Giriş yap
Kayıt ol

        … İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               :

KONU                                  
 :İş kazası nedeniyle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız
saklı kalmak kaydıyla …TL maddi tazminat, …TL. manevi tazminat ki
toplam …TL tazminatın …/…/… tarihinden itibaren işleyecek
faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-Müvekkilimiz davacı, davalı … A.Ş 'ne ait işyerinde
çalışırken, …/…/… tarihinde geçirmiş olduğu iş kazasında
sakatlanmış ve % …...  oranında meslekte kazanma gücünü
yitirerek malûl kalmıştır.

2-İşbu kazanın oluşumunda  İş Yasası m.77 v.d. maddeleri
ile  ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün
emredici hükümlerine aykırı davranmış olmakla ve işyerinde
alınması gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle davalı
işveren % 100 oranında kusurlu bulunmaktadır.

>

t

v

z

,

0

r

v

>

v

 dava sonunda infazının sağlanabilmesi için davalı işverenin
…’de bulunan fabrika arazisi ve binası üzerine ihtiyati tedbir
konulmasına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

 

H. NEDENLER                   : İŞ KANUNU ve
ilgili mevzuat.

H. DELİLLER                     :İşyeri özlük
dosyası, yıllar itibariyle ay ay ücret durumuna ve gelire ilişkin
belgeler, T.İ.S, S.S.K'dan ........... sigorta sicil numaralı
işçinin iş kazası tahkikat dosyası ve evrakları ile sağlanan
yardımlar ve geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin belgeler ,
sakatlık oranı ve sakatlık oranına ilişkin belgeler, keşif,
bilirkişi incelemesi, tanık beyanları ve ilgili yasal deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                        :Açıklanan
nedenlerle öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne, sair talep
ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, ...........YTL. tazminatın
iş kazası tarihi olan …/…/… tarihinden itibaren yasal faizi ile
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz.  …/…/…

                                    
                                    
                                    
Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78