmak veya Özel Bilgi
herhangi bir ifşa olmayacak eder Şirket yararına Şirketi, veya (ii) ifşa
için bir mahkeme kararına uyma gibi Özel Bilgi çalışanı. Yürütme Yürütme
izinsiz kullanımı veya Şirket Özel Bilgi ifşa kendi çıkarlarına çok
zarar olabilir, gizlilik ve ticari sırların uygunsuz bir açıklama bir
istila teşkil edebilir olduğunun farkında olduğunu kabul eder. İcra
bunların kopyalarını, notlar veya alıntılar istinat etmeden, Şirket veya
fesih tarihinden sonra Şirket tarafından herhangi bir yazılı talebi ile
İcra istihdamının sona ermesi Şirket tüm Özel Bilgi iade etmeyi kabul
eder.

(B) Şirket, bu Bölüm 3.8 altında Executive devam yükümlülüklerine
ilişkin İcra gelecekte herhangi bir veya prospektif bir işveren ile
iletişim kurmak hakkına sahip olacaktır.

3.9 Önceki Anlaşmalar oynanabilir ihlali. İcra temsil eder ve bu
Sözleşmenin tüm koşullarını İcra performansını başka Kişi ile herhangi
bir anlaşma ihlal etmeyeceğini garanti eder. Yönetici bu Anlaşmanın
genel kamuya açık olmayan veya hukuken Şirket'e transfer edilmeyen
herhangi bir üçüncü Kişi herhangi bir belge, veri, bilgi veya malzeme,
maddi veya maddi olmayan şeklinde olsun, altında onun görevlerini yerine
getirirken kullanmak olmaz .

3.10 Belli Konularda Adil İnsani Yardım ve Fesih İlişkin.

(A) İcra daha kabul eder ve Firma bu maddenin III Yönetim tarafından
ihlal için adaletli bir mahkeme ivedi tarafından inceleme ve rahatlama
gerektiren kabul eder.

10

(B) Bu Sözleşmede aksine bir hüküm olsa dahi, bu maddenin III hükümleri
bu Anlaşma uyarınca İcra istihdam feshinden veya istifa hayatta
kalacaktır.

3.11 Sigara kötüleme. Yürütme, doğrudan veya dolaylı olarak, Şirket veya
Bağlı Ortaklıkları veya bu partinin herhangi iştiraklerinden herhangi
birini veya kendi ortakları, yöneticileri, memurları, çalışanları veya
herhangi açısından herhangi bir sözlü veya yazılı beyan veya yayın
yapmaz kredi hangi kötüleyecek veya alenen aşağılayan veya makul
aşağılayıcı veya hakaret, böyle bir parti veya iştiraklerinin ya da
kendi ortakları, yöneticileri, memurları, çalışanları veya kredi
herhangi olarak yorumlanabilir.

IV. MUHTELİF

4.1 Ardılları ve Vekiller.

(A) Bu Anlaşmanın hükümlerinin yararına olacak ve Şirket, halefleri ve,
ve Executive yaptığı arazi ve onun varisleri ve diğer mirasçıları
bireysel temsilcisi, üzerinde bağlayıcı olacaktır. Bu Anlaşma ve İcra
işbu Anlaşmadan doğan hak ve yükümlülükleri atanan veya Şirketin yazılı
onayı olmadan Başkanı tarafından atanır ve bu izni olmadan herhangi bir
tür sözde devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır olmayabilir. Yukarıda
belirtilenlere rağmen, Yatırımcı Bölüm 2.1 amaçlar için bu Anlaşmanın
ayrılmaz bir amaçlanan üçüncü taraf lehtar olacak ve Madde III ve
Executive Yatırımcı İcra karşı Bölüm 2.1 ve Madde III hükümleri
uygulamaya sokabileceğini kabul eder.

(B) Hayır hak, menfaat ve İcra aşağıda ilgi, beklenti, yabancılaşma,
satış, atama, takyidat, şarj, rehin, ipotek veya mahsup herhangi bir
iddia, borç veya yükümlülüğü ile ilgili olarak, ya da yürütmenin tabi
olacaktır kanun gereği eki, harç veya benzer bir işlem veya atama. Hemen
önceki cümlede belirtilen herhangi bir eylemi gerçekleştirmek için
herhangi bir girişim, istemli ya da istemsiz, hükümsüz, geçersiz ve
hiçbir etkisi, yasaların izin verdiği ölçüde tam olacaktır.

