Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANTALYA

.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2015/ E.

Borçlu …………. (Vergi No, ……………..)’in iş bu borcu nedeniyle ipoteğin
paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatılmış olan ve dosyamızdan
tapuya 150/C şerhi verilerek satışa esas olmak üzere kıymet takdiri
yaptırılan; BURDUR İLİ .................... İLÇESİ .....................
KÖYÜ .....................MEVKİİ ....... PARSEL'de kayıtlı taşınmazın
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile satılarak paraya çevrilmesi için
Bucak İcra Müdürlüğü'nün 2015/……. Talimat sayılı dosyasına satış
talimatı gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Alacaklı Vekili

Av.

ANTALYA

.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO: 2015/ E.

BUCAK

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

İLGİ : 2015/ Talimat sayılı dosyanız.

Alacaklı ......... vekili Av................’ye oraca yapılacak satış
masrafları hariç .......,00-TL (Vekalet ücreti, faiz ve masraflar hariç
olmak üzere takip miktarıdır.) ödemeye borçlu ........................
(Vergi No, ...........................)'nin iş bu borcu nedeniyle
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibi başlatılmış olan ve
dosyamızdan tapuya 150/C şerhi verilerek satışa esas olmak üzere kıymet
takdiri yaptırılan;

BURDUR İLİ .................... İLÇESİ ..................... KÖYÜ
.....................MEVKİİ ....... PARSEL ............. m² YÜZÖLÇÜMLÜ
............ Niteliğindeki taşınmazın satılarak ipoteğin paraya
çevrilmesine karar verilmiştir.

Karar gereğince işlem yapılarak neticenin müdürlüğümüze ivedi olarak
bildirilmesi rica olunur.

Antalya .İcra Müd.

ELDEN TAKİPLİDİR.

MASRAFLAR MAHALLİNDE KARŞILANACAKTIR.

NOT :

• İlgililere gönderilen satış ilanı tebligatlarının iade gelmesi
halinde, Tebligat Kanunu'nun 35.maddesine göre tebligat gönderilecektir.
(1)

İLGİLİLERİN İSİM VE ADRESLERİ

Alacaklı : ..................

Vekilleri : Av.......................

Borçlu : ....................... (Vergi No, ...............)

. Merkez BURDUR (1-Tebligat Kanunu’ nun 35.maddesine göre tebliğ
edilmiştir.)

İlgili : BURDUR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Özgür Mah. İnönü Bulv. No:29 Merkez BURDUR

İlgili : BURDUR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Merkez BURDUR