Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ANADOLU ... İŞ MAHKEMESİ

SAYIN YARGIÇLIĞI’ NA

ESAS NO :

BEYANDA BULUNAN

DAVACI :

VEKİLİ :Av.

DAVALI :

VEKİLİ :Av.

D.KONUSU :Talep artırım dilekçesidir.

HARCA ESAS DEĞER :9.806,82 TL

AÇIKLAMALAR :

1)Yukarıda esas numarası belirtilen BELİRSİZ ALACAK davamızı 26.03.2014
tarihinde açmıştık.

2)Dosyaya sunulan ve tarafımıza tebliğ edilen Bilirkişi Raporu ile
15.806,82 TL Fazla Mesai Ücreti Alacağı hesaplanmıştır.

3)Bilirkişi raporuyla 15.806,82 TL olarak tespit edilen fazla mesai
ücreti alacağı, davalı tanıklarının da beyanlarıyla ortaya konulduğu
için Yargıtay Karar ve İçtihatları gereği hakkaniyet indirimi
yapılmaması gerektiği inancındayız.

4)6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun Belirsiz alacak ve Tespit
davası başlıklı 107. maddesinin 2. Fıkrasındaki:

“Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya
değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda
davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında
belirtmiş olduğu talebini artırabilir.” hükmüne dayanarak, dava
dosyasına sunulan bilgiler ve Bilirkişi raporu ile kesinleşen Fazla
Mesai Ücreti Alacağımızı toplam 15.806,82 TL üzerinden iddianın
genişletilmesi yasağına tabi olmadan ve ıslah etmeden talep etme yasal
zorunluluğu hâsıl olmuştur.

5)Dava açılırken harcı yatırılan toplam 6.000,00 TL’ nin mahsubu
ile;15.806,82 TL – 6.000,00 TL = 9.806,82 TL nin harcının alınmasını;

Beyan ve taleplerimiz olarak;

Vekâleten Saygıyla sunarız.09.07.2015

Davacı Vekili

Av.

EK:Artırılan miktar için yatırılan harç makbuzu.