Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA … İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO			: 2015/…… Esas

CEVAP VEREN

DAVALI	: 

VEKİLİ	: 

DAVACI	: 

VEKİLİ	: 

                         

KONUSU	: Davaya cevaplarımızın sunulması ve davanın hukuki 

                         yarar yokluğundan
usulden reddine karar verilmesi talebidir.

1-USULİ İTİRAZLARIMIZ:

BELİRLİ ALACAK DAVASI AÇILMAMASI NEDENİYLE (KIDEM TAZMİNATI, İHBAR
TAZMİNATI VE YILLIK İZİN ÜCRETİ) BELİRLENEBİLİR ALACAKLAR
OLDUĞUNDAN, DAVANIN; HUKUKİ YARAR YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİ
GEREKMEKTEDİR.

		Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 16.6.2014 tarih, E:2013/15167
K:2014/17279 sayılı • KIDEM TAZMİNATI / ÜCRET / ASGARİ GEÇİM
İNDİRİMİ /YILLIK İZİN ALACAKLARI ( Belirli Alacak Oldukları ve
Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilemeyecekleri - Ücret Miktarı
Tartışmalı İse de Tartışmanın Varlığının Alacağı Belirsiz
Hale Getirmeyeceği/Hukuki Yarar Yokluğundan Açılan Davanın Reddi
Gerektiği ) başlıklı BOZMA içtihadında özetle; ‘…Uyuşmazlık
konusu kıdem tazminatı, ücret, asgari geçim indirimi ile yıllık
izin alacağı bakımından; talep içeriğinden de açıkça
anlaşıldığı üzere, davacı çalışma süresini, en son ödenen
ücreti, alması gerektiğini iddia ettiği aylık ücret miktarını,
hak kazandığı yıllık izin süresini ve kaç gün ücretli izin
kullandığını, aile durumuna göre ödenmesi gereken asgari geçim
indirimi tutarını, kaç aylık ücret alacağı olduğunu
belirleyebilmektedir. Tazminat hesaplamasına esas alınacak aylık
ücrete ek para veya parayla ölçülebilen sosyal menfaatleri de
belirleyebilecek durumdadır. Taraflar arasında ücret miktarı
tartışmalı ise de, salt söz konusu tartışmanın varlığı
alacağı belirsiz hale getirmez. Bu halde kıdem tazminatı, ücret,
asgari geçim indirimi ile yıllık izin alacakları, belirsiz alacak
değildir. Dava konusu edilen alacakların gerçekte belirli alacak
olmaları ve belirsiz alacak davasına konu edilemeyecekleri
anlaşılmakla, kıdem tazminatı ile ücret, asgari geçim indirimi ve
yıllık izin alacakları yönünden hukuki yarar yokluğundan davanın
reddi gerekirken yazılı şekilde esasa girilerek karar verilmesi
hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir…’’ Kararı verilmiştir.

			ZAMANAŞIMI İTİRAZLARIMIZ:

   DAVACI TARAFINDAN TALEP EDİLEN;

   1.500,00 TL. KIDEM TAZMİNATI, 

    200,00 TL. İHBAR TAZMİNATI VE 

    300,00 TL. YILLIK İZİN ÜCRETİ ALACAKLARI DAVA TARİHİ
(11.05.2015) İTİBARİYLE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞTIR. 

 

>

F

^

`

~

ª

alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldırır. Bu itibarla
zamanaşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma
gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan
kalkacağından, artık mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi
mümkün değildir..” şeklindedir.

               2-ESAS YÖNÜNDEN İTİRAZLARIMIZ:

Davacının iş akdi müvekkil şirket tarafından feshedilmemiştir.
Zira Hizmet Alım Sözleşmesine göre işe alınma yada işten
çıkarılma hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında
uygulanması gerekli her türlü işlemi yapma yetkisi ve sorumluluğu
davacının en son işvereni ……………. firmaya aittir. Taşeron
firmaya müzekkere yazılarak, davacının iş akdinin hangi sebeple
sona erdirildiğinin sorulmasını talep ederiz. Bu sebeple müvekkil
şirket yönünden kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamaz.

 Davacı, dava dilekçesinde belirttiği tarihlerde, müvekkil şirketin
işçisi olarak çalışmadığından davacının çalışma süresi ile
ilgili iddiası da gerçeğe aykırıdır; aynı şekilde yıllık
izinlerini kullanmadığı yönündeki iddiası da yerinde değildir.

Müvekkil ANFA’nın davacının taleplerinden sorumlu olabilmesi
için, öncelikle İş Kanunu md. 2/6’da düzenlenmiş bulunan
münhasırlık şartının gerçekleşip gerçekleşmediği yani
davacının başka işverenler yanında çalışıp
çalışmadığının da kanıtlanması gerektiği açıktır. 

HUKUKİ SEBEPLER	   : 6100 sayılı HMK, İş Kanunu, Borçlar
Kanunu ve yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	   : Hizmet Alım Sözleşmesi, İşçi Sigorta
Bildirim Belgeleri, İşyeri Kayıtları, ücret bordrosu, tutanaklar,
Tanıklar, Keşif ve sair ikamesi mümkün her türlü yasal delil.  

SONUÇ VE İSTEM		   : Yukarıda açıklanan nedenlerle, ek delil
gösterme hakkımız saklı kalmak kaydıyla,

Davanın, müvekkil şirkete karşı HUKUKİ YARAR 

     YOKLUĞUNDAN USULDEN REDDİNE,

Mümkün görülmediği takdirde davanın, ZAMANAŞIMI 

     ve HUSUMET yönünden esastan REDDİNE, 

   Davanın, davacının çalışmış olduğu taşeron şirketlere  
  

   ihbarına, 

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davacı üzerinde  

    bırakılmasına karar verilmesini vekâleten saygılarımla 

    arz ve talep ederim. 

                                    
               CEVAP VEREN

                                    
               DAVALI VEKİLİ 

                 						    

Eki	: 1- Yargıtay 22.Hukuk Dairesi’nin 16.6.2014 tarih, E:2013/15167
K:2014/17279 

          sayılı BOZMA kararı

       2-Vekâletname Sureti ve Harç Makbuzu

 PAGE  \* MERGEFORMAT 3