Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLLERİ        :.......

DAVALI           :.......

KONU            : İpotek bedelinin arttırılması.

DAVANIN DEĞERİ  : .......-TL.

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimizin .......İli, ....... İlçesi, .......
Mah. Pafta:......., Ada:....... ,Parsel:....... kayıtlı ..... m2
alanlı taşınmazının bulunduğu yerde ....... Belediyesi'nce 3194
Sayılı İmar Yasasının 18.maddesi uyarınca arazi düzenlemesi
yapılmıştır.

2-Bunun sonucunda müvekkilimizin 33m2 yeri bedele çevrilerek , ....
3.Bölge tapusunda , ...... Mah., şuyulandırma cilt:.., sayfa
.....'te kayıtlı pafta:..... , ada :..., parsel:... sayılı .... m2
alanlı taşınmaz içinde ../../.... tarihinde müvekkilimiz lehine 
belediye adına ipotek tesis edilerek davalıya tahsis edilmiştir.

3-Belediye tarafından müvekkilimizin hissesine ........ değer takdir
edilmiş olup konulan değer taşınmazın mevkiine ,özelliklerine
göre son derece düşüktür.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧䞍Öഀ : MK.3194 ve 2942 sayılı
yasalar,HUMK, 

KANITLAR        : Tapu kayıtları, şuyulandırma evrakı,
keşif, bilirkişi, 

CEVAP MÜDDETİ   : 10 gündür.

İSTEM SONUCU    : Bu nedenlerle ;müvekkilimizin payına takdir
edilen ........ ipotek bedelinin ....... arttırılarak .......'sına
çıkarılmasına ,arttırılan miktarın ../../.... ipotek tesis
tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama
giderinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun
4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı
taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

					 

                                    
 DAVACI VEKİLİ

				               .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78