Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 Yürütmeyi Durdurma İstemlidir

Dosya No : …/…

İTİRAZ EDEN : Mersin Sulama Birliği Başkanlığı

DAVALI VEKİLİ : Av.Serap İsmet Örnek

İTİRAZ KONUSU : 06/08/2012 tarihli 291562 Sayı Nolu Para Cezası.

CEZA MİKTARI : 33.918,00 TL

TEBLİĞ TARİHİ : 09/08/2012

KONU : 23.07.2012 Tarih ve 267911 sayı nolu İŞKUR Mersin İl Müdürlüğünün
İdari para cezasına karşı itirazımız hakkındadır.

AÇIKLAMALAR : 1-) Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 06/08/2012
tarihli ve 291562 sayılı yazısı ile 4904 sayılı kanunun 3.maddesince
2012/Mart ayı kurum dışı işçi alımı verilen idari para cezasına
öncelikle USÜL YÖNÜNDEN itiraz etmek gerekli olmuştur.

Şöyle ki:

4904 sayılı Türkiye İş kurumu Kanunun 3.maddesindeki

Madde 3 - Kurumun görevleri şunlardır:

a) Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın
korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine
yardımcı olmak, işsizlik sigortası işlemlerini yürütmek.

…

d) İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar
yapmak, işgücünün yurt içinde ve yurt dışında uygun oldukları işlere
yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işgücü bulunmasına ve
yurt dışı hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek, istihdamında
güçlük çekilen işgücü ile işyerlerinin yasal olarak çalıştırmak zorunda
oldukları işgücünün istihdamlarına katkıda bulunmak, özel istihdam
bürolarına ilişkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek,
işverenlerin yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı
işçileri temin etmesi ile tarım işlerinde ücretli iş ve işçi bulma
aracılığına izin verilmesi ve kaldırılmasına ilişkin işlemleri yapmak….

4904/3/ d maddesine dayanarak kesilen idari para cezası

Para cezası kararında, 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine atıfta
bulunulmaktadır. Ancak 3 üncü maddenin uygulanacağı kuruluşlar, KAPSAM
başlıklı 1 inci maddede yer alan kuruluşlardır.

Kanunun bu maddesinde aynen; ‘’Genel bütçeye dahil

dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlarda, kanunla kurulan fonlarda, özel kanunla veya özel kanunla
verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında,
kefalet sandıklarında, sosyal güvenlik kuruluşlarında, genel ve katma
bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlarda, kamu
iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıklarında, il özel
idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve müesseselerde
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aylık ve ücret alan ve işçi
statüsünde çalışmayan memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve
diğer kamu görevlilerinin istihdamı hakkında bu kanun hükümleri
uygulanmaz…” hükmü getirilmiştir

Sözkonusu düzenleme ile kapsama dahil olacak tüzel kişilikler

belirlenmiştir. Buna göre Mersin Sulama Birliği 1- Genel bütçeye dahil
bir daire değildir, 2- Katma bütçeli idare değildir, 3- Döner sermayeli
kuruluş değildir, 4- kanunla kurulmuş Fon değildir, 5- Özel kanunla
verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluş değildir, 6-
Kefalet sandığı değildir, 7- Sosyal güvenlik kuruluşu değildir, 8- Genel
ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluş
değildir.

MSB, özel bir Kanunla kurulmuş olmadığı gibi, özel bir

kanunun verdiği yetki ile de kurulmuş değildir. Sulama birlikleri, görev
alanlarındaki çiftçilerin sulama suyu ihtiyaçlarını karşılamak için
DSİ’nin açmış olduğu şebekeleri işletmek için bu çiftçiler tarafından
kurulmuşlardır. Bu yönüyle bir nevi kooperatif niteliğindedir.
Giderlerinin tamamı, çiftçiler tarafından karşılanmakta olup, genel veya
katma bütçeden alınan bir para da söz konusu değildir. Nitekim 6172
sayılı Kanunun Birliğin gelirlerini düzenleyen 11 inci maddesinde aynen;
“(1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Katılım payı.

b) Su kullanım hizmet bedeli.

c) Her türlü yardım ve bağışlar

ç) Yatırım bedellerine ilişkin geri ödeme katkı payı.

d) Birlik ana statüsüne aykırı hareket edenlerden alınan idari para
cezaları.

e) Alım, satım, kira, faiz ve benzerlerinden doğan gelirler.

f) Diğer gelirler”

Görüldüğü gibi birliğin gelirleri arasında genel veya katma bütçeden
herhangi bir

yardım söz konusu değildir.

Mersin Sulama Birliği (MSB) 24.11.997 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu
tarihte yürürlükte bulunan 1580 sayılı mülga Belediye Kanunu hükümlerine
göre faaliyetlerini yürütmüştür.

Daha sonra 11/06/2005 tarihli ve 25842 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 19 uncu
maddesine göre kendisini uyumlu hale getirmiştir. Sulama Birliklerini bu
Kanun ile ilişkilendiren maddesi 19 uncu maddesidir.

22/03/2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 21/2 maddesi ile 5355 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylelikle, MSB’de
dahil olmak üzere tüm sulama Birliklerinin 5355 sayılı Kanun ile
ilişkileri kalmamıştır.

