Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İŞ MAHKEMESİ’NE

…………..

Dosya No: E.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : Cevap Süresinin uzatılması talepli dilekçedir.

AÇIKLAMALAR : Mahkemenizde …….. E. No ile görülmekte olan, Müvekkil
şirket aleyhine davacı tarafça açılmış bulunan tazminat ve alacak
davasının dilekçesi tarafımıza ……… tarihinde tebliğ edilmiştir.

Öncelikle söz konusu dosya ile ilgili şilemleri yapabilmek ve yine dosya
ile ilgili tüm safahat hakkında bilgi sahibi olunabilmesi ve işlerin
daha hızlı çözümlenmesi adına müvekkil vekili olarak UYAP’a kaydın
yapılmasını talep etmekteyim.

Davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü iddiaların tarafımızca
değerlendirilmesi ve bu iddialara cevap hazırlanabilmesi için ayrıntılı
bir inceleme yapılması, davacıya ait tüm defter ve kayıtlarının ,
muhasebe kayıtlarının, defterlerinin ve banka kayıtlarının incelenmesi
gerekmektedir.

Bu nedenle yasal süresi içinde cevap süremizin uzatılmasını talep
ederiz.

Ayrıca davacının ileri sürdüğü alacak ve tazminat istemleri açısından;
davacı dilekçesinde müvekkil şirkette ……….. tarihinden itibaren
çalıştığını belirtmekle bu alacak ve tazminat talepleri zamanaşımına
uğramakla yasal süresi içinde zamanaşımı def’inde bulunuyoruz.

HUKUKİ NEDEN : 6100 Sayılı HMK

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle tarafımız
için cevap süresinin uzatılmasına karar verilmesini saygıyla dilerim.

Davalı Vekili