4.2 Bildirimler.

(A) gerekli veya herhangi bir şahıs tarafından aşağıda verilecek müsaade
edilen herhangi bir ve tüm bildirimleri, talepler veya diğer iletişim
yazılı olacak ve geçerli veya şahsen teslim alınmasından sonra verilen
veya başka bir şahıs (i) yapılmış kabul edilecektir elektronik gönderdi;
veya (ii) bir gün bir ulusal olarak tanınan bir gecede teslimat hizmeti
ile yatırıldıktan sonra, her durumda düzgün aynı almak için partiye
hitap etti. Bu tür bildirimler, talepler veya diğer iletişim adresleri
olacaktır:

 ----------------------- -- ------------- -- ----------------------------------------
 için, Şirket eğer:     SKULLCANDY,   
               Inc       

               1441 West Ute  
               Blvd.      

               Suite 250    

               Park City,    
               Utah 84098    

               Dikkat:     İcra Kurulu Başkanı

               Dikkat:     Yönetim Kurulu Başkanı
 ----------------------- -- ------------- -- ----------------------------------------

11

 ---------------------- -- ------------------- -- ----------------------------------------
              Faks:         801-601-3735

                          

 : kopya ile        Goode Partners, LLC  

              767 Third Avenue    

              ^(22.)Zemin      

              New York, New York   
              10017         

              Dikkat:        David J. Oddi

              Faks:         212-317-2827

                          

 ve            Jones Day       

              222          
              Doğu ^(41.) Sokak   

              New York, New York   
              10017         

              Dikkat:        Randi C. Lesnick

              Faks:         212-755-7306

                          

 Executive eğer:      Jeremy Andrus     

              2681 S. Chadwick    
              Sokak         

              Salt Lake City,    
              Utah 84106       

                          

 Bir kopyasını için:    Mandell Hukuk Grubu  

              Üç Embarcadero     
              Center         

              ^(6.) Kat       

              San Francisco,     
              California 94111    

              Dikkat:        Ann Wicks veya

                          Doug Mandell

              Faks:         415-723-7170
 ---------------------- -- ------------------- -- ----------------------------------------

(B) Herhangi bir tarafmış bildirimler, talepler ve burada diğer tarafmış
için yukarıda belirtilen şekilde verilen yazılı bir bildirim sağladığı
gibi diğer iletişim alma amacıyla onun adresi değişebilir.

4.3 Yönetim Belgesi. İşbu Anlaşma Executive istihdam ve Şirket ile
belirli post-fesih kısıtlayıcı sözleşmelerin hüküm ve şartlarına göre,
Şirket ve İcra tüm anlaşmaları ve anlayışları oluşturur ve tüm önceki ve
eşzamanlı yazılı veya sözlü anlaşmaları ve anlayışlar arasındaki yerini
İcra ve istihdam, ücretlendirme, sosyal haklar, kıdem ya da başka bir
konuyla ilgili Şirket.

4.4 Tahkim.

Aksi İcra ve Şirket uyarınca yazılı olarak kabul edilmedikçe (a)
Herhangi bir tartışma, anlaşmazlık ya da ya da bu Sözleşme veya ihlali
maddeye bağlantılı olarak ortaya çıkan iddia Salt Lake County, Utah
yapılacak nihai ve bağlayıcı tahkim tarafından çözüme kavuşturulacaktır
İstihdam Tahkim ve o sırada yürürlükte olan Amerikan Tahkim Derneği
Aracılık Prosedürleri. Böyle bir tahkim kararı veya ihale olabilir
yetkili veya uygulama herhangi bir mahkemede girilebilir nihai ve böyle
bir karar ya da ödül üzerine partiler ve yargı üzerinde bağlayıcı
olacaktır

12

yargı gibi karar veya hükmün kabulü ve uygulanması bir sipariş için
herhangi bir tür mahkemeye yaptı. Belirli bir uyuşmazlık bu Anlaşma
kapsamında arbitrable olup olmadığı konusunda herhangi bir anlaşmazlık
burada belirtilen prosedürlere uygun olarak tahkime tabi kendisi
olacaktır.

(B) Şirket ve İcra her tahkim aşağıda kendi masraflarını ve avukatlık
ücretleri taşıyacak katılıyorum.

(C) Yukarıda belirtilenlere rağmen, ihtiyati tedbir veya adil telafi
için herhangi bir iddia veya ihtilaf düşünülen veya bu Anlaşmanın Madde
III uyarınca İlgili yasa hükümlerince izin tahkime tabi olacaktır.

