Giriş yap
Kayıt ol

        ……………....... SAYIN HAKİMLİĞİNE

						İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI(ALACAKLI)		: 

 

VEKİLİ		      	: 

DAVALI(BORÇLU)		: 

KONU				: İİK. Madde 277 vd gereği .....---YTL'lık İptal Davası

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim davalılardan ……………….. ‘dan
…………… vadeli senet nedeniyle ....... alacaklıdır. Bu alacak
nedeniyle davalıya karşı ……………… Müdürlüğü'nün
……………. E. Sayılı dosyası ile icra takibi başlatılmış
olup alacağımızı tahsil edemememiz sonucu. ……………. İcra
Müdürlüğü tarafından ../../.... tarihli borç ödemeden aciz
belgesi tarafımıza verilmiştir.

Müvekkilimin daha sonra yaptığı araştırmalar sonucunda dosya
borçlusu davalı ……………… 'nın maliki bulunduğu ......
İli, ..... İlçesi, ....... Mahallesi, ...... ada, ..... parsel
sayılı taşınmazı bundan bir ay kadar önce düşük bir bedelle
.........-YTL'ye diğer davalıya sattığını öğrenmiştir.

İİK. Madde 277 vd. gereği satış işleminin iptali için işbu
davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: İİK. Madde 277 vd.

–

¤

ð

ò

İcra dosyası, tapu kayıtları

İSTEM SONUCU		: Arz edilen nedenlerle davalılar arasındaki satış
işleminin iptali ile, söz konusu taşınmaz üzerinde tarafımıza
cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasına, taşınmazın üçüncü
kişilere devrinin önlenmesi bakımından tapu kaydına tedbir
konulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve
talep ederiz. 

						       DAVACI VEKİLİ

				                 ##114Alacaklı Vekili##  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78