6172 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasında aynen; “Sulama
birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde özel hukuk

hükümlerine tabidir.” hükmü getirilmiştir.

6172 sayılı Kanunda tabi olunan Kanunlar şunlardır:

1- 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu,

2- 4857 sayılı İş Kanunu,

3- 6245 sayılı Harcırah Kanunu,

4- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli
Çerçevesinde yaptırılması Hakkında Kanun,

Bu Kanunlardan başka Kanunlara atıf yapılmamıştır. Örneğin, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa atıfta bulunulmamıştır. Bu nedenle Sulama Birlikleri
6172 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 4734 sayılı Kanuna
tabi olmaktan çıkmışlardır. Nitekim, Sulama Birliklerinin denetiminden
ve yönetiminden sorumla olan DSİ Genel Müdürlüğünün bu konuyla ilgili
yazısının bir örneğini ekte sunuyoruz.

Kararı veren İşkur Mersin Müdürlüğü, söz konusu yazılarında,
birliğimizce çalıştırılmaya başlanan işçilerin kurumlarınca
karşılanmadığı gerekçesiyle Mart-2012 için 33.981 TL ve Nisan-2012 için
de aynı miktarda olmak üzere iki defa idari para cezasının verildiği
görülmektedir. Her ikisi de hukuka aykırıdır iptal edilmesi
gerekmektedir. Şöyle ki;

1- Mart-2012 için verilen idari para cezası hukuka aykırıdır. Yukarıda
değinildiği gibi MSB, 6172 sayılı Kanuna ve bu Kanunun atfettiği
Kanunlara uymak zorundadır, bunların dışında özel hukuk hükümlerine
tabiidir. 6172 sayılı Kanunda 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununa
atıfta bulunulmamaktadır. Bu nedenle, işçi alımlarını özel hukuk
hükümlerine göre yerine getirmek zorundadır.

Öte yandan, Mart-2012’de giriş yapılan işçilerin tamamı, daha önceleri
hizmet satın alınması yoluyla çalışan taşeron firma işçilerdir. Bu
işçiler arasında hiçbir ayrım yapmaksızın hepsinin 4857 sayılı İş
kanununa göre işe girişleri yapılmıştır. Yani, dışarıdan bir işçi
alınması söz konusu değildir.

Birliğin gelirleri yukarıda sayılmıştır. Tamamı çiftçilerden alınan pay
veya sulama suyu ücretleridir. Bu nedenle, birliğin etkin bir şekilde
yönetilebilmesi için gelirlerin arttırılması ve/veya giderlerin
azaltılması gerekmektedir. Ülkemizde çiftçilerin içinde bulunduğu durum
bilinmektedir. Bu nedenle gelirleri arttırmak çiftçileri daha da zor
durumlara sokmaktadır. Bu nedenle giderlerin azaltılması için çaba
sarfedilmektedir.

Mart-2012’de işe alınan bu işçilere, önceden taşeron firmadan aldıkları
aynı ücret ödenmektedir. Ancak taşeron firmaya ödeme yaparken, tüm
giderlerin yanı sıra % 10 dolayında bir kar ve % 18 oranında da KDV
ödenmekteydi. İşçilerin birlik bünyesine alınmasıyla daha önceden ödenen
bu % 28 oranındaki tutar birlik bütçesinde kalmıştır. Böylelikle yapılan
giderler için çiftçilerin yüklerinin arttırılmasına gerek kalmamıştır.
Bu önlem önemli ölçüde bir tasarruf tedbiridir.

Bu nedenlerle Mart-2012 için kesilen idari para cezası hukuka aykırıdır.

 SONUÇ VE İSTEM : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Mersin Çalışma ve
 İş Kurumu İl Müdürlüğünün 19.06.2012 tarih ve 211199 sayılı yazı
 cevabına vermiş olduğumuz 05.07.2012 tarih ve 472 sayılı yazı
 cevabından sonra 23.07.2012 tarih ve 267911 sayılı yazı ile Mart 2012
 dönemi aylık prim ve hizmet belgelerinin incelenmesi sonucunda
 işyerine kurum dışı işçi alımı yapıldığı tesbit edildiği işe alınan
 işçilerin işe başlama tarihlerinin sigorta bildirimlerinin ve hangi
 statüde işe alındılarının yazının tebliğinen itibaren 7 gün içinde İl
 Müdürlüğün bildirilmesi istenmiş ise de 4904 sayılı yasanın 3/d
 maddesinin yasa kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarını
 kapsadığı Mersin Sulama Birliğinin kamu tüzel kişiliği olmakla beraber
 özel hukuka tabi olduğu 6172 sayılı yasaya göre işyerine işçi
 alımlarının kurum içi yapılmasını düzenleyen yasa hükmü
 bulunmadığından kurumun isteminin yerine getirilmemesi neticesinde
 Mart 2012kurum dışı işçi alımı nedeniyle uğradığımız 33.981,TL idari
 para cezasının kaldırılarak iptaline karar verilmesini, müvekkil
 mersin Sulama Birliği adına arz ve talep ederim.15.08.2012

 İtirazda Bulunan Vekili

 Av.