Bu değişiklik, feragat, değişiklik veya akıntı Yürütme ve İcra dışındaki
Şirket'in usulünce yetkili memuru tarafından imzalanan yazılı olarak
kabul sürece 4.5 Değişiklikler. Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, tadil
değiştirilmiş, feragat veya taburcu olabilir. Diğer tarafın Sözleşmeyi,
ya da başka bir şahıs tarafından yapılacak bu anlaşmanın herhangi bir
koşul veya hüküm, uygun herhangi bir ihlali herhangi bir zamanda
tarafmış biri tarafından feragat de benzer ya da benzer olmayan
hükümleri veya koşulları bir feragat olarak kabul edilecektir aynı ya da
önceden ya da daha sonraki bir zamanda.

4.6 Yasa. Bu Anlaşmanın hükümleri oluşturmaz ve bunların kanunlar
ihtilafı ilkeleri yürürlüğe vermeden Delaware Eyaleti kanunlarına göre
yorumlanacaktır. Aksi takdirde herhangi bir dava, ya da ortaya çıkan
diğer usul amacıyla Bölüm 4.4, Delaware Eyaleti New Castle bulunan tüm
eyalet ve federal mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine Şirket ve
Yürütme izni, tarafından sağlanan olmayan ölçüde , veya bu Anlaşma ile
bağlantılı olarak.

Herhangi bir parti ya da herhangi bir durum uygulanan bu Anlaşmanın
herhangi bir hükmü herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz
olduğuna yetkili bir mahkeme tarafından adjudged
edilmelidir 4.7 Bölünebilirlik., Bu hükmün geçersizliğini hiçbir şekilde
(maksimum etkiler mahkeme tarafından karara olanlardan farklı koşullar
altında böyle bir hükmün yasa ile izin verdiği ölçüde) uygulaması, bu
Anlaşma ya da bir bütün olarak bu Anlaşmanın uygulanabilirliği veya
geçersizliği diğer herhangi bir hükmünün uygulanması. Bu Anlaşmanın
herhangi bir hükmü haline gelmelidir ya da kapsama alanı, kapsamı veya
süresi nedeniyle herhangi bir yargı alanında geçersiz, yasadışı veya
uygulanamaz kabul edilebilir, daha sonra bu hüküm şekilde yürürlükteki
hukuka uygun gerekli ölçüde tadil kabul edilecektir geçerli ve
uygulanabilir olmaya veya hükmü maddi tarafların niyeti değiştirmeden
tadil edilemez, eğer o böyle bir hüküm kapılmış olacak ve bu Anlaşmanın
kalan kısmı tam olarak geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.

4.8 Telafiler. Bütün haklar ve çareler bu Anlaşma uyarınca sağlanan veya
kanun ile kümülatif olacaktır ve böyle bir hak ya da çareyi başka
münhasır olacak. Bir parti herhangi bir ya da daha fazla hak ve çareler
aşağıda takip edebilir ya da zarar veya başka bir tarafın ihlali aşağıda
durumunda belirli performans isteyebilir veya bu Anlaşmada belirtilen
olsun veya olmasın, kanun veya sermaye tarafından başka bir hukuk yolunu
takip edebilir.

13

4.9 Stopajı. Şirket düşeriz ve bu Anlaşmanın herhangi bir ve tüm
uygulanabilir federal, eyalet ve yerel gelir ve istihdam stopaj
vergileri ve diğer tutarları mahsup edilmekte veya yürürlükteki yasalar
çerçevesinde Şirket tarafından tevkif, yönetmelikler uyarınca İcra
ödenecek bütün tutarlar kesintisi olacaktır , yönetmeliklere veya
emirleri tazminat veya çalışanlara ücret olarak aksi ödenecek tutarların
stopaj veya kesinti yöneten veya gerektiren.

