Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU …. İŞ MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE,

Dosya No: E.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

HARCA

ESAS DEĞER : -TL (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ)

ISLAH YOLUYLA

ARTTIRILAN : -TL (FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ)

KONU :Dava dilekçesinde talep edilen alacak kalemlerinin …… tarihli
Bilirkişi Raporu doğrultusunda müddeabihin ıslahı yolu ile …….-TL daha
arttırılarak, faiz ve masraflar hariç toplam ……..-TL’nin davalıdan
tahsiline karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1) Sayın Mahkemenizin ……… E. sayılı dosyası nezdinde fazlaya dair talep
  ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, iş akdinin işverence haksız
  olarak feshedilmesinden doğan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı,
  fazla mesai alacağı ve ücret alacağı için toplam …….. TL alacağın
  tüm alacak kalemleri için ayrı ayrı akdin feshi tarihinden itibaren
  işleyecek bankalarca uygulanan en yüksek mevduat faizi ile davalı
  işyerinden tahsili, yargılama harç ve giderleri ile vekâlet
  ücretinin davalıya tahmili talepli dava açılmıştır.

2) Islah dilekçemiz ile dava dilekçemizin netice-i talep kısmındaki
  taleplerimizi ……. tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda aşağıdaki
  gibi toplamda ……..-TL arttırarak, dava değerini ………-TL olarak ıslah
  etmekteyiz.

 -------------------------------------------------------------------------
 ALACAK KALEMİ   HESAPLANAN    TALEP EDİLEN   ISLAH İLE
                            ARTTIRILAN
 ------------------ ---------------- ----------------- -------------------
 Kıdem Tazminatı                    

 İhbar Tazminatı                    

 Fazla Mesai Ücreti                  

 Ücret Alacağı                     

 TOPLAM       -TL       -TL        -TL
 -------------------------------------------------------------------------

3) İŞBU DİLEKÇEMİZLE TALEP ETTİĞİMİZ …..-TL KIDEM TAZMİNATINA İŞ
  AKDİNİN FESHİNDEN İTİBAREN EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİ
  İŞLETİLMESİNİ; DİĞER ALACAK KALEMLERİ MİKTARLARINA AYRI AYRI İŞ
  AKDİNİN FESHİNDEN İTİBAREN, SAYIN MAHKEMENİZ AKSİ KANAATTE İSE DAVA
  TARİHİNDEN İTİBAREN EN YÜKSEK BANKA MEVDUAT FAİZİ İŞLETİLMESİNİ
  TALEP ETMEKTEYİZ.

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda izah ettiğimiz ve Sayın Mahkemenizce resen gözetilecek sebepler
ışığında,

1. ISLAH DİLEKÇEMİZ DOĞRULTUSUNDA DAVAMIZIN KABULÜNE,

2. …… -TL olan kıdem tazminatına iş akdinin feshinden itibaren
  işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle,

3. ….. -TL olan ihbar tazminatına iş akdinin feshinden itibaren, Sayın
  Mahkemeniz aksi kanaatte ise dava tarihinden itibaren işleyecek en
  yüksek banka mevduat faiziyle,

4. ….. -TL olan fazla mesai ücretine iş akdinin feshinden itibaren,
  Sayın Mahkemeniz aksi kanaatte ise dava tarihinden itibaren
  işleyecek en yüksek banka mevduat faiziyle,

5. …..-TL olan ücret alacağına iş akdinin feshinden itibaren, Sayın
  Mahkemeniz aksi kanaatte ise dava tarihinden itibaren işleyecek en
  yüksek banka mevduat faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile
  tarafımıza ödetilmesine,

6. ……. tarihli Bilirkişi Raporu ile ıslah dilekçemizin davalı vekiline
  tebliğine karar verilmesini,

7. Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa tahmilini,
  saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