Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

KOCAELİ 3.İŞ MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO		: ……………

DAVALI		: ……………

VEKİLİ		: ………………

DAVACI		: ………………

VEKİLİ		: ………………

KONU		: Gerekçeli temyiz sebeplerimizin ve karşı temyize
cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

Gerekçeli TeMYİZ SEBEPLERİMİZ: 

Kocaeli 3. İş Mahkemesi’nin ………. tarih ve ……………..
sayılı kararı usul ve yasaya aykırı olup bozulması gerekmektedir.
Yerel mahkeme davacının davasının kabulüne, davalı işverence
yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar
vermiştir.

Davacı işçi davalı müvekkil şirket işyerinde iş aktinin
feshedildiği ………………. tarihine kadar üretim işçisi olarak
çalışmıştır. 

Davacı işçinin iş akti yaşanan ekonomik kriz nedeniyle işletmenin,
işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklı geçerli sebeple
feshedilmiş olmuş davacı işçinin belirttiği sendikal nedenle
feshedilmemiştir.

…………….. tarihli bilirkişi raporunda yer alan verilerden ve
özellikle tablolardan açıkça görüleceği üzere müvekkil
şirketin personel alımları ve üretim miktarında sürekli bir
iniş-çıkış söz konusudur. Yatay bir hareketlilik olmaması
sebebiyle ve elimizde bulunan veriler ışığında ekonomik
sıkıntılardan dolayı davacı işçinin işine son verilmiştir.
Özellikle işbu bilirkişi raporunun sonuç kısmındaki 9. Maddenin c
bendinde kişi başına düşen ortalama çalışma süresinin %10.8
oranında azaldığı yönündeki tespitte müvekkil şirketçe yapılan
feshin mali açıdan doğru olduğunun bir nevi ispatıdır. Bilirkişi
raporunca yapılan işbu tespitlerle savunduğumuz fesih sebebimiz de
somutlaşmıştır. İşletme gerçeklerini de göz önünde
bulundurarak davacı işçinin iş akdinin feshi sebebi olarak sendikal
sebep aramak işletmeye yapılacak en büyük haksızlık olacaktır.

							

KARŞI TEMYİZE CEVAPLARIMIZ:

Ú

&

(

F

p

Š

Œ

º

Œ

„Ô

^„Ô

gd

hr

h

 h

h

5z etmişlerdir. 

	Davacı taraf, davacı işçinin iş aktinin fesih sebebini sendikal
neden yani sendikaya üyelik olarak savunmuştur. Ancak yapılan işbu
savunmanın ispatı gerçekleştirilememiştir. İspat sujesi olarak
davacı tarafça sunulan CD gösterilmektedir. CD kayıtlarının
bilirkişi çözümlemesinde yer alan konuşmada; müvekkil işverence
davacı tarafın fesih nedeni olarak gösterdiği sendikal sebeple
ilgili en ufak açıklama bile yapılmamıştır. Aksine konuşma
nüshalarında işverence sendikaya özendirici tavır sergilendiği de
açıktır.

	Davacı tarafın tanık olarak gösterdiği işçiler birbirleri lehine
zincirleme olarak tanıklık yapmışlardır bu bakımdan beyanları
soyut iddiadan öteye geçemez. İspata konu olacak niteliğe sahip
açıklayıcı ve kabul gören konuşmalar yapılmamıştır. Sadece
yetersiz delil kalabalığı yapılmaya çalışılmıştır.

	Önemli olan nokta ise davacı işçinin iş aktinin feshedildiği gün
iş akti feshedildikten sonra olmak üzere sendikaya üye olmasıdır.
Bu hareket de davacı tarafın fesih sebebi olarak göstermeye
çalıştığı sendikal sebebi kabul ettirebilmek maksadıyla kötü
niyetli olarak üyelik kurduğunu göstermektedir.

	

NETİCE VE TALEP: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebepler ve yüksek
mahkemenizin re’sen gözeteceği sair sebepler ile usul ve yasaya
aykırı Kocaeli 3. İş Mahkemesi’nin ……………… tarih ve
………………... sayılı kararının bozularak ortadan
kaldırılması, davacının temyiz nedenlerinin reddi ve davacının
davasının reddine karar verilmesini saygı ile vekâleten arz ederiz.
06.03.2015

TEMYİZ EDEN- TEMYİZE CEVAP VEREN-DAVALI VEKİLİ

								…………………..