4.10 Bölüm 409a. Tüm ödemeler, Bölüm 409a gereklerine uymak için
tasarlanmıştır hangi Executive "nonqualified ertelenmiş tazminat planı"
(Internal Revenue Code Bölüm 409a anlamı ("Bölüm 409a") içinde)
kapsamında hak edebilir ve di uygun olarak yorumlanacaktır. Executive'in
fesih tarihi, Executive (a) ise, bu anlaşmanın içerdiği aksine bir hüküm
olsa dahi, bir Belirtilmemiş Çalışan (Internal Revenue Code Bölüm 409a
(a) (2) (B) (i) maddesi çerçevesinde) ve (b) nedeniyle "ertelenmiş
tazminat" (ABD Hazine Yönetmeliği Bölüm 1.409A-1 (b) (1) anlamında), bu
tür ödeme veya fayda ("oluşturan bu Anlaşma kapsamında herhangi bir
ödeme veya yararları Gecikmiş Ödemeler İzin Ödeme Tarihi ")") Executive
ölümü veya hemen fesih tarihinden (sonraki yedinci ayın birinci günü
önceki ödenen veya Executive dağıtılacak ". İzin Ödeme Tarihi, tüm
Gecikmeli ödemeler götürü Executive ödenecektir. Aksi halde, bu
Sözleşmede sağlanan bu Sözleşme kapsamında yapması Kalan ödeme
ödenecektir. Münferiden veya müştereken Ne parti, Bölüm 409a uygun hariç
herhangi bir ertelenmiş ödeme hızlandırmak veya erteleyebilir. Yukarıda
belirtilenlere rağmen, bu Bölüm 4.10 'da hiçbir şey bu Bölüm 4.10
uyarınca herhangi bir ödeme Bölüm 409a karşılamak için başarısız gerekir
Executive Şirket tarafından herhangi bir yükümlülük oluşturmak için
tasarlanmıştır.

4.11 Belirli Interpretive Matters.

Metin aksini gerektirmediği sürece (a), (i) Bölüm veya Makaleler yapılan
tüm referansların Kesitler veya Makaleler olabilir veya bu Anlaşma için
vardır, (ii) bu Sözleşmede tanımlanan her dönem (iii) sözcükleri,
kendisine atfedilen anlamı taşır tekil "dahil" terimi (v) ", sınırlama
olmaksızın dahil olmak üzere," tüm $ veya dolar tutarları ABD'nin yasal
para birimi olacak referans ve (vi) anlamına çoğul ve tersi, (iv) içerir
ölçüde dönem "gün" veya "gün" kullanılır, bu takvim günü anlamına
gelecektir.

(B) Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü lehine yorumlanır, ya karşı olacak, böyle
bir parti ya da avukatı bunların hazırlanmasında veya ölçüde nedeniyle
katıldığı ölçüde nedeniyle, tarafların her hangi birine bu hüküm önceden
taslak tarihte veya bunların tutarsız.

(C) Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, terimi (i) "İştirak" olan
finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun olarak finansal tablo hazırlayan ilk Kişi olanlar ile
konsolide edilmesi ve gerekli olan herhangi bir Kişi anlamına gelir
(ii) "Kişi" herhangi bir hükümet kuruluşu veya otoritesi dahil olmak
üzere, bir kişi ya da tüzel kişi anlamına gelir.

14

4.12 Nüshalar. Bu sözleşme bir ya da daha fazla karşıtları, bunların her
biri de icra edilebilir bir orijinal olarak kabul edilecektir, fakat
birlikte tek ve aynı doküman oluşturan her hangi.

. 4.13 Bilgilendirme Taraflardan rızası gibi diğer tarafın takdirine
verilen veya tevkif edilebilir diğer partinin önceden yazılı izni
olmadan bu Sözleşmenin konusuyla ilgili herhangi bir açıklama ya da
açıklama yapacaktır; sağlananAncak, bu da parti, yasal vergi ve mali
danışmanlar ve bu partinin sürece herhangi bir potansiyel işverene bu
Anlaşmanın varlığı ve terimleri açıklayabilir bu partinin görevleri ve
bu Bölüm 4.13 altındaki yükümlülüklerini ve Madde III tür danışman veya
işveren bilgilendirir.

4.14 Avukatlar Ücretleri. Herhangi bir yasal işlem, tahkim veya diğer
işlem bu Anlaşmanın uygulanması için getirilen veya çünkü sözde bir
anlaşmazlık durumunda, ihlal, varsayılan ya da bu Anlaşma hükümlerinin
herhangi biriyle bağlantılı olarak yanlış, başarılı veya kazanan taraf
veya taraflar makul avukatlık ücretleri ve bunlar hakkınız olabilir
herhangi bir diğer yardım ek olarak, bu eylem veya işlem katlanılan
yasayla yetkili kılınmış diğer masrafları geri alma hakkına sahip
olacaktır.

