Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İŞ MAHKEMESİ’NE

……

DAVACILAR : 1- ………

DAVALILAR : ………….

DAVA : Tazminat-Belirsiz Alacak

DAVA DEĞERİ : 100.000 TL Manevi, ……… Maddi Tazminat ( Fazlaya ilişkin

haklarımız saklı kalmak kaydı ile)

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkillerin murisi …….. davalı ………. bünyesinde ……. sene
boyunca çalışmıştır. ……. tarihinde ……………….aracın üzerine düşmesi sonucu
vefat etmiştir.

2-……. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ………… soruşturma nolu dosyası ile
yapılan soruşturmada ………… asli, müteveffa ……….. ise tali kusurlu olduğu
tespit edilmiş olup soruşturma dosyası halen derdesttir.

3-Mezkur soruşturma dosyasında alınan bilirkişi raporunda davalı …………..
işçilerini denetlememiş, yeterli eğitimlerini vermemiş ve araçların
giriş çıkışlarının yeterince kontrol edilmemiş olması sebebiyle 4857
sayılı İş Kanunu’nun 77 ve devamı maddeleri ile İş Ekipmanlarının
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
ve yine Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü gereğince asli
kusurlu olduğu tespit edilmiştir.

4-Yine diğer davalı …….., kazaya sebebiyet veren beton kemeri yaparken
bu kemeri taşıması için herhangi bir temel yapmadan sadece toprağa
gömmesi ve kaza anında temelsiz olan kemerin bir bütün olarak topraktan
sökülüp aracın üzerine düşerek Kubilay’ın ölümüne sebep olması yönünden
asli kusurludur. Zira kemerin ayaklarının temel üzerine oturtulması ve
bu ayaklar temel ile birlikte en az yüksekliğin yarısı kadar toprağa
gömülmesi gerekirken bu hususlara dikkat edilmeden doğrudan ve yarım
metrelik bir kısım toprağa gömülmüştür.

5-4857 sayılı İş Kanunu’nun 77 maddesi uyarınca;  İşverenler
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de
iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla
yükümlüdürler. 

İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup
uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki
riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları
konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini
vermek zorundadırlar.

6-Ölümden doğan maddi ve manevi zararlar sebebiyle davalılar
müvekkillere karşı sorumludurlar. Zira müvekkil kendi eş ve çocuklarının
bakımı yanında anne ve

babasının da bakımı ile ilgilenmekteydi. Öte yandan ölüm sebebiyle
müvekkiller tarif edilmez manevi elem içerisindedir.

7-Müteveffa ………. üç çocuğu olmasının yanında eşi ………..hamile olup
doğumuna yaklaşık 1-2 ay kalmıştır. Bu sebeple bebeğin ve sağ ve tam
doğması koşulu ile onu da HMK 124 maddesi gereğince davaya dahil
edeceğiz. Bu hakkımızı da saklı tutuyoruz.

Her iki davalının da asli kusurlu olduğu kaza sebebiyle …………vefatı
sebebiyle müvekkillerin uğramış olduğu maddi ve manevi zararların
davalılardan tahsili amacıyla işbu davayı ikame etmek zarureti hasıl
olmuştur.

DELİLLER : 1-………… …….. soruşturma nolu dosyası,

2-İş Yeri Özlük Dosyası,

3-Sgk Kayıtları,

4-İş kazası tahkikat dosyası,

5-Bilirkişi, tanık ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı davamızın
KABULÜ ile;

1-Müteveffanın eşi ………. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydı ile 500 TL maddi, 30.000 TL manevi olmak üzere toplam 30.500 TL
tazminatın kaza tarihi olan ………… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile
birlikte,

2-Müteveffanın çocuğu ………… için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydı ile 500 TL maddi, 10.000 TL manevi olmak üzere toplam 10.500 TL
tazminatın kaza tarihi olan ………. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile
birlikte,

3-Müteveffanın çocuğu …………. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydı ile 500 TL maddi, 10.000 TL manevi olmak üzere toplam 10.500 TL
tazminatın kaza tarihi olan ………. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile
birlikte,

4-Müteveffanın çocuğu ………. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydı ile 500 TL maddi, 10.000 TL manevi olmak üzere toplam 10.500 TL
tazminatın kaza tarihi olan ………. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile
birlikte,

5-Müteveffanın sağ ve tam doğması koşulu ile doğacak Bebek ………..için
fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile 500 TL maddi, 10.000
TL manevi olmak üzere toplam 10.500 TL tazminatın kaza tarihi olan ………..
tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte,

6-Babası ………. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile 100
TL maddi, 15.000 TL manevi olmak üzere toplam 15.100 TL tazminatın kaza
tarihi olan ……… tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte,

7-Annesi ………. için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile 100
TL maddi, 15.000 TL manevi olmak üzere toplam 15.100 TL tazminatın kaza
tarihi olan ……….. tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte
davalılardan müşterek ve müteselsilen alınarak müvekkillere verilmesine,
mahkeme harç masraf ve vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar
verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

Av. …………..

Eki:Onaylı vekaletname ve diğer belgeler