Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA 6. İŞ MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO		: 2012/…… Esas

DAVALI		:  HYPERLINK "javascript:void(0);" 
……………………….. 

VEKİLLERİ		: Av. ………………………

			 

DAVACI		: ……………………………

VEKİLİ			: Av. …………………………

KONUSU	: Yargıtay ………..Hukuk Dairesi’nin ………/03/2015
Tarih, 2015/……… Esas 2015/………. Sayılı Kararı’nın
ibrazıdır.

AÇIKLAMALAR	:

Yukarıda esas numarası ve tarafları yazılı bulunan dava ile benzer
talepleri içeren davanın temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay
...Hukuk Dairesi’nin ../03/2015 Tarih ,2015/……… Esas 
2015/……. Sayılı Kararı özetle;

“Dava, davalı ………………………………….göz önünde
bulundurularak davanın reddi gerekir.” (EK-1)

H

t

v

Ž

 

 

¤

Ê

Î

ø

þ

4

Ú

az edilmekle, anılan karar gereğince davanın REDDİ yönünde hüküm
tesisi edilmesini saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz.
23/06/2015

                                    
 DAVALI VEKİLLERİ

                           Av.
………………………………………………..

 PAGE  \* MERGEFORMAT 1