Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

İPOTEĞİN 

KALDIRILMASINI

İSTEYEN BORÇLU  :.......

VEKİLİ            :.......

ALACAKLI        :.......

KONU            : İPOTEĞİN KALDIRILMASI 

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz, alacaklıya aralarındaki ticari
ilişkide teminat olmak üzere ....... tarihli sözleşme gereği 
....... İli, ....... İlçesi, ....... Mevkii, ....... Ada, .......
Parseldeki İş hanında bulunan 117, 123, 165 ve 189 nolu bağımsız
bölümlerine alacaklı lehine ipotek tesis etmiştir. Sözleşme
gereği yerine getiremediği edimler nedeni ile alacaklı müvekkilimiz
aleyhine, ....... tarihinde .......nün ....... esas sayılı dosyası
ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatmıştır.

                  2-Müvekkilimiz tarafından
alacaklıya takip borcunun tamamını ....... tarihinde ödemiştir.
Alacaklı ise ipoteği halen kaldırmamıştır.

                  3-Mahkemenizce ipoteklerin
kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 

Ê

È

㄀$␷㠀$⑈愀Ĥ摧㟒æကÈ

Ê

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧㟒æကAL NEDENLER  : İİK. Madde
153

KANITLAR         : İcra Dosyası, Tapu Kayıtları

CEVAP SÜRESİ     : 10 Gündür

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin yukarıda tapu
kayıtları bildirilen taşınmazları üzerine davalı lehine konulan
ipoteklerin İİK. Madde 153 gereğince kaldırılmasına, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini talep ederiz. 

				

          						            BORÇLU VEKİLİ

						 .......