Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

ŞANLIURFA

DAVACI :

VEKİLİ : Av. Osman ASLAN

DAVALI :

KONU : Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak
üzere kıdem tazminatı ve faizi ile birlikte tahsili talebidir.

AÇIKLAMALAR :1- Davacı müvekkil ………………. tarihleri arası davalı DEDAŞ’ın
Şanlıurfa İl Müdürlüğüne ait işyerinde şoför olarak çalışmıştır.
işyerlerinde ……………..SSK sicil numarası ile ………………. tarihinden, davalı
DEDAŞ ve ona bağlı birimlerin de alt işverenlik sözleşmesi ile ihale
alan dava dışı şirketler ile çalıştırılmış ve son alt işveren davalı
…………………………. yanında çalışırken davalı işveren tarafından müvekkil emekli
edildiği(olduğu) …………………. tarihine kadar kesintisiz ve aralıksız olarak
hiç ara vermeden işverence iş akdi emekliye ayırmak suretiyle müvekkilin
işine son vermiştir. Müvekkil emekli edilirken 4857 sayılı yasa gereği
hak edişleri kendisine ödenmemiştir. Bu nedenle müvekkil işçilik
haklarından kaynaklı tüm hakları var olmasına rağmen işveren, müvekkile
hiçbir ödeme yapmamıştır.

2-Davacı müvekkil her ne kadar davalı DEDAŞ’tan ihale alan farklı
taşeron firmalar yanında alt işveren işçisi olarak gösterilmişse de asıl
işveren davalı DEDAŞ’tır. 4857 sayılı iş kanunun 2/6 son cümlesi
uyarınca ‘asıl işveren alt işverenin işçilerine karşı o iş yeriyle
ilgili olarak bu kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf
olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işveren ile
birlikte sorumludur.’ 4857 sayılı iş kanunuyla asıl işverenin, bu
kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerden alt işveren ile birlikte sorumlu
tutulması şeklindeki düzenleme, asıl işverenin sorumluluğunu
genişletilmesi olarak değerlendirilmelidir. Bu durumda kıdem tazminatı,
ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, genel tatil alacağı, Asgari geçim
indirimi, yıllık ücretli izin alacağı, kötü niyet ve işe iade sonucu işe
başlatmama tazminatıyla, izin, ikramiye, yemek yardımı, yol yardımı ve
hafta tatili alacaklarının ve faiz gibi tüm işçilik haklarından birlikte
sorumluluk esastır.

3-Davalı ……………………………….. işi ihale ile devraldığından İş kanununun 6.
Maddesi gereği ‘İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme
dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde
veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile
birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin
esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı
tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür.’ Hükmü gereği davacı işçinin bu
işyerinde geçmiş tüm hizmet sürelerinden ve işçilik haklarından son
işveren olarak sorumludur.

4- Müvekkil uzun yıllar emek vererek çalıştığı işinden emekli edilmekle
hak etmiş olduğu ücret ve diğer alacaklarının hiçbiri de müvekkile,
davalı tarafça ödenmemiştir. Bu nedenledir ki müvekkilimin mağduriyeti
artmıştır. Alacağın miktarının dava tarihinde kesin olarak
bilinmediğinden kısmi dava açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : İş Yasası. HMK ve ilgili mevzuat

DELİLLER : Müvekkile ait SSK sicil dosyası, işyeri özlük dosyası, meslek
odalarından ücret araştırması, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü
yasal ve takdiri delil.

İSTEM SONUCU : Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak
Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere

……………….TL Kıdem tazminatının ve faizinin ( Kıdem tazminatı için iş
akdinin emekli edildiği tarihten itibaren işleyecek en yüksek banka
mevduatı faizi) birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla
değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekâlet ücretinin Avukat
olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

Av. Osman ASLAN