Giriş yap
Kayıt ol

        ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR :..

 DAVACILAR VEKİLİ : Av. ..

 DAVALILAR .

DAVANIN KONUSU :1-Ölümün iş kazasından kaynaklandığının tespiti,

2-Davalı ….Şti.nin tam kusurlu olduğunun tespiti,

 3- Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile davacı eş ...
 için 2.000,00 TL, müşterek çocuk ... için 1.000,00 TL ve anne
 ... için şimdilik 1.000 TL destekten yoksun kalma tazminatı ile,
 davacı eş... için 50.000,00 TL, müşterek çocuk ... için 50.000,00
 TL, anne ... için 50.000,00 TL ,Baba ... için 50.000,00 TL,
 kardeş ... için 10.000,00 TL, kardeş ... için 10.000,00 TL, kardeş
 ... için 10.000,00 TL manevi tazminatın kaza tarihinden itibaren
 yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsili talebidir.

OLAYLAR :

a)Müvekkillerimden ...’nin eşi, çocuk ... ...’nın babası, diğer
müvekkillerden ... ve ...’nin oğulları, ... ,... ve
...’nın kardeşleri olan ... .. 4 Temmuz 2012 tarihinde davalı
…San. ve Tic. Ltd. Şti.nde sigortalı olarak çalışmaya
başlamıştır.(Deliller: Nüfus kayıtları, sigorta giriş beyannamesi,
Tanıklar; ve diğer işyeri çalışanları)

b)Müteveffa ehliyetli vinç operatörüdür. Aylık 2.500,00 TL maaş almakta
olup bunun asgari ücret kısmı bankaya yatırılmakta geri kalan kısmı da
elden verilmektedir. Maaşın dışında üç öğün yemek , hafta içi ve hafta
sonu mesai harici çalışmalarda günlük 100,00 TL prim, bayramlarda yarı
maaş tutarında ikramiye ödenmek şartıyla beş yıllığına sözleşme
imzalanmıştır. Haftanın altı günü işyerinde çalışmakta olup tüm günlerde
mesaiye kalmıştır.( Deliller: İşyeri çalışanları, ilgili meslek odasınca
belirlenecek emsal ücret yazısı, Emniyet Müdürlüğünden celbe dilecek
sürücü belgesi örneği)

c)Olay günü imrahor mahallesine götürülmesi gereken elektrik direklerini
vinçe yükleyen müteveffa ile vinçe eskortluk yapacak aracı kullanan …
birlikte davalı işyerinden hareket etmişlerdir. Önde eskort araç, arkada
müteveffa hareket halinde iken Yeşilkent Mahallesine gelindiğinde
vinçteki bakım eksikliği ve koruyucu malzemelerin bulunmaması ,
müteveffaya gerekli güvenlik eğitiminin verilmemesi nedeniyle vinç
devrilmiş ve bahsi geçen iş kazası meydana gelmiştir.(Deliller: Tanık
.., mahallinde yapılacak keşif sonucunda düzenlenecek teknik bilirkişi
raporu)

d)… ölümünün trafik kazasına bağlı multi travma sonucu kafa ve büyük
kemik kırıkları sonucunda gerçekleştiği; ölüm sebebi belli olduğundan
sistematik otopsi yapılmasına gerek bulunmadığı Ankara C. Başsavcılığı
Adli Muayene Tutanağında belirtilmiştir. (Deliller: Otopsi tutanağı)

İşveren iş kazasını kaza tarihinden itibaren iki gün içinde Sosyal
Güvenlik Kurumu Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmesi gerekirken bu
yasal zorunluluğu yerine getirmediği gibi olay günü iş kazanın ardından
tazminat ödememek için işyeri kayıtlarında işten çıkış göstermiş ve
birkaç gün sonra da SGK’ya işten çıkış bildiriminde bulunmuştur.
(Deliller: SGK’ dan celp edilecek işe giriş ve çıkış bildirgeleri)

Olayın akabinde trafik kazası tespit tutanağı tutulmuş ise de bu tutanak
gerçeği yansıtmadığından buradaki kusur oranını kabul etmiyoruz.