[İmza Page İzliyor]

15

Partiler Yukarıda yazılı gün ve yıl itibarıyla bu Anlaşma idam var.

 ------------ -- ------------- -- -------------------------------------------------
 SKULLCANDY            
 A.Ş.               

                  

 By:       / S / Richard  
         Alden      

         Adı:       Richard Alden

         Başlık:     CEO

                  

 YÖNETİCİ             

                  

         / S / Jeremy   
         Andrus      

                  

         Jeremy Andrus  
 ------------ -- ------------- -- -------------------------------------------------

 

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örneği

Posted on 21 Temmuz 2008 yazarı yonetici

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ*

Bir tarafta, ………………………….. adresinde mukim …………………….. ile, diğer
tarafta……………………………….. adresinde mukim …………………….., arasında, aşağıdaki
esas ve şartlarla (………….) tarihinde işbu Belirli Süreli İş Sözleşmesi
akdedilmiştir.

1 – TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de;

a) (………………) kısaca, “İşveren veya Şirket“,

b) Sayın ( …………. ) kısaca, “Çalışan“,

c) Şirket/İşveren ve Çalışan müştereken “Taraflar“,

d) İşbu  İş Sözleşmesi, kısaca, “Sözleşme“,

olarak anılacaktır.

2.    KONU ve KAPSAM

2.1 İşbu Sözleşme’nin konusu, aşağıdaki şartlara uygun olarak İşveren’in
yukarıda adresi yazılı işyerinde Çalışan’ı istihdam etmesi, Çalışan’ın
da Şirket bünyesinde (……….)unvanla hizmet vermesi ile ilgili olarak
Taraflar’ın karşılıklı hak ve mükellefiyetlerinin tespitidir.

2.2 İşbu Sözleşme, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak tanzim
edilmiştir.

3.   DENEME SÜRESİ
Çalışan’ın işe başlangıç tarihinden itibaren 2 (iki) ay deneme süresi
olup, Taraflar, bu süre içinde Sözleşme’yi ihbarsız ve tazminatsız
olarak feshedebilir. Bu fesih durumunda Çalışan’a yalnızca o güne kadar
tahakkuk etmiş olan ücreti ödenir. Çalışan’ın, görev yaptığı günlere
ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

4.  SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme, (……………….) tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerlidir.
(……………….) tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden
sona erer. Bununla birlikte, taraflar arasında kararlaştırılması halinde
aynı şartlarla Sözleşmenin yenilenmesi mümkündür. Tarafların Sözleşme
hükümleri üzerinde değişiklik yapma hakları saklıdır. İşe başlama tarihi
(……………………….)’dir.

5.  GÖREVLER
Çalışan’ın yerine getirmekle yükümlü olduğu görev, yetki ve
sorumluluklar İşveren tarafından belirlenmiştir. Çalışan, İşveren’in ve
İşveren’i temsilen amirlerinin verdiği tüm görev ve talimatları en iyi
şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.  Çalışan, İşveren’in geçici veya
sürekli olarak görev tanımında veya görevin bulunduğu yerde yapacağı
değişiklikleri ve görevini bu değişikliklere uygun olarak yerine
getirmeyi peşinen kabul eder.

6.   ÜCRET VE SAİR HAKLAR

6.1. Ücret, İşveren’in takdirinde olmak üzere her yılın başlangıcında ve
takip eden yıllarda 12 (oniki) ayda bir olmak üzere yeniden
düzenlenecektir.

6.2. Çalışan’ın izin ve sosyal hakları konusunda 4857 sayılı İş
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

6.3. Yıllık ücretli izne 1 (bir) tam yıl çalışıldıktan sonra hak
kazanılır. Yıllık izin süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53 üncü
maddesine ve 3 Mart 2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’ne tabidir.

6.4. Çalışan’a her çalışma günü için Şirket prensiplerinin sınırları
içerisinde kalmak kaydıyla ve İşveren tarafından belirlenen tutarda öğle
yemeği veya yemek parası veya yemek çeki olanaklarından biri sağlanır.

6.5. İşveren, Şirket’in belirli zamanlarda değişebilecek harcama
politikasına uygun olarak ve Çalışan’ın işbu Sözleşme’den kaynaklanan
görevlerini uygun bir şekilde yerine getirmesi amacıyla kendisi
tarafından makul bir şekilde yapılan yol, seyahat, konaklama ve sair
harcamaları kendisine geri ödeyecektir.

