Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ……………………….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

Dosya No: …………..

SÜRE TUTUM TALEBİNDE BULUNAN

(DAVALI) :

VEKİLLERİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : Davaya cevap ve delil bildirme süremizin 1 AY uzatılmasını

talebimizi içeren dilekçedir.

AÇIKLAMALAR :

I. Dava dilekçesi ve tebligat zarfı, müvekkil şirkete henüz tebliğ
edilmiştir. Davaya cevabın ve delillerin hazırlanabilmesi için, müvekkil
şirketin farklı teknik birimlerinden görüş alınması, birimler arasında
yazışmalar yapılması ve delillerimizin toplanması gerekmektedir.
Dolayısıyla cevap dilekçesinin ve delillerimizin iki haftalık yasal süre
içinde hazırlanması çok zordur.

Belirtilen nedenlerle, müvekkil şirketin savunma hakkını gereği gibi
kullanabilmesini teminen, davaya cevap ve delil bildirme süremizin 6100
sayılı yeni HMK m.317 ve m.318 uyarınca 2 hafta uzatılmasını, kararın
bir suretinin tarafımıza tebliğ edilmesini arz ve talep etmekteyiz.

Saygılarımızla,

Davalı Vekili

EK: Vekâletname- Vekâlet Yetki Belgesi