Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ………….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

( İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA )

DAVACI     :

VEKİLİ :

DAVALI        :

KONU : ………………. tarafından işletilen ………………….. adlı iş yerinde, ……………
tarihinde müvekkilimin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle olay
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hükmedilecek
maddi-manevi tazminatın davalıdan tahsil edilmesine karar verilmesi
istemimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ: Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
kaydıyla şimdilik 10.000 TL maddi, 50.000 TL manevi tazminat olmak üzere
toplam 60.000 TL

1. Müvekkilim, …… Adlı iş yerinde …… tarihinden kazanın gerçekleştiği
  tarihe kadar …… SGK sicil numarası ile aylık net asgari ücret
  karşılığı tornacı olarak çalışmıştır. …… tarihinde, saat 18.30
  sıralarında meydana gelen iş kazası neticesinde vücudunda uzuv kaybı
  ( yüzün sağ kısmı felçli ve sağ gözde görme kaybı) oluşmuştur.

2. Kaza sonucu müvekkilim ağır kafa travması geçirmiş, hayati tehlikeye
  maruz kalmış, tedavi olduğu hastanelerden alınan ve ekte sunulan
  kayıtlardan görüleceği üzere birtakım önemli tıbbi operasyonlar
  geçirmiştir ve halen sağ gözünde tamamen görme kaybı mevcuttur.
  Tedavi ile giderilme ihtimali de bulunmamaktadır. Müvekkilin Antalya
  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınmış %32 ve sürekli özür
  durumunu gösterir kurul raporu ektedir.

3. Müvekkilim, kazanın meydana geldiği esnada polisaj makinası ile
  parlatma işlemiyle uğraşmakta olup, metal parça fırlayarak çatıya
  çarpmış ( ekte sunulmuş tutanaklardan anlaşılacağı üzere fırlayan
  parça çatıda iz bırakmıştır ) oradan müvekkilin yüzüne gelerek
  müvekkilin yüzünü parçalamış, yüzünün sağ tarafında ve alnında derin
  kesi oluşmasına sebep olmuştur.

4. Müvekkilimin, tornacılık alanında, 2000 yılında alınmış kalfalık
  belgesi, 2008 yılında alınmış ustalık belgesi, 2010 yılında ise aynı
  alanda alınmış usta öğreticilik belgesi bulunmaktadır. Söz konusu
  belgeler dilekçemiz ekinde mahkemenize sunulmuştur.

5. Müvekkil ilkokul mezunu olmasına rağmen sürekli olarak kendisini
  geliştirip yenilemeye çalışan ve iyi bir geleceğe sahip olmak
  isteyen bir insan olup, tornacılık alanında kendisini geliştirmek
  istemiş, yukarıda belirtilen belgeleri edinmiş, tornacılığı
  kendisine meslek edinmeyi seçmiştir.

6. Ancak, söz konusu kaza nedeniyle hayatının geri kalanında yıllarını
  verdiği alanda çalışamayacağı ortadadır. Müvekkilime tedavi
  sonrasında enfeksiyon riski taşıyabilecek makine-sanayi ortamı gibi
  çalışma alanları yasaklanmış, enfeksiyon kaparsa bitkisel hayat
  riski olduğu söylenmiştir. Kendisini geliştirdiği alanda iş
  imkânının kalmamış olması müvekkilin iktisadi geleceğini tehlikeye
  düşürmektedir

7. Her ne kadar müvekkil ceza soruşturması için verdiği ifadesinde
  davalı işverenden şikâyetçi olmamış ve kazanın kendi
  dikkatsizliğinden kaynaklandığını söylemiş olsa da, ……. tarihinde
  alınan ifadesi sırasında müvekkil henüz hastanede yatmakta olup
  kazanın etkisinden kurtulamamıştır. Kazanın oluşumunda müvekkilin
  hiçbir kusuru yoktur, kusur tamamen davalıya aittir. Davalı işveren,
  ilgili mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin
  yükümlülüklerine aykırı davranmıştır.

8. Davalı işveren, işçilerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını
  sağlamakla yükümlü olmasına rağmen, bu yükümlülüğünü yerine
  getirmemiştir. İş sağlığı ve güvenliği kanunu m.4 uyarınca;

“ İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;

Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç
gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara
uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar
yapar.”

9. Polisaj makinasının tehlikeli işlerden olduğu kuşkuya yer
  bırakmayacak biçimde ortadadır. Kaldı ki; kazanın gerçekleştiği
  dönemde iş yerinde kullanılan makina eski olup, kazadan sonra
  yenilenmiştir. Ayrıca, davalı işveren soruşturma evresindeki
  ifadesinde, müvekkilin baret kullanmadığını belirtmiştir ancak
  müvekkilimin baret kullanmamış olmasının sebebi, işverenin iş
  yerinde baret bulundurmamasından kaynaklanmıştır. Ve yine davalı
  işveren baretleri kazadan sonra temin etmiş; yükümlülüklerini yerine
  getirmemenin yaptırımlarından kurtulmaya çalışmıştır.

10. Davalı işveren, makinaların kullanılmasından doğacak tehlikelerden
  ve bu hususta önceden alınabilecek tedbirlerden işçileri uygun bir
  şekilde haberdar etmek zorunda olmasına, işletme tehlikelerine karşı
  gereken önlemleri almak ve işçilere sağlığa uygun çalışma yeri
  sağlamak zorunda olmasına rağmen bu yükümlülüğünü yerine getirmemiş
  işçiyi koruma ve gözetme borcuna aykırı davranmıştır.