7.  GENEL HÜKÜMLER

7.1. Çalışan, kanunlara, Şirket yönetmelik ve duyurularına ve sair
Şirket düzenlemelerine ve uygulamalarına, yazılı ve sözlü talimatlara
iyi niyetle uymayı kabul eder. Çalışan, işyerinin her türlü çalışma
şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliğine ve İşveren
tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, yönerge,
genelge, sirküler, talimat gibi genel düzenleyici nitelikteki işlemlere
uymayı kabul ve taahhüt eder. Çalışan aksine davranışının Sözleşme’nin
İşveren tarafından haklı nedenle feshi sonucunu doğuracağını kabul ve
taahhüt eder. Taraflar, karşılıklı anlaşma ile tanzim edilmiş olan işbu
İş Sözleşmesi’nin, iyi niyet ve güven ilkeleri çerçevesinde ve
karşılıklı saygı ve haklara riayet prensiplerine uygun olarak
uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler.

7.2. Çalışan, İşveren Şirket’in kalite ve imajını Şirket içerisinde ve
üçüncü şahıslara karşı sürdürmek için, kişisel ve dış görünümünü
İşveren’in belirlediği kurallar çerçevesinde korumakla yükümlüdür.

7.3. Çalışan, gerekli hallerde, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini
yerine getirmek için, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde fazla mesai
yapmayı peşinen kabul eder. Çalışan’a ödenen maktu ücrete yasal fazla
mesai süresine ait ücretler de dahildir.

7.4. Çalışan, görevi gereği ve/veya amir ve/veya yöneticilerinin talebi
halinde gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında iş seyahati yapmayı
peşinen kabul eder.

7.5. Haftalık normal çalışma süresi 5 (beş) işgünü ve 48 (kırk sekiz)
saattir.  İşveren haftalık çalışma süresini 4857 sayılı İş Kanunu’nun
esasları dahilinde tanzim edip ihtiyaç gördüğü durumlarda yeniden
düzenleme hakkına sahiptir. Kanunlarda, çalışma süreleri ve çalışma
sürelerinin tanzimine ilişkin değişiklikler söz konusu olduğu zaman
Çalışan, İşverenin bu değişiklikleri yapma hakkında sahip olduğunu
peşinen kabul eder.

8.  ÖZEL HÜKÜMLER

8.1. Çalışan, işbu Sözleşme devam ettiği sürece çalışma süreleri dışında
dahi olsa İşveren’in yazılı onayı olmadan ücretli veya ücretsiz herhangi
bir iş ile meşgul olamaz, başka bir işverene bağlı olarak ve/veya başka
bir tüzel kişilikte fiilen çalışamaz. Ayrıca, her ne suretle olursa
olsun Çalışan, İşveren’in yazılı onayı olmadan doğrudan ve dolaylı
şirket kuramaz ve kurulmuş şirketlere ortak veya yönetim kurulu üyesi
veya müdür olamaz, iş ortaklığı yapamaz .

8.2. Çalışan, Şirket’te çalıştığı sürece ve/veya işbu Sözleşme’nin sona
ermesinden sonra görevi dolayısıyla edinmiş olduğu tüm bilgileri,
İşveren’in çalışma sistemine, stratejilerine, araştırmalarına,
organizasyon yapısına, yönetim sistemine, hesaplarına, finansal
durumuna, ticari sırlarına, faaliyetlerine, anlaşmalarına veya
menfaatlerine, denetim, eğitim, iletişim ve üçüncü şahıslarla
ilişkilerine yönelik edindiği her türlü bilgi ve dokümanı gizli tutmayı,
hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklamamayı, vermemeyi ve herhangi bir
biçimde kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.

8.3. Çalışan, İşveren Şirket tarafından sağlanan veya üretilen veya
düşünsel düzeyde ortaya çıkan veya Çalışan’ın işi gereği ürettiği veya
Çalışan’ın işi gereği üzerinde çalıştığı ya da yarattığı ya da kendi
elinde bulundurmakla yükümlü olduğu ya da güvenliği ve/veya
korunmasından sorumlu olduğu her türlü bilgi, know-how, metot, yöntem,
plan, program, teknik gelişme, endüstriyel gelişme veya endüstriyel ürün
tasarımı ya da planı ya da endüstriyel alanda henüz bilinmeyen veya
duyulmayan bir fikir, uygulama, buluş, icat, model, eser, görsel ve/veya
işitsel ürün veya eser ve benzerleri gibi ticari ve mesleki sırları ve
gizli bilgi ve dokümantasyonları koruyacağını, ifşa etmeyeceğini,
açıklamayacağını, rakip olan kuruluşlarla aynı konularda
araştırma-geliştirme ve her türlü haksız rekabet ortamı yaratacak
çalışmalarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

