Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : ……. ( T.C. NO: …… )

……..

VEKİLİ : Av.. (Adres antettedir. )

DAVALI : ……….

………

KONU : Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla,müvekkilin davalı
işyerinde çalışmasından kaynaklanan fazla mesai ücreti alacağı için
10.000,00 TL., ihbar tazminatı için 100,00 TL,kıdem tazminatı için
100,00 TL,100,00 TL Aile geçim yardımı ve çocuk yardımı alacağı olmak
üzere toplam 10.300,00 TL. alacağın; fazla mesai ücreti alacağı için
dava tarihinden itibaren işleyecek vadeli mevduata uygulanan en yüksek
banka faizi, ihbar ve kıdem tazminatı ile Aile geçim yardımı ve çocuk
yardımı alacağı için dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile
birlikte davalı şirketten alınarak müvekkilime ödenmesine ve ödenmeyen
sigorta primlerinin davalıya tamamlattırılmasına karar verilmesi
talebidir.

AÇIKLAMALAR :

A-BELİRSİZ ALACAK DAVASI AÇILMASI BAKIMINDAN:

Yargıtay’ın yeni HMK kapsamında değerlendirdiği dosyalarda işçinin
ücreti,çalışma süresi ve sair özlük haklarına dair belirsizlik olduğu
durumlarda kısmi dava açılmasının zaruret olduğu kanaati bulunmaktadır.(
Yargıtay 9. H.D. 2012/1757 E. 2012/5742 K.) Zira net alacağımız hesap
raporu neticesinde ortaya çıkacaktır. Belirsiz alacak davasının
açılabileceği durumlarda kısmi dava da açılabilir. Davacı isterse
belirsiz alacak isterse kısmi dava açabilir.

B-İŞÇİ ALACAĞI BAKIMINDAN :

1. Müvekkilim davalı işyerinde, ……. sigorta sicil numarası ile, işe
  giriş tarihi olan 15/09/2004 ‘den, davalı işveren tarafından haksız
  şekilde işten çıkarıldığı 20/08/2011 tarihine kadar …….mühendisi
  olarak, aylık 3.500,00 TL ücretle çalışmıştır. Müvekkilin bilgisi
  olmadan 25/11/2005 tarihinde çıkış -24/01/2006 tarihinde tekrar işe
  giriş gösterilmiştir,bu dönemde müvekkilin sigortası
  yatırılmamıştır.

2. Müvekkil işe girdiğinde evli ve iki çocuğu olmasına rağmen kendisine
  aile geçim yardımı ile çocuk yardımı parası ödenmemiştir. Bunun
  yanında müvekkile,fazla mesaileri de verilmemiştir. İhbar ve Kıdem
  tazminatı ise gerçek değerler üzerinden ödenmemiştir.

3. Müvekkilin işten çıkarılışı şu şekilde olmuştur: Yukarıda
  bahsedildiği üzere daha önce sigortaya giriş-çıkış gösteren davalı
  şirket tarafından,müvekkile 31/07/2011 tarihinde işten çıkarıldığı
  söylenmiş ancak müvekkil 20/08/2011 tarihine kadar çalıştırılmaya
  devam edilmiştir.31/07/2011 tarihinde müvekkile imzalattırılan
  ibraname ile ihbar ve kıdem tazminatı gerçek ücret üzerinden
  ödenmediği gibi,davalı şirket bu ibraname ile ihbar ve kıdem
  tazminatı yükümlülüğünden kurtulmak isteyerek,ibranameyi kötüye
  kullanmış ve müvekkili 20/08/2011 tarihinde işten çıkarmıştır. Söz
  konusu ibraname geçersizdir. SGK kayıtlarına bakıldığında işten
  çıkışın 20/08/2011 tarihinde olduğu görülecektir. Davalı işveren,
  müvekkili işten çıkarırken yükümlülüklerini yerine getirmemiş,
  müvekkile hiç bir ödeme yapmamış, şifai görüşmelerde, sürekli ödeme
  tarihleri verip, bu ödemeyi gerçekleştirmeyerek müvekkili
  oyalamıştır.

4. Hal böyle iken müvekkil işçinin hak ettiği alacakların kendisine
  ödenmesi ve sigortaya yatırılmayan primlerin tamamlattırılması
  bakımından işbu davanın açılma zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEBLER : İş kanunu ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLER : A) Tanıklarımız :

1. ….. ( T.c. No:……)

 ……… Osmaniye

 (Davalı şirkette çalışmış kişidir. Çalışma şartlarına tanıktır.)

2. …….. ( T.c. No:……)

 ……. Osmaniye

 (Davalı şirkette çalışmış kişidir. Çalışma şartlarına tanıktır.)

3. …….. ( T.c. No:…….)

 ……….Karaman

 (Davalı şirkette çalışmış kişidir. Çalışma şartlarına tanıktır.)

B) İş yeri Şahsi sicil dosyası

C) SGK kayıtları

D) İbraname örneği

E) Bilirkişi incelemesi

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

1. Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla,müvekkilin davalı
  işyerinde çalışmasından kaynaklanan fazla mesai ücreti alacağı için
  10.000,00 TL., ihbar tazminatı için 100,00 TL,kıdem tazminatı 100,00
  TL, 100,00 TL Aile geçim yardımı (Asgari geçim indirimi) ve çocuk
  yardımı olmak üzere toplam 10.300,00 TL. olmak üzere toplam
  10.200,00 TL. alacağın; fazla mesai ücret alacağı için dava
  tarihinden itibaren işleyecek vadeli mevduata uygulanan en yüksek
  banka faizi, ihbar ve kıdem tazminatı ile aile geçim yardımı alacağı
  için ise dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz ile birlikte
  davalı şirketten alınarak müvekkilime ödenmesine,

2. Müvekkil 25/11/2005-24/01/2006 tarihleri arası davalı şirkette
  kesintisiz olarak çalıştığı halde bu tarihler arası davalı işverence
  gerçeğe aykırı şekilde sigortaya giriş-çıkış gösterildiği için
  ödenmeyen aylara ilişkin sigorta primlerinin davalı tarafa
  tamamlattırılmasına,

3. Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı şirket üzerine
  bırakılmasına karar verilmesini vekil olarak talep ederim.
  Saygılarımla. 20/10/2014

 Davacı Vekili

 Av. ……..