Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ..................... . İŞ MAHKEMESİ’NE
Dosya No :
BEYANDA BULUNAN
DAVACI :
VEKİLİ :
DAVALI :
KONU :Süresi içerisinde tanık beyanlarına karşı cevaplarımıza havidir.
AÇIKLAMALAR :
1. ............ 2. İş Mahkemesinin 2010/1111 Esas dosyasının .
celsesinde dinletilen tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak üzere
tarafımıza 10 günlük mehil verilmiştir.
2. Yukarıda esas numarasını vermiş olduğumuz işbu dosyanın önceki
celselerinde tanıkların hazır edilmesi için 2 kez süre verilmesine
rağmen tanıklarını hazır edemeyen işyerine 3. kez süre verilerek tanık
dinletilmesine karar verilmiştir. Ancak Yargıtay kararları gereğince
“kesin süre” denilmesine gerek olmaksızın 2. kez verilen sürenin kesin
süre olacağı 3. kez verilen sürenin ise hukuki sonuç doğurmayacağı
belirtilmektedir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2003/4538 Esas,
2003/5591 Sayılı Kararı )
3. Yargıtay İçtihatları gereğince ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
163. maddesi gereğince ikinci mehil, kanun gereği kesin mehildir. Bu
nedenle ikinci kez verilen süre kesin süre sayılacağından tanık
beyanlarına muvafakat etmemize rağmen haklı feshin ispatı için dinlenen
tanıklar hukuken dosyada delil olarak işbu dosyaya esas teşkil
edemeyeceği gibi dayanak da oluşturamayacaktır.
4. Davalı İşyerinin delil listesinde göstermiş olduğu Tanık ustabaşı
olup işyeri sahibine düşünce olarak yakın olduğu gibi, davalının tanık
üzerinde baskı kurması olasılığı da mevcut bir statü olan ustabaşı
görevini yürütmektedir.
5. Tanık beyanlarını iş sahibi gibi ifade etmekte müvekkilimin iş
sırasında kusurlu davranışta bulunduğunu, yazılı savunmasının
alınmadığını, telefon görüşmesinden dolayı iş verimini artırmak amacıyla
yer değişikliği yapıldığını kabul etmektedir. Bunun yanı sıra farklı
binalarda yapılan posta kutusu üretimi, aspiratör ve davlumbaz
montajının aynı olduğunu herkesin her işi her gün yaptığını ve
yapabileceğini söylemektedir. Aynı zamanda tanık; müvekkilimin 2 yıl
süre boyunca da posta kutusu montajında çalıştığını beyan ederek kendi
beyanları ile çelişmektedir.
6. Hayatın olağan akışı, mantık ilkeleri ve iş hayatının çalışma
koşulları üretim ilişkisinde; gün içerisinde binalar arası geçişi
sağlayacak yer değişikliğine izin vermeyeceği gibi; farklı üretim
yöntemleri kullanılan binalar arası yer değişikliği üretim ilişkilerinde
uzmanlaşmaya engel bir durum oluşturacağı için tanık beyanlarının gerçek
dışılığı aşikârdır.
7. Çelişkili tanık beyanlarının gerçek dışılığı yazılı savunma alınmadan
iş koşullarında esaslı değişiklik yapıldığını ispatlamaktadır. Ayrıca
tanık farazi olarak kendisinin bulunmadığı binada işe gelmemeye
başlamıştır demektedir. Bu durum tanığın; müvekkilimin işe gelmeme
durumu hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmadığını göstermektedir.
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda açıklamış olduğumuz sebeplerle; 3. kez verilen süreye dayanan
tanık beyanları hukuki sonuç doğurmayacaktır. Sayın mahkemenizin kanaati
aksi yönde ise eğer, tanık beyanlarının gerçek dışı ve çelişkili
beyanlar içermesi nedeniyle delil olarak itibar edilmemesine karar
verilmesini saygıyla talep ederiz. 25.08.2011
BEYANDA BULUNAN
DAVACI