8.4. Yukarıdaki Madde 8.2. ve 8.3 hükümlerinin herhangi birisinin ihlali
durumunda, Çalışan işbu Sözleşme’nin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci
maddesi uyarınca haklı nedenlerle derhal feshedileceğini kabul ve beyan
eder. İhlalin ispatlanması halinde, Çalışan aldığı son brüt ücreti
üzerinden 5 (beş) aylık tutarda herhangi bir mahkeme kararına gerek
olmaksızın bir cezai şart ödemeyi peşinen kabul ve beyan eder. İşveren,
bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu
ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tazminat ve/veya dava
haklarını saklı tutar. İşbu maddede kararlaştırılmış cezai şartın
ödenmesi işbu maddeyi veya Çalışan’nın bu yöndeki diğer yükümlülüklerini
ortadan kaldırmaz.

8.5. Çalışan, işbu Sözleşme kapsamındaki işlerini görürken meydana
getirdiği eserler üzerindeki hakların, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 18. maddesi 2. fıkrası
uyarınca Şirket’e ait olduğunu ve Şirket tarafından kullanılacağını
peşinen kabul eder.

8.6. İşveren, işin, işyerinin ve/veya işletmenin içinde bulunduğu
zorunlu şartlarda ve gerek gördüğü takdirde Çalışan’ı en az aynı değerde
başka bir işyerinde çalıştırabilir.

8.7. İşveren, Çalışan ile olan iş ilişkisini, kendi bünyesinde kurulu
bir şirkete ya da Grup Şirketlerinden birine devredebilir. İşveren,
Çalışan’ı, Şirket dahilinde bir başka bölüme ya da Türkiye sınırları
içerisinde ya da dışında bir başka işyerine işin, işyerinin ve/veya
işletmenin içinde bulunduğu zorunlu şartlarda ve gerek gördüğü zaman
sürekli ya da geçici olarak atayabilir.

8.8. Çalışan, İşveren’ce uygun görülen eğitimlere talep halinde katılır.
Çalışan tarafından katılınan eğitimler Çalışan’ın işbu İş Sözleşmesi’nin
5. maddesine uygun olarak tanımlanan görevini daha iyi yapabilmesi ve
kendi mesleki yaşantısını geliştirebilmesi için bir katkı olarak görülür
ve taraflarca bu şekilde kabul edilir. Buna istinaden, eğitim günlerinin
çalışma saatleri ve günleri dışında olması Çalışan’ın fazla mesai talep
etmesine dayanak teşkil etmez. Çalışan’ın mesleki gelişimi için, İşveren
tarafından eğitim amaçlı masrafların yapılması halinde, Çalışan’ın,
yurtiçi veya yurtdışında gerçekleşmiş olan bu eğitim veya kurslardan bir
kerede ya da bir yıl içinde toplam iki hafta -2 hafta- süre ve 2000 USD
-ikibin USD- değerindeki eğitimden yararlanması durumunda, en son
gerçekleşen eğitim veya kursun sona erdiği günden başlayarak 1 (bir) yıl
müddetle işbu Sözleşme’yi feshedemez. En son gerçekleşen eğitimin sona
erdiği günden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde işten kendi isteği ile
ayrılması ya da İşveren Şirket tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2
maddesine göre feshedilmesi durumunda, Çalışan kendisi için İşveren
tarafından yapılan masrafları İşveren’in talebi halinde ayrıldığı
tarihte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

9.  REKABET ETMEME:

9.1. Çalışan, işbu Sözleşme herhangi bir nedenle sona erdikten sonra 1
(bir) yıl süresince İşveren’in ve/veya bağlı kuruluşlarının faaliyet
konusu ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabet içinde olan rakip
firmalarda İşveren’in yazılı ön onayı olmaksızın işbu Sözleşme’nin 5.
maddesinde belirlenen görevi ile doğrudan ilişkili herhangi bir görev
almayacağını rekabet teşkil edecek herhangi bir işle iştigal
etmeyeceğini ve/veya firmalarda çalışmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.2. Çalışan, işbu Sözleşme süresince ve/veya Sözleşme’nin herhangi bir
nedenle sona ermesi halinde; İşveren’in müşterileri ve müşteri olmaları
ihtimali bulunan şahıs ve/veya şirketlerle, İşveren çalışanları ile
kendi adına doğrudan veya dolaylı olarak ticari bir ilişki tesis
etmeyeceğini ve/veya mevcut ticari ilişkilerini sona erdirmeleri
konusunda herhangi bir telkinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

