Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      

                     İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA

            ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
                    İSTANBUL

                           

 DAVACI                   : …..

VEKİLİ                    : ……… / İstanbul

DAVALI                   :
…………………………. / İstanbul

DAVA KONUSU             : fazla mesai alacaklarının ve
işçilik haklarının tahsili 

DAVA DEĞERİ              : Fazlaya ait talep hakkı
saklı kalmak üzere 

                           harca tabi değer:
8,439.12 YTL. 

OLAY VE DAVA NEDENLERİ  : 1/.- Vekil edenim davacı, davalıya ait
işyerinde ……………….. Sigorta Sicil No. su ile işçi olarak,
12/12/2003 tarihinde çalışmaya başlamıştır. 

                           2/.- Haklı ve
hukuki bir neden bulunmaksızın, 25/9/2006 tarihinde iş akdi, işveren
tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. 

                           3/.- Toplam
çalışma süresi; 2 yıl 9 ay 13 gündür. 90 haftaya tekabül
etmektedir. Bu süre içinde hak etmiş olduğu toplam 8,439.12 YTL.
fazla mesai ücreti alacağı kendisine ödenmemiştir.

:

@

F

L

\

^

”

¸

¼

Ò

Ø

è

ê

ä

þ

h

^

`

ê

ì

T

 lemesinde de tespit edilmiştir. 

                           5/.- Bu nedenlerle
fazlaya ait hakkımız ve diğer işçilik haklarımızı talep
hakkımız saklı kalmak üzere, akdin feshi tarihinden itibaren yasal
faizi ile birlikte fazla mesai alacağımızın tahsilini talep ediyoruz
        

HUKUKİ NEDENLER         : 4857 Sayılı Kanun ve ilgili
mevzuat…  

DELİLLER                 : S.S.K. İl Md. Şahsi
dosyası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

                           Bakanlığı Bursa
Bölge Müdürlüğü evrakları, tanık, uzman

                           bilirkişi
incelemesi, yasal olarak ibrazı mümkün her tür delil. 

SONUÇ VE İSTEK           : Fazlaya ilişkin talep hakkımız
ile dava konusu olabilecek diğer haklarımız saklı kalmak üzere,
8,439.12 YTL. fazla mesai alacağının, akdin feshi tarihinden itibaren
değişen oranlarda yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, karar
verilmesini, yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıdan
tahsilini, saygıyla arz ve talep ederiz. 22/8/2007 

                                    
                davacı vekili 

CEVAP SÜRESİ: 10 gün                         
    ……………………