Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …………..KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ  SORUNLARI  HAKEM  HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN :

ŞİKAYET EDİLEN

TALEP KONUSU :03.03.200.. tarihli …hesap nolu kredi dolayısıyla alınan
dosya masrafının iadesi talebidir.

DEĞERİ :577,50TL

AÇIKLAMALAR :

1) TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş …………03.03.20.. tarihlerinde kullanılan
krediden dolayı müvekkilimden 577,50 TL kredi-dosya masrafı kesintisi
yapılmıştır.

2) Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı
altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız
şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221
K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların
tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman
bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak
gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi,
operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer
ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın
tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir
. ”şeklindedir.

Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22
sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta
bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk
Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13.
Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil
edecek bir karar haline dönüşmüştür.

3)4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir
sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede
yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme
şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşmede içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan
doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan
yazılmış sözleşmeye dayanılarak alınan ücretler haksız şart
sayıldığından iade edilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen nazarı itibare
alınacak nedenlerle;

1) Fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutmak kaydı ile, Bankanın
kullanılan kredi nedeniyle haksız şekilde aldığı 577,70 TL kredi-dosya
masrafı ücretinin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte
İADESİNE

2) Yapılan masrafların karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini
vekâleten saygı ile arz ve talep ederim. 

ŞİKAYET EDEN VEKİLİ

EK  : 1.)Onanmış Vekaletnâme sureti

2.) Banka masraf dekontu