9.3. Çalışan’ın, işbu Sözleşme’de Madde 9.1 ve 9.2 kapsamında düzenlenen
taahhütlerini ihlal etmesi halinde, Çalışan, İşveren’e aldığı son brüt
ücreti üzerinden [5 (beş) aylık] tutarında bir cezai şartı herhangi bir
mahkeme kararına gerek olmaksızın ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak
kabul ve taahhüt eder. İşveren, bu ihlalden dolayı uğradığı zararlar
nedeniyle, ayrıca, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili
mevzuat uyarınca tazminat ve/veya dava haklarını saklı tutar. İşbu
maddede kararlaştırılmış cezai şartın ödenmesi, işbu maddeyi veya
Çalışan’nın bu yöndeki diğer yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

10.  TESLİM EDİLEN MALZEMELER

10.1. Çalışan, İşveren’in mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ve
İşveren tarafından kendisine teslim edilen araç, makine, teçhizat, alet,
malzeme veya benzeri eşyalar ile bilgi, vesika, kıymetli evrak v.s. her
nevi belgeyi özenle kullanmakla ve bunlara ilişkin olarak her türlü
koruyucu önlemleri almakla yükümlü olup bu eşyalar ve belgeler üzerinde
kendi kusur veya ihmali neticesinde meydana getireceği tüm zararları
tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Çalışan, bu konuda sebep olduğu
zararların bedelinin, alacaklarından (ücret, tazminat vb) mahsup yoluyla
tahsil edileceğini kabul ve beyan eder. Bu halde İşveren İş Kanunu’nun
25/II (ı) maddesini uygulama hakkına sahiptir. İşveren’in kanun, genel
hükümler ve işbu Sözleşme’nden doğan sair hakları saklıdır.

10.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir suretle sona ermesi durumunda,
Çalışan, İşveren Şirket’ten ayrılırken kendisine emaneten teslim edilmiş
olan İşveren’in mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan her türlü Şirket
sabit kıymetini (araç, döşeme, demirbaş, makine, ekipman, cihaz, motorlu
araç teçhizat, alet, malzeme, dosya, belge, evrak, kıymetli evrak
ve/veya vb.) çalışır, eksiksiz, kusursuz ve hasarsız olarak İşveren’e
tanzim olunacak bir tutanak ile geri teslim etmekle yükümlüdür. Aksi
takdirde, bunlar üzerinde kendi kasıt ve ihmali ile meydana getirdiği
tüm zararlar ve eksiklikleri tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

11. SÖZLEŞME’NİN FESHİ
İşbu Sözleşme’nin feshi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümlerine
tabi olacaktır.

12. DİĞER HÜKÜMLER

12.1. Çalışan, ikamet adresindeki değişiklikleri 15 (onbeş) gün
öncesinden İşveren’e haber vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde İşveren
tarafından Çalışan’ın Sözleşme kapsamında bildirilen adresine yapılacak
tebligatlar Çalışan tarafından teslim alınmış kabul edilecektir.

12.2. Sözleşme hükümlerinden birinin veya birkaçının kısmen veya tamamen
geçersizliği veya yürürlükten kalkması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin
geçerliliğini etkilemez.

12.3 Sözleşme’nin bazı hüküm veya hükümlerinin değiştirilmesi,
yürürlükten kaldırılması ve yeni ilâve hükümler getirilmesi, ancak
Taraflar’ın yazılı mutabakatlarına dayanan ek sözleşme ile mümkün olur.

12.4. Taraflar arasında işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda ………………..
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12.5. İşbu Sözleşme ile belirtilmemiş konularda 4857 İş Kanunu hükümleri
uygulanır.

İşbu 12 (oniki) ana maddeden ibaret Sözleşme yukarıda yazılı tarihte
tanzim edilmiş ve taraflarca okunup, imzalanmıştır.

İşveren – Ad ve Soyadı/Unvan              Çalışan – Ad ve Soyadı/Unvan

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78