Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

           

  OLAY  TUTANAĞI

İŞYERİNİN
  Unvanı :
  Faaliyet Konusu :
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Bölümü :  
  Görevi :
OLAYIN KONUSU :
       
   ...../..../..... tarihinde ..... - ...... saatleri arasında iş bu
tutanaktaki olaya konu olan ...............................sigorta sicil
numaralı işçi ……………………………………………… nın Firmanın
..............................................
yerinde/bölümünde………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
olayını yapmıştır. Adı geçen işçinin işyeri ile imzaladığı iş
sözleşmesinin ....... maddesine aykırı davranarak işyeri disiplinini
ihlal etmiştir.
   İş bu olay tespit tutanağı aşağıdaki imzası bulunan kişiler ve adı
geçen işçi tarafından bir baskıya maruz kalmadan tanıklar huzurunda
imzalanmıştır. ....../..../....
ŞEF          TANIKLAR                    İŞÇİ
Adı Soyadı                               Adı Soyadı              Adı
Soyadı                   Adı Soyadı

(İmzadan imtina etti)

TESLİM VE TESELLÜM TUTANAĞI

İŞYERİNİN

UNVANI                    
 :........................................................................
ADRESİ                      
:.........................................................................
                                     
..........................................................................

FAALİYET KONUSU
:........................................................................

TESLİM OLUNAN MALZEME
KODU                           :..................................
TANIMI                      
 :..................................................
DİĞER BİLGİLER      
:........................................................................
                                     
 ..........................................................................
TESLİM TARİHİ         :....../......./..........
   
     
 Mülkiyeti................................................................................
ye ait olan ................................................... malzeme
................................................‘e
……………..................ile birlikte çalışır durumda eksiksiz olarak
teslim edilmiştir.

Garanti kapsamına girmeyen ve kullanıcı hatasından kaynaklanan
arızaların tamirinden kendisinden sorumlu olduğu imza sahibine
hatırlatılmıştır.

TESLİM EDEN
ADI SOYADI      
 :...................................................................
T.C KİMLİK NO  
:..................................................................
GÖREVİ              
 :...................................................................
İMZASI                  :..................................
     
 Mülkiyeti..............................................................................ye
ait olan Yukarıda belirtilen malzemeyi çalışır durumda eksiksiz olarak
teslim aldım.
Demirbaş olarak aldığım bu malzemeyi emeklilik,istifa veya görevden
ayrılma gibi durumlarda eksiksiz ve çalışır durumda görevlilere teslim
edeceğim.  

TESLİM ALAN

ADI SOYADI    
:......................................................................
T.C KİMLİK
NO:......................................................................
GÖREVİ            
:......................................................................
İMZASI              :...........................................

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME ZİMMET TUTANAĞI

Sayı : .....

İŞÇİNİN

Adı Soyadı :
İşyeri no :
T.C Kimlik no :
Görevi :
    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü uyarınca işyerinde kullanılması
gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemeleri
sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.
  *Bu koruyucu malzemenin nerede ve ne zaman kullanacağımı,
  *Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,
  *İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yapılarak muhafaza
edeceğimi,
  *Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini
almak üzere yetkililere başvuracağımı ve kaybolması halinde rayiç
bedelini ödeyeceğimi,
  *Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,
  *Kullanmadığım takdirde ihtar edileceği,ikinci ihtarda 4857/25-II-ı
bendi gereği iş sözleşmemin sona erdirileceği,
  *İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi,
kabul ve taahhüt ederim ...../...../......
KORUYUCU MALZEMENİN
Kodu             Cinsi                    Adedi              Miadı      
            Teslim tarihi
     
TESLİM EDEN GÖREVLİ                                             TESLİM
ALAN İŞÇİ
Adı Soyadı                                                              
          Adı Soyadı

 

İŞYERİNİ TERK TUTANAĞI
Sayı : ....

İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Görevi :
  Adresi :
    Yukarıda işyeri pozisyonu ve açık bilgileri bulunan
.....................................................’nın ……/…../ …….
günü saat........da işi bıraktığını ifade ederek, neden belirtmeksizin
işi terk ettiği tespit edilmiştir. Adı geçen işçiye kendi isteği ile işi
bırakması nedeniyle tazminat ödemesi yapılmayacağı, kanunen de böyle bir
ödeme imkanının bulunmadığını ve bu durum karşısında işverenin maddi /
manevi ve ihbar tazminatı talep etme hakkının bulunduğu kendisine
söylenmiştir.
   İş bu tutanak yukarıda bahse konu durumu belgelemek amacıyla olaya
tanık olanların görgü ve bilgisi doğrultusunda okunarak tanıklarca
imzalanmıştır. ...../....../.......
TANIKLARIN
  Adı Soyadı                                                    Adı
Soyadı
  T.C Kimlik no                                               T.C Kimlik
no
  İmzası                                                          
 İmzası
Değerli personel departmanı:
   işçilerden ………………………………..’ın ..../..../.... tarihinde sebepsiz olarak
‘’işi bırakıyorum’’ diyerek işyerini terk etmesi, istifa ederek ayrılmış
sayılacağından 4857 Sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre kendisinden
ihbar tazminatı talebimiz saklı kalmak kaydıyla

Kayıtlardan düşülmesi işlemini gerçekleştirilmesi ricasıyla..
İŞVEREN veya vekili

İŞYERİNDE HAKSIZ EYLEM TUTANAĞI
 
           İşyerimizde …………… çalışan işçiler aralarında anlaşarak bugün
saat ........dan itibaren işlerini bırakmışlar ve işyerini terketmeyerek
giriş ve çıkışa mani olmak suretiyle işyerini işgal etmişlerdir.
          Olayın nedenini tespit etmek için bilgisine başvurduğumuz
görgü tanıkları işçi................................... ile şantiye Şefi
............................................. nin beyanlarından olayı
başlatan(ların) çalışanlarımız(dan) …...
................................................. ve
.................................................. oldukları ve
işçilerin bir bölümünün bir takım haksız ve yersiz isteklerini işverene
kabul ettirebilmek için işlerini bıraktıkları anlaşılmıştır.
         Şu an ..................................... bölümü
ve.................................bölümünde bütün makineler durdurulmuş
durumdadır.İşlerini terk ederek bahçede toplanmak suretiyle kanunsuz
eyleme iştirak eden bütün işçilerin adları,kısım amirleri tarafından
tespit edilerek tutanağa eklenmiştir.
        Olayın görgü ve bilgi şahitleri olarak olay yerinde tanzim
edilen iş bu tutanak hep birlikte okunarak saat.....da
imzalanmıştır...../...../......
İŞLETME MÜDÜRÜ       ŞANTİYE AMİRİ       TANIK         TANIK
EK:İsim listesi

İŞYERİ DİSİPLİNİNİ İHLAL TUTANAĞI
Sayı: ......

İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Bölümü :
      ....../....../...... günü ,saat...........de yapılan
kontrollerde.................................işini yapan …………………...
......................................’nın işyerini paydos zamanından
….. saat …… dakika önce terk etmiş / işe ….. saat …….. dakika geç gelmiş
olduğu tespit olunmuştur. Bu durum, diğer çalışanlara ek yük getirmiş ve
işçinin işyeri kültürünü benimsemeyerek  uyumsuz hareketlerin devamına
neden olacağı ve bu uyumsuzluğun diğer çalışanlara kötü örnek teşkil
edeceği sonucuna varılmıştır.
     İş bu tutanak şahitler ve diğer çalışanlar huzurunda okunarak
imzalanmıştır.
TANIKLAR
   Adı Soyadı                                                   Adı
Soyadı
   İşyeri no                                                      
İşyeri no
   T.C Kimlik no                                             T.C Kimlik
no
   Bölümü                                                        Bölümü
   İmzası                                                        
 İmzası
İŞYERİNİN
   Unvanı :
   Faaliyet konusu :
   Adresi :
BÖLÜM SORUMLUSUNUN
   Adı Soyadı :
   Görevi :
   İmzası :

 

İŞİ AKSATMA TUTANAĞI
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Görevi :
 
     ..../...../.....günü saat..........da yapılan kontrollerde
................................................bölümünde
çalışan   ......................................................’nın
işini zamanında yapmamış olduğu, işini yavaşlattığı, işlerin kötü ,eksik
ve yetersiz olarak yapılmasına sebep olduğu ve bu davranışın işyerine
zarar verdiği tanıkların şahadeti ile de tespit edilmiştir.
    İş bu tutanak mahallinde tanzim olundu ve okunarak imza altına
alındı. …../ ….. / …….
TANIKLAR
Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı
İşyeri no                                                       İşyeri
no
T.C Kimlik no                                              T.C Kimlik no
Görevi                                                          Görevi
İMZA                                                           İMZA
 
