Giriş yap
Kayıt ol

        BİR TARAFTAN :... : ... oğlu (Vergi No:...)
DİĞER TARAFTAN :Türkiye Halk Bankası A.Ş. ni temsilen Ödemiş Şubesinden
... ile Şef ...

 aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

 İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Umurbey mahallesi 580 ada, 24 parsel sayılı
78.00 m2 miktarlı avlulu kargir dükkan ... adına kayıtlı
iken; adı geçen malik bizzat hareketle taşınmazlarının tamamını Türkiye
Halk Bankası A.Ş. Ödemiş Şubesinden açılmış ve açılacak kredilerinin
teminatını teşkil etmek üzere 1. derecede 20.000.000.000 (Yirmi milyar)
TL' sı bedelle, fekki bankaca bildirilinceye kadar müddetle, halen %80
akdi, %120 temerrüt faiz ile diğer sayfalarda yazılı olan 12. Maddeden
ibaret şartlar dahilinde ipotek ettiklerini ve tescilini istediğini,
Banka temsilcileri de bu ipoteği aynen kabul ederek tescilini
istediklerini....

 d)Tapuya Tescil Örneği

  A-İ - Türkiye Halk Bankası A.Ş.      FBK      Muk.     1    
20.000.000.000TL.  Tarih-Yev.

 e) İşlemin Mali Yönü

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (7.a,b,c)
pozisyonlarına göre; Akdin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç
miktarı üzerinden, Binde 3.6 tapu harcı ve 488 sayılı Damga Vergisi
Kanununa bağlı (1) sayılı Tablonun (I.1/a) pozisyonuna göre de Binde 7.5
oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir.

Bankalar, özel finans kurumları, yurtdışı kredi kuruluşları ile
uluslarası kurumlarca kullandırılacak kredilerin teminatına yönelik
olarak yapılacak ipotek işlemlerinde 5035 sayılı Kanun uyarınca, 29 Mart
2004 tarih, 074/1-1504 sayılı genel emir çerçevesinde harç ve damga
vergisi tahsil ettirilmeyecektir. Ayrıca, bu Kanun uygulamasında
tereddüt oluşması halinde, ilgili Maliye kuruluşundan alınacak cevabi
yazı doğrultusunda işleme yön verilmelidir.

Bankalarca kullandırılan kredilerin teminatını teşkil etmek üzere tesis
edilecek olan ipotek işleminden tahsil edilecek harcın tapu kütüğüne
yazılacak ipotek miktarı üzerinden değil, verilen kredi tutarı üzerinden
hesaplanması gerekir.  Ayrıca resmi senet  örneğinin istenmesi halinde,
suret harcı tahsil edilir.

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil
edilir.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78