Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

       

 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

(İş Mahkemesi Sıfatıyla)

AHLAT

 

DAVACI : Metin TÜRKMENOĞLU, …..

 

VEKİLİ : Av. Enis GÜL Nur Cad. Remcan İş Merkezi Kat:3

No:13 Merkez/BİTLİS 

DAVALI : Milli Eğitim Bakanlığı

DAVA : İş Kazasının Tespiti ve İş Kazasından Kaynaklı Malüllük Oranı
Üzerinden

Maddi ve Manevi Tazminatı Alacağı Davası

 

TALEP KONUSU : İş Kazasının Tespiti ile Kusur ve “Sürekli İş güç kaybı
tazminatı” (=maddi tazminat=gerçek zarar) yönünden Yargılama sonucunda
belirlenecek sürekli/süreli iş görmezlik nedeni ile şimdilik 1.000,00 TL
maddi tazminat olmak üzere, tazminatın, “olay tarihi olan” 22/10/2013
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı kurumdan tahsili
ile davacı müvekkile ödenmesi talebini içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkil 2006 yılının Ocak ayında yapılan İhale ile ihale metninde
temizlik görevlisi olarak yer alarak Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda
çalışmaya başlamıştır. Ancak çalışma süresi içerisinde ilk ihale
dönemini kapsayan süreç içerisinde temizlik görevlisi olarak yer
almasına rağmen müteahhit elemanı, tekniker olarak çalıştırılmıştır.
Riskli ve tehlikeli bir iş olması nedeni ile ikinci ihale döneminde
kendisine tekniker olarak yer verilmiştir. Müvekkil ve diğer
çalışanların kurumdaki çalışmalarında işleri esnasında tedbir almak için
kullanabilecekleri herhangi bir kask, halat vs. şeklinde çalışma
aletleri olmamıştır. Müvekkil 22/10/2013 günü saat 14:00 sıralarında
jeneratör’ün yerinin değiştirilmesinin ardından kabloların eksik gelmesi
nedeni ile müdür ve müdür yardımcısı tarafından okulun arka kısmında yer
alan elektrik direklerinde kullanılmayan kısımlardan kablo kesip
getirmesi için yönlendirilmiştir. Müvekkil herhangi bir kask yahut halat
olmadan elektrik direğine çıkmış ve kabloyu kesmesi ile dip
kısımlarından çürümeye başlamış olan demir direk kırılarak müvekkilin
düşmesine neden olmuştur. Söz konusu elektrik direği 1940’lardan bu yana
kullanılagelmiş ve güvenilir olmadığının defalarca dile getirilmiş
olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamıştır. Müvekkil bu olay
neticesinde Ahlat Devlet Hastanesi’ne götürülmüş ancak durumun
vahimiyeti sebebi ile üst hastane olan Tatvan Devlet Hastanesi’ne sevk
edilmiştir. Tatvan Devlet Hastanesi’nde müvekkile omuriliğinde çökme
meydana geldiği, L-1 ila L-3 noktalarında çöküntüler olduğu,
kemiklerinde kırıklar olduğu ve hayati risk yaşadığı bilgisi
verilmiştir. Ayrıca bu olay sebebi ile de müvekkil iş hayatını
sınırlandırmak zorunda kalmış ve ağır işlerde çalışması halinde hayati
risk ile karşı karşıya kalacağı belirtilmiştir.

2- Meydana gelen elem verici olayda müvekkil davacı kusursuzdur. İşveren
iş çalışmalarına ilişkin olarak bütün tedbirleri almak ile öngörülecek
riskler konusunda eğitim vermek ile gerekli araçları hazır bulundurmalı
iken bu konudaki tedbirsizliği ve akabinde müvekkili dosyaya konu eylemi
gerçekleştirmesine yönelik telkinleri ile de kusurlu ve sorumludur.
Gerek 4857 Sayılı İş Kanunu ve gerekse İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği’nde açıkça ayrıntılı şekilde düzenlendiği üzere işveren
kusurlu davranmıştır. Şöyle ki;

 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca;

Genel Hükümler

Madde 5 — İşverenlerin yükümlülükleri ile ilgili genel hükümler aşağıda
belirtilmiştir:

a) İşveren, işle ilgili her konuda işçilerin sağlık ve güvenliğini
korumakla yükümlüdür.

b) İşverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda işyeri dışındaki uzman
kişi veya kuruluşlardan hizmet alması bu konudaki sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz.

c) İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yükümlülükleri,
işverenin sorumluluğu ilkesini etkilemez.

İşverenin Genel Yükümlülükleri

Madde 6 — İşveren aşağıda belirtilen sağlık ve güvenlikle ilgili
hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) İşveren, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki
risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü
önlemi almak, organizasyonu yapmak, araç ve gereçleri sağlamak
zorundadır.

İşveren, sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişen şartlara uygun hale
getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi amaç ve çalışması
içinde olacaktır.

b) İşveren, sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin
alınmasında aşağıdaki genel prensiplere uyacaktır:

1) Risklerin önlenmesi,

2) Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi,

3) Risklerle kaynağında mücadele edilmesi,

4) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için, özellikle işyerlerinin
tasarımında, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metodlarının
seçiminde özen gösterilmesi, özellikle de monoton çalışma ve önceden
belirlenmiş üretim temposunun hafifletilerek bunların sağlığa olumsuz
etkilerinin en aza indirilmesi,

5) Teknik gelişmelere uyum sağlanması,

6) Tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla
değiştirilmesi,

7) Teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal
ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan
genel bir önleme politikasının geliştirilmesi,

8) Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik
verilmesi,

9) İşçilere uygun talimatların verilmesi.

c) İşveren, işyerinde yapılan işlerin özelliklerini dikkate alarak;

1) Kullanılacak iş ekipmanının, kimyasal madde ve preparatların seçimi,
işyerindeki çalışma düzeni gibi konular da dahil işçilerin sağlık ve
güvenliği yönünden tüm riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucuna
göre; işverence alınan önleyici tedbirler ile seçilen çalışma şekli ve
üretim yöntemleri, işçilerin sağlık ve güvenlik yönünden korunma
düzeyini yükseltmeli ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde
uygulanmalıdır.

