Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     XXXXXİŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 DOSYA NO : XXXX

CEVAPLARINI SUNAN

(DAVALI) : XXXX

VEKİLLERİ : XXX-

DAVACI : XXXX

VEKİLİ : XXX

XXX

KONUSU : Davaya cevaplarımız ile delillerimizin sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ : Aşağıda Sayın Mahkeme’ye arz edeceğimiz nedenlerle
davacının haksız davasını kabul etmiyoruz ve davanın reddine karar
verilmesini arz ve talep ediyoruz. Şöyle ki;

1-) HUSUMET İTİRAZLARIMIZ

DAVACI, DAVA DİLEKÇESİNDE BELİRTTİĞİ ÜZERE, XXXX A.Ş’NİN PERSONELİ
OLARAK 18.01.2011 İLE 30.11.2012 TARİHLERİ ARASINDA XXXXGERÇEKLEŞTİRİLEN
PROJE KAPSAMINDA ÇALIŞMIŞTIR.

DAVACI İLE XXXX ARASINDA HİÇBİR ŞEKİLDE İŞ AKDİ KURULMAMIŞ, DAVACI,
MÜVEKKİL ŞİRKETİN ÇALIŞANI OLMAMIŞTIR. DOLAYISI İLE DAVA KONUSU
UYUŞMAZLIKTA AVEA’NIN PASİF İŞVEREN SIFATI BULUNMADIĞI GİBİ PASİF
HUSUMET EHLİYETİ DE BULUNMAMAKTADIR. DOĞAL OLARAK MÜVEKKİL ŞİRKET
TARAFINDAN DAVACIYA YÖNELTİLMİŞ BİR FESİH BEYANI DA OLMAMIŞTIR.

DAVACI-MÜVEKKİL ŞİRKETİN İŞLERİNİ ÜSTLENMİŞ OLAN- DİĞER DAVALI XXXX A.Ş
İLE BAĞITLADIĞI İŞ AKDİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞMIŞ VE İŞ AKDİ BİZZAT
İŞVERENİ TARAFINDAN FESİH OLUNMUŞ BİR İŞÇİDİR. BU NEDEN İLE SOMUT
UYUŞMAZLIKTA MÜVEKKİL ŞİRKETE HUSUMET YÖNELTİLMESİ USULE AYKIRIDIR.

2-)Müvekkil şirket ile XXXX A.Ş arasında teknik uzmanlık ve bilgi
gerektiren XXXHizmet sözleşmesi ile buna bağlı olarak 29/12/2010
tarihinde ek sözleşme düzenlenmiştir. İşbu davanın davacısı XXXX
tarafından davalı diğer şirket ile yapılan sözleşmeler kapsamında diğer
davalı şirket bünyesinde çalışmış ve diğer davalı şirketin işçisi olarak
çalışmıştır.. İŞE ALMA VE FESİH İŞLEMLERİ DE MÜNHASIRAN DİĞER DAVALI
TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. BU NEDEN İLE MÜVEKKİL ŞİRKETE HUSUMET
YÖNELTİLMESİ USULE AYKIRIDIR.

3-)Tekrar belirtmek gerekirse davalı müvekkil şirket ile davacı arasında
net ve açık olarak bir işçi/ işveren ilişkisi yoktur"

 

Davacı, Netaş firması ile iş kanunun öngördüğü ve uygun gördüğü
şekilde, "işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren ve süresi belirli bir proje için" diğer davalı şirkette  bir
sözleşme çerçevesinde çalışan kişidir."

 

YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE HUSUMET İTİRAZINDA BULUNUYORUZ. ZİRA
HUSUMET İTİRAZI DAVANIN HER AŞAMASINDA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜN VEYA
MAHKEMECE RESEN NAZARA ALINMASI GEREKLİ HUKUKİ BİR DURUMDUR.

HUKUKSAL NEDENLER : İş Kanunu, HMUK ve sair yasal mevzuat

DELİLLERİMİZ :

1. İşyeri şahsi sicil dosyası,

2. XXXX Çerçeve Hizmet Sözleşmesi ve 29/12/2010 tarihli Ek sözleşme

3. SGK kayıtları,

4. Müvekkil şirkete ait işyeri kayıtları, tutanaklar,

5. Tanık beyanları (gerekli görülmesi halinde bilahare sunulacaktır.=

6. Bilirkişi incelemesi,

7. Resmi kurum ve kuruluşlara ait kayıt ve belgeler,

8. Yargıtay içtihatları, doktrin ve sair ikamesi mümkün her türlü yasal
  delil.

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda anılan ve re’sen nazara alınacak nedenlerden
dolayı müvekkil şirket XXXX A.Ş bakımından PASİF HUSUMET YOKLUĞU ve işe
davaları için yasada öngörülen koşulların mevcut olamaması nedeniyle
(davanın esasına karşı cevap verme hakkımız saklı kalmak kaydı ile)usule
ve esasa aykırı olan DAVANIN REDDİNE sözleşmeden ve yasadan kaynaklanan
tüm talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile yargılama giderleri
ile ücreti vekaletin karşı yana tahmiline karar verilmesini vekaleten
arz ve talep ederiz. XXXX

Davalı Vekili

XXXX