İŞYERİNİN

Unvanı
Faaliyet konusu
Adresi
 
BÖLÜM SORUMLUSUNUN
Adı Soyadı
Görevi  
İMZA

İŞE GELMEME TUTANAĞI
Sayı: ...........
İŞÇİNİN
  İşyeri özlük no         :
  Adı Soyadı               :
  T.C Kimlik no          :
  Çalıştığı bölüm       :
  İşe gelmediği tarih   :
  İşbaşı saati               :
      ………………………………………… unvanlı ……………………………………………….. adresinde
kurulu..............................Bölge Çalışma Müdürlüğü sicil
numarasında işlem gören işyeri çalışanı
..........................................sigorta sicil numaralı
………………………. yukarıda belirtilen tarihteki mesaisine gelmemiştir.
     İş bu tutanak şahitler huzurunda anılan işçinin,yapılmakta olan
işbaşında çalışma yerinde olmadığının tespiti üzerine …../..../…..
.tarihi saat .....de düzenlenmiştir.
YETKİLİ                             TANIK                              
    TANIK

İŞE  BAŞLATMA  TUTANAĞI
  ..............................................................unvanlı
işyerinde ................... işinde çalışmaya başlayacak olan
.....................................................nın yaptığı iş ile
ilgili standartlar,çalışma şekilleri,alınması gerekli tedbirler,iş
güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uyarılar araştırma ve tecrübeye
dayanılarak yeterli olarak verilmiştir.
     Yukarıda adı geçen işçi bu hususlarda yeterli bilgi ve beceriye
sahip olduğu,işine azami dikkati ve önemi vereceği tespit edildikten
sonra ...../...../...... tarihinde işe başlatılmıştır.
    İş bu tutanak görev yerinde okunarak taraflarca imza edilmiştir. ….
/ /
Şantiye Şefi                                            İşçi

  İŞ SÖZLEŞMESİ / PERSONEL YÖNETMELİĞİ
                                   BİLDİRİM TUTANAĞI

Sayı:..........
Düzenlenme tarihi: ....../....../......
      İş sözleşmesi / personel yönetmeliğindeki iş şartlarını itirazsız
kabul ediyorum.4857 Sayılı İş Kanununun 8 ve 22.ci maddeleri uyarınca iş
şartlarını belirtir iş sözleşmesinin / personel yönetmeliğinin bir
nüshasını yetkililerden aldım.
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  Adresi :
  Ev tel :
  Cep tel :
  İmza

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ TUTANAĞI
Sayı: .......
EĞİTİMİN KAPSAMI
   -Genel iş sağlığı ve güvenliği
    -İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri
    -İşyerindeki riskler
    -İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
    -Kişisel koruyucu alet ve edevat kullanımı
    -Uyarı işaretleri
    -Yangın olayı ve yangından korunma
    -Temizlik,tertip ve düzen
    -İlk yardım ve kurtarma
    -İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma
    -Sivil savunma ile ilgili bilgiler
    -Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler
    -Çalışanların hak ve sorumlulukları
   
   
.........................................................................unvanlı
işyerinde................................işinde çalışan
.....................................................................’a
yapacağı işlerde karşılaşabileceği mesleki riskler, iş kazaları ve
meslek hastalıkları alınması gerekli tedbirler,yasal hak ve
sorumlulukları konusunda işyerimizde düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği
eğitimi programında çalışma şekilleri ve kendisinden istenenler, teorik
ve pratik bilgiler verilmiş ve aşağıda kimliği belirtilen işçinin iş
sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğu
ölçme ve değerlendirmeler sonucu anlaşılmış,ve bu eğitimin sonucunda işe
başlatılmıştır.
İŞÇİNİN         İŞYERİ HEKİMİNİN            İŞYERİ UZMANININ  
 İŞVERENİN
Adı Soyadı         Adı Soyadı                                  Adı
Soyadı                             Unvan

  İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI TUTANAĞI
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı       :
  İşyeri özlük no :
  T.C Kimlik no :
  Çalıştığı bölüm :
  Görevi             :
   Yukarıda açık kimliği yazılı .........oğlu..........doğumlu
....................................’nun işyerimizde aşağıda belirtilen
şartları muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve
tutanak muhteviyatı, tarafların serbest iradeleri çerçevesinde tanzim ve
imza edilmiştir.
-İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım.
-İşyeri tarafından bir örneği asılmış bulunan İş Güvenliği Talimatlarını
okudum,bu talimatlara kesinlikle uyacağım.
-İşyerinde asılmış bulunan iş güvenliği tedbirleri ile ilgili ikaz
levhalarını  gördüm,bu levhalardaki uyarıları dikkate alacağım.
-Verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım.Amirlerimin
verdiği emirlere tamamen uyacağım.
-Kendi işimden başka işe karışmayacağım.
-İşimin icap ettirdiği kişisel emniyet malzemesinin bulunduğunu
biliyorum.İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş
zamanında daima kullanacağım.Bu malzemeyi eskitir veya kırarsam yahut
kaybedersem amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim.Koruyucu
malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.
-İşyerinden izinsiz ayrılmayacağım.İşyeri yetkililerinden izin almadan
misafir kabul etmeyeceğim.
-Toz yoğun yerlerde toz maskesi,baretle çalışılması gerekli yerlerde
baret,düşme tehlikesi olan yerlerde emniyet kemerini kullanacağım.
-Arızalı takım ve alet kullanmayacağım.
-İşyerinde sağlık ve güvenlik için ciddi ve ani bir tehlike olduğunu
yahut koruma tedbirlerinde aksaklık olduğu kanaatine varırsam
yetkililere derhal haber vereceğim.
İş bu tutanak 2 nüsha olarak ..../...../......tarihinde imzalanmıştır.
Bölüm sorumlusu amir                               İşçinin
Adı Soyadı                                                 Adı Soyadı  
         

TESLİM TUTANAĞI VE TAAHHÜTNAME
İşyeri Ünvanı           :
SSK İşyeri Numarası    :
İşyeri Adresi            :
İşyeri Tel. No       :
TÜRÜ   CİNSİ   ADEDİ   KULLANIM SÜRESİ

►Baş Koruyucuları   - Baret  -  1 adet  -  Sürekli
►El ve Ayak Korunması   - Eldiven,Lastik Eldiven,Koruyucu Ayakkabı  -  1
Takım, 1 Takım, 1 Takım 6 Aylık, 6 Aylık, 6 Aylık
►Koruyucu Giyim   - Önlük , İş Elbisesi   - 1 Takım,1 Takım  -  6 Aylık
, 6 Aylık
►Koruyucu Aletler  - Emniyet Kemeri ve Halatı, Kauçuk Ayakkabı   - 1
Takım, 1 Takım  -  Sürekli,Sürekli

Teslim Eden

Adı Soyadı      :            

Görevi/Ünvanı:          

İmza   

………………………………………….. adresinde bulunan …………. Şti. tarafından ,işe
başladığım ../../… tarihinde tarafıma yukarıda belirtilen  baret,
eldiven, emniyet kemeri ve emniyet halatı, kauçuk ayakkabı, iş elbisesi
olmak üzere (  ) adet iş güvenliği malzemesini tam ve çalışır vaziyette
teslim aldım. Bu malzemeleri iş esnasında ve mutlaka kullanım
kılavuzunda yazılı olduğu ve okuduğum ve tarafıma öğretilen şekliyle
kullanacağımı, bu malzemeleri gerektiğinde kullanmadığım takdirde
meydana gelecek olaylardan, kazalardan işverenimi sorumlu tutmayacağımı,
malzemelerin eskimesi veya arızalanması halinde yenisini almak üzere
iade edeceğimi ve arızalı, kullanılmayacak durumdaki iş güvenliği
malzemeleri ile çalışmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.   / /

 Teslim Alan

Adı Soyadı                :              

SSK Sicil Numarası  :                                                   
                 

İmza

  İLİŞİK KESME TUTANAĞI

Sayı: ...

İŞYERİNİN
  Unvanı :
  Faaliyet konusu :
  Adresi :
ÇALIŞANIN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Bölümü :
  Görevi :
  İşe başlama tarihi :
  İşten ayrılış tarihi :
  Ayrılış sebebi :
Zimmetli Malzeme iadeleri
1-
2-
3-
4-
Bölüm yetkilisi                        Amiri                Ambar
görevlisi
Adı Soyadı                               Adı Soyadı                    
 Adı Soyadı
İmza                                          İmza                      
         İmza
                                         İŞVEREN veya vekili
                                         Onayı