11. İş sağlığı ve güvenliği kanunu m.6 uyarınca; işverenin iş yerinde,
  iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli
  görevlendirmesi gerekirken bu yükümlülük davalı tarafından yerine
  getirilmemiştir. Davalı, işyerinde sağlık ekibi ve malzemesi
  bulundurmamıştır.

12. Ve yine aynı kanunun 16.maddesi uyarınca “İşyerinde iş sağlığı ve
  güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren,
  çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de
  dikkate alarak bilgilendirir” hükmü gereği yerine getirilmemiştir.
  Madde 17’de “Çalışanların Eğitimi” başlığı altında çalışanlara
  gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aldırılması kanunca
  öngörülmüşse de davalı işveren bu hususu da yerine getirmemiştir.
  Hatta davalı işveren, müvekkilin işe giriş tarihi ……… olmasına
  rağmen SGK bildirimini mevzuata açıkça aykırı bir şekilde 6 ay sonra
  yapmıştır. Davalı işverenin 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği
  kanununa açık aykırı uygulamaları benimsediği ortadadır.

13. Mesleki riskler konusunda işçilerini bilgilendirmeyen, iş yerinde
  etkin iş disiplini sağlamayan, risk değerlendirmesi ve risk analizi
  yaptırmayan, işçileri koruma ve gözetme ödevine aykırı davranan,
  denetleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen davalı, meydana gelen
  kazanın oluşumundan ve sonuçlarından sorumlu olup, kusurun tamamı
  davalınındır.

14. Müvekkilin gözünde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi raporuna
  göre %32 kalıcı hasar mevcuttur. Bu sebeple müvekkil her ne işle
  uğraşırsa uğraşsın kazadan önceki durumuna göre daha fazla efor sarf
  ederek o işi yapabilecektir. (21. HD. 22/03/2005 tarih, 2005/1245
  Es. 2005/5209 Kr.) Beden gücü ve işgücü kaybına uğrayan müvekkil,
  pasif dönemde de daha fazla efor sarf ederek yaşamını devam
  ettirecek olup yaşlılık aylığını daha fazla güç harcayarak elde
  edeceğinden pasif dönem zararlarının da tazminat hesabında dikkate
  alınması gerekmektedir. (21. HD. 07/07/2004 tarih, 2004/6281 Es.
  2004/6772 Kr. – 21. HD. 22/06/2004 tarih, 2004/5352 Es.)

15. Öte yandan, geçirdiği kaza sonucu maruz kaldığı ağır ameliyatlar ve
  sonucunda yine de giderilemeyen ve tedavisi de mümkün olmayan
  mağduriyeti ( sağ gözünü kaybetmesi ) müvekkilimin psikolojisinin
  bozulmasına yol açmıştır.

16. Müvekkilim 30 yaşındadır ve bekârdır. Tek gözünü kaybetmiş olması,
  ekte sunmuş olduğumuz fotoğraflardan da görüleceği üzere, dış
  görünüşünü de olumsuz etkilemektedir, eski haline dönemeyeceği de
  göz önüne alındığında müvekkil hayatı boyunca bunun acı ve
  üzüntüsünü yaşayacaktır.

17. Başka bir açıdan bakacak olursak, günümüzde çoğu iş yeri maalesef
  dış görünüşe önem vermekte ve çalışanlarını seçerken bu hususa
  dikkat etmektedir. Müvekkilimin asıl alanı olan makina-sanayi
  işlerinde çalışması mümkün olmayacağı gibi başka alanlara yönelme ve
  yeni bir iş bulma ihtimali oldukça azalmaktadır. Müvekkil, kazanın
  etkisinden kurtulur kurtulmaz iş aramaya başlamış ancak çoğu iş
  yerinden ret cevabı almıştır. Müvekkilin gözünde meydana gelen
  kalıcı hasar, kalıcı iz müvekkilin ekonomik geleceğini de sarsmış
  durumdadır. Bu hususun yalnızca manevi tazminat hesabında değil
  maddi ve manevi tazminat hesaplarının her ikisinde de göz önünde
  bulundurulması gerektiği kanaatindeyiz.

18. Ayrıca müvekkilimin yüzünde oluşan kalıcı uzuv kaybının, insanların
  bakış açısını etkileyeceği, müvekkilin ister istemez rahatsız edici
  bakışlara maruz kalacağı, göz önünde çalışmayı gerektiren işlere
  kabul edilmeyeceği ortadadır.

19. Müvekkilin çektiği acıların, ıstırabın ve sıkıntıların bir nebze de
  olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme gereği de
  doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER           :  6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu ve
ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER             : 

- Müvekkile ait SGK sicil dosyası,

-  işyeri özlük dosyası,

-  iş kazası tahkikat evrakları,

-  müvekkile ait çıraklık, ustalık ve usta öğreticilik belgeleri,

-  keşif, tanık (tanıklarımız daha sonra mahkemeye bildirilecektir),

-  Yargıtay kararları,

-  bilirkişi incelemesi, her türlü yasal ve takdiri delil.

NETİCE ve TALEP : Yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınarak

1. Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla
  şimdilik 10.000 TL maddi tazminat, 50.000 TL manevi tazminat olmak
  üzere toplam 60.000 TL'nin kaza tarihi olan 01.05.2014 tarihinden
  itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline,

2. Her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa
  yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep
  ederim.

Davacı Vekili Av………