Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADANA 2. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO : Esas

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

BEYANDA BULUNAN DAVALI :

VEKİLİ : Av.

DAVACI :

VEKİLİ : Av.

DİLEKÇE KONUSU : ……………….tarihli bilirkişi raporuna beyanlarımızın
sunulmasından ibarettir.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA BEYANLARIMIZ

Sayın Mahkemeniz nezdinde atanan bilirkişiler tarafından …………tarihinde
hazırlanan ve …………..tarihli duruşmada tebliğ aldığımız bilirkişi
raporuna beyanlarımız şu şekildedir:

Bilirkişi raporunda da önceki iddialarımız paralelinde müvekkil n iş
akdini fesheden son işveren olmadığını sadece ihale usulüyle
01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında çalıştırıldığı daha sonra ise
tekrar başka bir ihaleyle işin ……………….Şti.’ne devredildiğini
göstermektedir.

Bilirkişi , tamamı ile davacının savunma ve iddialarına ve yanlı
tanıklarının beyanlarına göre raporuna devam etmiştir . Şunu bir kez
daha belirtelim ki davacının tanıkları halen müvekkile davası buluna
davalı müvekkile garez ve husumet besleyen kişilerdir . Bunların
detaylarına tanık beyanlarına beyan hazırlarken değinmiştik .

Bilirkişi , davacının davalı tarafından tutulan devamsızlık
tutanaklarından sonra noter kanalı ile işe davet edildiğini davacının bu
daveti boşa çıkardığını fakat davacının iş akdinin ikinci bir noter
ihbarı ile fes edilmediğini belirterek iş akdinin işveren tarafından
haksız ve bildirimsiz fes edildiğini kabul edildiğini belirtmiştir .
Bilirkişi burada bir kez daha mahkemenin yerine geçerek kanaat
bildirmiştir . Bu rapor hükme asla esas alınamaz . Bilirkişi kanaat
belirtemez mahkemenin yerine geçerek karar veremez . Müvekkile karşı
çıkıp cebindeki tahsilatlarla birlikte işi terk etmesi onun iş akdinin
derhal ve bildirimsiz fes edilebileceği neticesini doğurur . Burada işe
davet muhtırası da göndermeye gerek yoktur . Buna rağmen müvekkil firma
işe gelmeme tutanaklarını düzenli bir şekilde tutmuş ardından işe davet
muhtırası göndermiştir . İşe dönmez ise iş akdinin münfesih sayılacağını
da belirtmiştir .

Davacının işe izinsiz ve uhdesindeki tahsilatlar ile terk edilmesine
bilirkişi raporunda nerdeyse tek satır da olsa yer verilmemiştir .

NETİCE ve TALEP

Yukarıda detaylı bir şekilde açıkladığımız gerekçeler ile bilirkişi
tarafından hazırlanan raporu kabul etmiyor her türlü masrafı karşılamaya
hazır olduğumuzu belirterek yeniden rapor aldırılması davanın reddi ile
tüm yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline
karar verilmesini fazlaya dair tüm haklarımızı saklı tutarak vekaleten
talep ederiz . 13.10.2014/Adana