  FESİH BİLDİRİMİNİN TEBELLÜĞ EDİLMEMESİ
                                      TUTANAĞI

Sayı:. ....
İŞYERİNİN
   Unvanı :
   Adresi :
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Bölümü :
  Adresi :
   Yukarıda belirtilen adreste kurulu
.....................................................................unvanlı
işyerimiz işçisi...................................................nın
iş sözleşmesi ...../...../...... tarihinde 4857 Sayılı İş Kanununun
17.maddesine göre feshedilmiştir.
   Bu konuda işverenliğimizce düzenlenen ...../...../..... tarih ve
.......sayılı yazılı bildirim işçi
tarafından imzadan kaçınılmış ve tebellüğ edilmemiştir.Söz konusu
bildirim şahitler huzurunda kendisine okunmuştur.Bu hususu tespit için
aşağıdaki şahitlerin imzaları ile iş bu tutanak..../..../..... tarihinde
tanzim edilmiştir.
İŞVEREN veya vekili                             ŞAHİT                  
       ŞAHİT

HAKSIZ AYKIRI DAVRANIŞ TESPİT TUTANAĞI
Sayı: ......

İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  İşyeri no :
  T.C Kimlik no :
  Görevi :
AYKIRI DAVRANIŞIN
   Yeri-Bölümü :
   Olay tarihi ve saati :
   Olayın öğrenme tarihi

ÖZÜ:
*İş sözleşmesinin yapılması esnasında kendi vasıfları ile ilgili
işvereni yanıltmak 4857/25-II-a
*İşçinin mazeretsiz ve izinsiz olarak bir ay içinde 3 iş günü işe
devamsızlık 4857/25-II-g
*Evrakta sahtecilik yapmak   4857/25-II-e
*Zimmetine para geçirmek  4857/25-II-e
*İşyerinde hırsızlık yapmak  4857/ 25-II-e
*İşverenin mesleki sırlarını ifşa etmek 4857/25-II-e
*İşveren veya personeli hakkında şeref ve namusuna dokunacak asılsız
davranışta bulunmak,işveren çalışanlar hakkında dedikodu
yapmak.4857/25-II-b
*Topluca verimi düşürmek 2822-25 md.
*İşyerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen
bir suç işlemesi
4857/25-II-f
*İşyerinde başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak veya ilişkiye girmek
4857/25-II-c
*İzin almadan mazeretsiz olarak bir ayda herhangi bir tatil gününden
sonra gelen işgünü işe devamsızlığı iki kez tekrarlamak 4857/25-II-g
*İş güvenliği ve işçi sağlığı talimatlarına uymamak 4857/25-II-ı
  Yukarıda kimliği belirli personelin aykırı davranışını tespit amacıyla
iş bu tutanak şahitler huzurunda ve belgeler ışığında İş Yasasının 25-II
ve 109.maddeleri gereğince tanzim ve imza olunmuştur.

OLAY           :
TANIKLAR   :
BELGELER   :
ÖNERİLER   :
A-İhtar verilsin
B-Eğitime alınsın
C-İş değişikliği yapılsın
D-İş akdi feshedilsin
                                                             

 İŞVEREN veya Vekili

  EĞİTİME KATILMA TUTANAĞI
İŞÇİNİN
  Adı Soyadı :
  T.C Kimlik no :
  Görevi :
*İşyerinde işe alınmadan önce,çalışma yeri ve iş değişikliğinde makine
ekipmanların değişmesinde,yeni yönetim teknikleri ve teknolojiler
uygulanmasında teorik ve pratik olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği
konusunda aşağıdaki çizelgede belirtilen eğitimlere katıldığımı,
*Eğitim personeli tarafından işbaşında eğitim verildiğini ve bu
eğitimlere işyerindeki makine ve tezgahların çalışması,tehlikeleri ile
tehlikeli davranışların ve alınması gerekli önlemlerin öğretildiği,
*Teslim edilen koruyucuların nerede ve ne zaman
kullanılacağı,kullanılmadığı takdirde karşılaşılabilecek tehlikeler ve
cezai yaptırımların anlatıldığı,
*İşyerinde imza karşılığı verilen yazılı dökümanlar ve yetkililer
tarafından yapılan kontrol ve ikazlar doğrultusunda tüm işçi sağlığı e
iş güvenliği kurallarına uymayı,kurallara uymamaktan kaynaklanan üçüncü
şahıslara ve işletmeye verilecek zarar ve ziyandan sorumlu olacağımı
kabul ve taahhüt etmekle işvereni ibra ederim.
TARİH:..../...../......
EĞİTİMİ SAĞLAYANIN
  Ünvanı
  Faaliyet Konusu
  Adresi
VERİLEN EĞİTİMİN                                                      
EĞİTİMİ VEREN
Sıra no           tarihi           Konusu                              
      Adı Soyadı
1-
2-
3-
EĞİTİMİ ALAN
Adı Soyadı