2) Bir işçiye herhangi bir görev verirken, işçinin sağlık ve güvenlik
yönünden uygunluğunu göz önüne alır.

3) Yeni teknolojinin planlanması ve uygulanmasının, seçilecek iş
ekipmanının çalışma ortam ve koşullarına, işçilerin sağlığı ve
güvenliğine etkisi konusunda işçiler veya temsilcileri ile istişarede
bulunur.

4) Ciddi tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve
talimat verilen işçilerin girebilmesi için uygun önlemleri alır.

d) Aynı işyerinin birden fazla işveren tarafından kullanılması durumunda
işverenler, yaptıkları işin niteliğini dikkate alarak; iş sağlığı ve
güvenliği ile iş hijyeni önlemlerinin uygulanmasında işbirliği yapar,
mesleki risklerin önlenmesi ve bunlardan korunma ile ilgili çalışmaları
koordine eder, birbirlerini ve birbirlerinin işçi veya işçi
temsilcilerini riskler konusunda bilgilendirirler.

e) İş sağlığı ve güvenliği ile iş hijyeni konusunda alınacak önlemler
hiç bir şekilde işçilere mali yük getirmez.’

AYRICA; 6098 Sayılı TBK uyarınca; ‘İşveren, işyerinde iş sağlığı ve
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve
gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği
konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı
davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya
kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye
aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.’

*Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında bir iş kazasından işverenin sorumlu
olması için, işverenin iş güvenliği önlemlerini alma ve özen gösterme
yükümlülüğüne aykırı davranışı veya ihmal göstermesi sonucu kaza meydana
gelmiş olmalıdır. İnsan yaşamının kutsallığı çerçevesinde işveren,
işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli
olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız
bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunu’nun 77. maddesinin açık
buyruğudur.

5510 Sayılı Kanun’un 16 ila 20. Maddeleri arasında düzenlenmiş olan iş
kazası yahut meslek kazası sonucunda bağlanacak ödenekler çerçevesinde
müvekkil davacı malullüğü sebebi ile hak sahibi olacaktır. Bu sebeple
müvekkil davacının sürekli/süresiz iş görme mevcudiyetine ilişkin rapor
tanzim ettirilerek akabinde mahallinde yapılacak keşif ile dosyanın
bilirkişiye tevdi edilerek rapor tanzim edilmesi halinde işverenin açık
kusuru olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilin olay gününe ilişkin genel adli
muayene raporları ile üst mahkemeye sevkini içerir rapor ekte
sunulacaktır. Ayrıca Bitlis Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu
Raporu ile de %8 malüllük oranı belirtilmiştir. Müvekkilin takdiriniz
çerçevesinde tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin sağlanarak rapor
tanzim edilmesi halinde de dosyaya konu açıklığa kavuşacaktır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenler ile iş bu davayı açma zarureti
hâsıl olmuştur.

 HUKUKİ NEDENLER : Anayasa, 6098 Sayılı TBK, 5510 Sayılı Kanun, 4857
Sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği,

 

SÜBUT DELİLLER : işyeri kayıtları ve diğer kayıt ve belgeleri; hesap
bilirkişi incelemesi; kusur bilirkişi incelemesi; keşif; davacının iş
görmezlik durumunu gösteren rapora sevkinin sağlanarak tespiti,adli
raporlar, hastane tedavi evrakları sosyal ve ekonomik araştırma,
davacının ekonomik durumunu, gösterecek ve ortaya koyacak bilgi, belge
ve tanık anlatımları; tanık; sair deliller ve yasal her tür kanıt.

 

SONUÇ VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, delil listemizi bildirme hakkımız saklı
kalmak kaydıyla,

* Davalı kurumdan müvekkilin şahsi sicil dosyası ile işe başlama tarih
ile çalışmalarını gösterir evrakların onaylı suretinin istenmesi için
müzekkere yazılmasına,

* Müvekkil davacının tam teşekkül hastanede malullüğüne ilişkin rapor
tanzim ettirilmesine ilişkin müzekkere yazılmasına,

* Dosyaya konu eylemin iş kazası unsurlarını taşıyıp taşımadığına
ilişkin lay yerinde SGK müfettişlerince bilirkişi incelemesine
gidilmesine,

* Yargılama sonucunda belirlenecek maddi ,sürekli/süreli iş görmezlik
nedeni ile , şimdilik 1.000,00 TL tazminatın “olay tarihi” olan
22/10/2013 tarihinden itibaren işleyecek “avans faizi” (= Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasının kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz
oranı=avans faizi=3095 sayılı Yasa’nın 2/2.maddesinde öngörülen faiz
oranı) ile birlikte, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline,

 *Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine

 Karar verilmesini Saygılarım ile bilvekale talep ederim. 23/03/2015

 

 Davacı Vekili

           

 Av. Enis GÜL

EK: 1- Vekaletname Örneği

2- Bitlis Devlet Hastanesi Engelli Sağlık Kurulu Raporu

3- Genel Adli Muayene Raporları