Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        T.C. ANKARA NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

D. KONUSU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak şartı
ile Ocak 2011 - Kasım 2014 tarihleri arasında şirket bünyesinde
çalışmakta olan müvekkilimizin davalı şirket nezdinde bulunan tam
tutarını tespiti tarafımızca kabil olamayan ..........- TL maaş
alacağının dava tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ve
...... günlük izin tutarı olan .......- TL'nin ise dava tarihinden
itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsili talebini içerir dilekçemizin
Sayın Mahkemenize arzıdır.

DAVA DEĞERİ : ............- TL

***AÇIKLAMALAR***

1) Müvekkilimiz, .........................Ltd. Şti. bünyesinde Sistem ve
Yazılım Geliştirme departmanında Sorumlu olarak Ocak 2011 tarihinden
Kasım 2014 tarihine kadar kesintisiz olarak bifiil hizmet vermiştir.
(EK - 1)

2) Müvekkilimiz, çalışmasına her gün, sabah 08:30'da işe başlamakta en
erken akşam 18:30'da 1 saat ara dinlenmeli olarak sürdürmüştür. Toplam
yıllık 14 gün izin hakkı bulunan müvekkilimiz bunun da sadece 4 gününü
kullanmış ve kalan 10 gününü iş akdi sona erdiği için kullanamamıştır.

3) Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret
almakta olduğu halde resmi kayıtlarda  kazancı çok daha az bir ücret
olarak gösterilmiştir. Ve fakat aynı gün elden verilen ücreti
müvekkilimiz aksatmaksızın kendi banka hesabına aktarmıştır. Kaldı ki,
ekte sunmuş olduğumuz davalı şirketin genel müdürü tarafından da
imzalanan 05/04/2014 tarihli organizasyon şemasından da anlaşılacağı
üzere müvekkilimiz söz konusu şirkette genel müdür yardımcısı olarak
görev almaktadır. (EK - 2 ) Davalı şirkette bu pozisyonda yer alan
davacı müvekkilimizin SGK kayıtlarındaki gibi bir ücret alması hayatın
olağan akışına aykırıdır. Yargılama sürecinde ortaya çıkacak olan bu
husus sunmuş olduğumuz ekstrelerden ve dinleteceğimiz tanık beyanlarında
da anlaşılacaktır. (EK - 3 )Sayın mahkemenizce de müvekkilimizin almış
olduğu tam ücret tespit olunacağı üzere hakkettiği ve fakat alamadığı 10
günlük izin alacağının almış olduğu gerçek ücret üzerinden iadesine
hükmedilmesini talep ederiz.

4) Ekte sunmuş olduğumuz şirket genel müdürü ile yapılan yazışmalardaki
hakedişler ve ödemeler tablosundan da anlaşılacağı üzere müvekkilimizin
şirket bünyesinde kalan ve halen daha ödenmeyen tam tespiti de
tarafımızca kabil olmayan bakiye ...............-TL'si mevcuttur. (EK -
4 )

Dolayısıyla hakedilen ve fakat müvekkilimize henüz ödemesi yapılmayan 10
günlük izin alacağının ve şirket bünyesinde kalan tam tespiti de
tarafımızca kabil olmayan bakiye ...........-TL'sinin iadesi için iş bu
davayı açma zaruretimiz hasıl olmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 4857 ve 1475 sayılı İş Kanunu, MK, TBK ve her türlü
yasal mevzuat

DELİLLER : Daha fazla delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;
müvekkile ait SGK kayıtları, işyeri özlük dosyası, meslek odalarından
ücret araştırması, şirket genel müdürü ile yapılan yazışmalar ,
bilirkişi, tanık ve her türlü sair delil

SONUÇ VE TALEP : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
şartıyla ;

- müvekkilimizin tam maaşının tespiti ile çalıştığı Ocak 2011 - Kasım
2014 tarihleri arasındaki davalı şirket nezdinde bulunan tam tutarın
tespiti tarafımızca kabil olmayan .......... - TL maaş alacağının dava
tarihinden itibaren işleyecek en yüksek mevduat faizi ve 10 günlük izin
tutarı olan .......... - TL'nin ise dava tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte tahsiline ve davacı müvekkile iadesine,

- yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı şirket üzerine
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep
ederiz. 03/06/2015

DAVACI

VEKİLLERİ

EKLER :

1. SGK KAYITLARI

2. 05/04/2014 TARİHLİ ŞİRKET ORGANİZASYON ŞEMASI

3. MÜVEKKİL BANKA KAYITLARI

4. ŞİRKET SORUMLUSU İLE YAPILAN 13/01/2015 TARİHLİ YAZIŞMALAR