Davalı ile iş sözleşmesi bulunan … nun iş kazası sonucu ölmesi nedeniyle
eş ve çocuğu ile fiilen her ay 500,00 TL ödemede bulunduğu annesi
Zübeyde desteklerinden yoksun kalmışlar ve ayrıca tüm davacıların bu
ölüm sonucu ruhsal ve zihinsel bütünlüğü ağır derecede bozulmuş olup
manevi çöküntüye duçar kalmışlardır.

İşveren, işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için
gerekli olanı yapmak, elverişli şartları sağlamak ve araçları noksansız
olarak bulundurmakla yükümlü olduğu gibi, makinelerin kullanımından
doğacak tehlikelerden ve bu hususta önceden alınacak tedbirlerden
işçileri uygun bir şekilde haberdar etmek zorundadır. İşveren ise bu
yükümlülüğünü yerine getirmemiştir.

İşverenler, işçileri karşı karşıya bulundukları riskler, alınması
gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek
ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadır. Bu
eğitimin verilmesi de yeterli olmayıp, bunların yerine getirilip
getirilmediğini de denetlemek zorundadır, ancak davalı bunların
hiçbirini yapmamıştır.

Vinç faaliyeti özel tehlike gösteren bir iş koludur. Yoğun tehlikeye
rağmen her türlü tedbiri almayan işveren kusuru olsun ya da olmasın
“tehlike sorumluluğu” gereğince sorumludur.

Sonuç olarak talep edilmesine rağmen ödenmeyen cenaze masrafı ve maddi
ve manevi tazminat talebi konusunda iş bu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 4857 sayılı İş Kanunu, 5521 sayılı İş mahkemeleri
Kanunu, HMK ve BK.

DELİLLER : İş sözleşmesi, şahsi dosya, iş kazası raporu, kusur oranına
ilişkin rapor, SGK kaza tahkikat evrakları, tanık, vinç operatörü sürücü
belgesi, işe giriş ve çıkış bildirgeleriotopsi tutanağı, esnaf odasından
celp edilecek maaş yazısı, yemin vs. her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM : Davamızın kabulü ile;

1-Ölümün iş kazasından kaynaklandığının tespiti,

2-Davalı … Tic. Ltd.Şti..nin tam kusurlu olduğunun tespiti,

3- Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydı ile davacı eş Hatice için
1.000,00TL, müşterek çocuk Büşra için 1.000,00 TL ve müteveffanın annesi
Zübeyde için şimdilik 1.000 TL destekten yoksun kalma tazminatının kaza
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilden
tahsiline,

4-Davacı eş Hatice için 50.000,00 TL, müşterek çocuk Büşra için
50.000,00 TL, anne Zübeyde için 50.000,00 TL ,Baba Mahmut için 50.000,00
TL, kardeş Halit için 10.000,00 TL, kardeş Hasan için 10.000,00 TL,
kardeş Hümeyra için 10.000,00 TL manevi tazminatının kaza tarihinden
itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilden tahsiline,

5- Davacılardan müteveffanın eşi Hatice ile iki buçuk yaşındaki kızı
Büşra’nın herhangi bir gelirinin bulunmaması nedeniyle adı geçen
haksahiplerinin ekonomik durumu dikkate alınarak maddi yada manevi
tazminat miktarından ileride mahsup edilmek üzere 10.000,00 TL geçici
ödeme yapılmasına,

6- Yargıtay 21 HD. 2.4.2012 gün 2012/4977-4915 K. sayılı ilamı
doğrultusunda her bir davacı için ayrı ayrı vekalet ücreti takdiri ile
vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar
verilmesini vekaleten arz ederim. 1.10.2012

Ek: Vekaletname asılları, aile nüfus kayıt örnekleri, delil listesi

Av. ….

Davacılar vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78