Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ANKARA ………….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:……………….

Davacı …………….. ile Davalı ………………arasında görülmekte olan alacak davası
nedeniyle Mahkemenizce müvekkilimiz ………………..’nden müzekkere ile istenen
belgeler ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

24.06.2015

…………………….

Vekili

Av. ……………..

Ek-1: ………………… Özlük Dosyası