Giriş yap
Kayıt ol

        BATMAN İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

                                    
                 BATMAN

DAVACI	:	

VEKİLİ	:	

DAVALI	:	Milli Eğitim Bakanlığı 

                       Bakanlıklar  ANKARA

DAVA KONUSU	:	sayılı yazı ile

                       bildirilen işlemin iptal
istemi.

TEBLİĞ TARİHİ	:	27.05.2010

AÇIKLAMALAR	... 5204 sayılı Kanuna binaen yapılan “Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Sınavı”na girerek 63,424 puanla başarılı
olmuştur.

II. 5204 s. Milli Eğitim Temel Kanunu ve Devlet Memurları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (m:1/7) ile 1739 sayılı
Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesine; “Toplam serbest
öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman
öğretmen oranı % 20'dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına
kadar yükseltmeye yetkilidir.” fıkrası eklenmiştir.

III. Sınavda başarılı olmasına rağmen Kanuni sınırlamaya
dayanılarak; kontenjan yetersizliği gerekçesiyle müvekkilime ünvan
verilmemiş ve intibakı yapılmamıştır. 

IV. Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği (m:17)
gereği “Katılmış oldukları sınav sonucunda 60 ve üzeri puan
alıp kontenjan yetersizliğinden ünvan verilemeyenlerin puanları iki
yıl süreyle geçerlidir.” Hükmü ve sınav komisyon kararı gereği
alınan puanın geçerliliği 24.11.2008 tarihine kadar idi.

V. 5204 sayılı Kanun’un 1. ve 2. Maddeleri; 2004/83 Esas ve 2008/107
sayılı Karar ile Anayasa Mahkemesince 21.05.2008 tarhinde iptal
edilmiş. Başka ifade ile öğretmen kadro sayısı içindeki
başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20 olan
sınırlayıcı hüküm ortadan kalmıştır.

<

>

옍

옍

$

&

*

<

>

X

\

^

`

f

z

|

>

^

`

-

0

8

P

R

Ä

È

Ê

Ì

ve sınırlayıcı hükmün iptal edilmiş olmasından dolayı
müvekkilime ünvan verilerek intibakının yapılması gerekirken
ypılmamıştır.

VII.İptal edilmiş olan bir hükme dayanalı işlem yapılması veya
sürdürülmesi, işlemin hukuki uyarlığını ortadan
kaldırmaktadır. Müvekkilimin İntibakının yapılması ve
ünvanının verilmesi ilişkin talepleri de (iptal edilmiş)
hükümlere dayanılarak reddedilerek işlemde ısrar edilmesinden
dolayı; işlemin iptalinin talebi ihtiyacı doğmuştur.

                       

HUKUKİ SEBEPLER	:	 1739 sK., 5204 sK., Öğretmenlik Kariyer
Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, 

                       ve her türlü Hukuki
Delil.

SUBUT DELİLLER	:	……………………………………………
sayılı yazı

SONUÇ ve TALEP	    :	

A-Yukarıda arz ve izah edilen ilgili idari birimin idari işleminin
iptaline

B- AM iptal tarihi olan 21.05.2008 itibariyle müvekkilimin ünvanının
verilerek intibakının yapılmasına

C- Dava giderleri ile Avukatlık ücretinin Davalı idarece ödenmesine
kara verilmesini yüce mahkemenizden bilvekale arz ve talep ederim.

13.06.2010

                                    
                             Davacı Vekili

                                    
                        
Av………………………

Ek:Batman Milli Eğitim Müdürlüğü
…………………………………………. sayılı yazısı ve
eki


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78