Giriş yap
Kayıt ol

        ……..İŞ MAHKEMESİ MESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE

				

				 				       Dosya Esas No: 2011/…

CEVAP VEREN

DAVALI		:

VEKİLİ		: Av. 

			 

DAVACI		: 

VEKİLİ		: Av. 

KONU		: Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından
ibarettir.

	

AÇIKLAMALAR	: 

1. Davacı, müvekkil şirketin ….–….. tarihleri arasında genel
müdürlük görevini yürütmüştür. Davacının çalıştığı
döneme ilişkin olarak talep ettiği alacaklara ilişkin dilekçesinde
yer alan beyan ve iddialar ya gerçeği yansıtmamakta ya da mesnetsiz
bulunmaktadır. Dava dilekçesi ile bu taleplere konu olan alacak
kalemlerinin bazıları ise hakkaniyetle bağdaşmayan sui niyetli iddia
ve taleplerdir. 

2. Davacı dava dilekçesi eki ile sunulan … no.lu ve …. tarihli
karar defteri sayfasında yer alan karar ile müvekkil şirketin genel
müdürü olarak atanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla davalının
müvekkil şirketle çalışma ilişkisine ilişkin başkaca bir
yazılı sözleşme bulunmadığından işyeri sicil dosyası ile
birlikte sunulamamıştır. 

Her ne kadar dava dilekçesinde de yer aldığı üzere davacının
genel müdürlük vasfı … no.lu ve …. tarihli karar defteri
sayfasında yer alan karar ile iki yıl süre ile uzatılmışsa da
davacının müvekkil şirketle iş ilişkisinin sonlanması davacının
kendi rızası ve istifası ile gerçekleşmiştir. Zira davacı
yazılı başvurusu ile bu istifasını beyan etmiştir.

 Müvekkil şirkette bir yönetim zafiyeti oluşmaması ve şirketin
daha fazla zarara uğramaması için ise … no.lu ve …. tarihli karar
defteri sayfasında yer alan karar ile görevinden azledilerek yerine
yeni genel müdür ataması yapılmıştır. Zira davalı istifasından
hemen önce işyerine gelmeyerek müvekkil şirkette bir yönetim
boşluğu oluşmasına yol açmıştır. Bu sebeple müvekkil şirketin
davacının hiçbir sebep göstermeden iş akdini feshetmesi gibi bir
durum söz konusu değildir. Davacının genel müdürlük görevinden
AZLİ söz konusudur. DAVACI DEVAM EDEN İŞ İLİŞKİSİNİ BİLAHARE
KENDİ İSTİFASI İLE SONLANDIRMIŞTIR.

 

$

&

r

t

ˆ

Œ

-

 

6 Bir değil birkaç sebepten dolayı haklı bulunan davacının genel
müdürlükten azil işlemi hakka ve hukuka dayanan bir işlemdir.
Davacının bütün bunlar olmamış gibi bir de müvekkil şirket
aleyhine kendi döneminde kendine ödemediği bir takım alacakları
olduğu iddiası ile dava açmış olması hakkaniyetle bağdaşmayan
sui niyetli bir mahiyet arz etmektedir.

4. Ayrıca davacının istifası ile sonlanan bir iş ilişkisi söz
konusu olduğu halde davacının iş akdinin haksız feshe dayalı
olarak müvekkil şirket açısından sonuç doğuracak şekilde iddia
ve nedenlerin öne sürülmesi iyi niyet kurallarıyla
bağdaşmamaktadır. Ortada istifa ile sonlanan bir iş ilişkisi
olduğuna göre kıdem ve ihbar tazminatı talebi söz konusu olamaz. 

5. Davacı dava dilekçesinde ikramiye, asgari geçim indirimi ve fazla
mesaiye ilişkin alacaklar hususuna yer verdiği bölümlerde sanki
fabrikanın alelade bir işçisiymiş gibi bahsetmektedir. Yine davacı
dilekçesinde fazla mesai, ikramiye gibi hususlarda sanki bu kalemleri
bir başkası ödememiş gibi konuyu aksettirmektedir. Oysa ikramiye,
asgari geçim indirimi ve fazla mesaiye ilişkin taleplerinin
kaynaklandığı zaman dilimi davacının müvekkil şirketin genel
müdürlüğünü yaptığı dönemdir. Davacının kendisi müvekkil
şirketin o dönem genel müdürü olarak en yetkili amiri
konumundadır. İddia ettiği bütün alacak kalemlerinin ödenmesi
açısından en yetkili ve sorumlu kişidir. Bu sebeple davacının bu
alacak kalemleri açısından deyim yerindeyse “Kendi kendime neden
fazla mesai, ikramiye ve diğer anılan ücretleri ödemedim ?”
davası açmış bulunmaktadır. Bu durumun hakkaniyetle bağdaşması
beklenemez. Yine davacının son maaşının ödenmediğine ilişkin
iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bu husus da dosyaya sunduğumuz
ve sunacağımız deliller değerlendirildiğinde beyanımız
doğrultusunda mahkemece anlaşılacaktır. 

 

	6. Nihayet davacının fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti ve
bayram tatili ücreti, ikramiye, asgari geçim indirimi bakımından
ileri sürdüğü iddialar da hukuki ve yasal dayanaktan yoksun olup,
tarafımızca kabul edilemez ve haksız açılmış olan davanın bu
bakımdan da reddi gerekmektedir. Nitekim bilahare sunulacak
delillerimiz bu hususu açıklamalarımız doğrultusunda ve lehimize
olacak şekilde sübut ettirecektir.

HUKUKİ SEBEPLER	: 4857 Sayılı iş Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER			: 

1.) Davacıya ait S.G.K. kayıtları(Mahkemenizce ilgili kurumdan yazı
ile istenmesini talep ediyoruz.) 

2.) İş yeri sicil dosyası. 

3.) Müvekkil şirket karar defteri suretleri, 

4.) …. Ağır Ceza mahkemesi …./… E ve …./….E sayılı dosya
münderecatı(İlgili mahkemeden incelenmek üzere istenilmesini talep
ediyoruz.)

5.) Tanıklar(Tanıklar dinlenilmesine hükmedilecek duruşmada bizzat
hazır edilecektir.)

   5.1.) ….(TC Kim. No. …...)

   5.2.) ….(TC Kim. No. ……)         

6.) Bilirkişi incelemesi, 

7.) Dilekçe ekinde sunulan evraklar

8.) Yemin ve gerektiğinde her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP	: Davaya cevap dilekçemizi arz eder, yukarıda arz ve
izah edilen nedenlerle, hukuka ve yasalara aykırı olarak açılmış
olan davanın reddine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin
karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini bil vekale arz ve talep
ederiz. 

								Davalı … Vekili

								  Av. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78