Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     (İHTİYAT-İ TEDBİR TALEPLİDİR)

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : Haksız yapılan inşaatın kal’i, Sayın Hakimliğinizin aksi kanaatte

 olması durumunda ise sözleşmenin aynen ifası ile müvekkilin

 uğradığı -fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla- şimdilik

 10.000 usd tutarındaki zararın tazmini talebimizden ibarettir.

DAVA DEĞERİ : 50.000 USD (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
kaydıyla)

AÇIKLAMALAR :

-I-

MADDİ OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ-

1. Müvekkil; karşı tarafın inşa edip sattığı "…………. Projesi" kapsamında
  İstanbul ili …… İlçesi …. Ada ….384 parselde kain …….. nolu bağımsız
  bölüm olmak üzere 3 adet bahçe ofis satın almıştır.Daha sonra
  yapılan düzenleme ile ilgili bağımsız bölümlerin numaraları ………
  olarak değişmiştir.

2. Müvekkil; karşı taraf ile aralarında akdedilen 21.09.2013 tarihli ve
  15.12.2013 tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri gereğince
  üzerine düşen tüm edimleri eksiksiz yerine getirmiştir. Öyle ki
  müvekkil, karşı tarafça düzenlenen "Ödeme Planı" na riayet ederek ….
  ve ….. nolu bağımsız bölümlerin satış bedelinin tamamını, ….. nolu
  bağımsız bölümün satış bedelinin ise büyük çoğunluğunu ödeyerek
  sözleşme hükümleri uyarınca hak sahipliği sıfatını kazanmıştır.

3. Ne var ki aynı özen karşı tarafça gösterilmemiştir. Nitekim haricen
  edinilen bilgilere göre; gerek sözleşme ile gerek harici
  görüşmelerle gerekse de web sitesi, televizyon, katalog, broşür vb.
  görsel ve yazılı basında yapmış olduğu taahhütlerine
  uymamıştır.Konunun sayın mahkemenizce daha iyi anlaşılması açısından
  dilekçemizin ekine ilgili projenin maket resmi eklenmiştir.Zira
  dilekçe ekinde sunulan dava konusu projeye ait maket resimde A harfi
  ile işaretlenen kısmın ………….. no lu bağımsız bölümleri müvekkile
  aittir.Yine maket resimde B olarak işaretlenen taşınmazda yine bahçe
  ofis olarak yapılan ayrı bir bölümdür.A ve B olarak işaretlenen
  taşınmazların tam ortasında kalan C olarak işaretlenen bölüm ise iki
  taşınmaz arasında bulunan aydınlatma boşluğu ve yeşil alan olarak
  gözükmektedir.Uyuşmazlıkta tam bu noktada düğümlenmektedir zira C
  olarak işaretlenen bu bölüm satış esnasında makette olduğu gibi
  yeşil alan ve aydınlatma boşluğu olarak sunularak satış yapılmış
  olmasına rağmen bu boşluğa haksız inşaat yapılmaya
  başlanılmıştır.Müvekkil bu konuya ilişkin daha önce bir duyum almış
  ve bu durumun önüne geçmek maksadı ile …….. 7. Noterliği'nin …………
  tarih ……… yevmiye numaralı ihtarnamesi ile karşı tarafı
  uyarmıştır.Bu ihtarnameye karşı taraftan olumlu veya olumsuz hiçbir
  cevap verilmemiştir.Daha sonra müvekkilimiz bizimle irtibata geçerek
  13.03.2015 tarihinde inşaatın durumu ile bilgi almak ve inşaatı
  yerinde görmek için karşı taraftan randevu aldığını beyan ederek
  bizimde refakat etmemizi talep etmiş yapılan bu ziyarette tamda
  müvekkilin bahsettiği gibi ekte sunulan proje maket resminde C
  olarak işaretlenen alana inşaat yapımına başlandığı
  gözlemlenmiştir.Konuya ilişkin ziyarete refakat eden karşı taraf
  çalışanına konu sorulmuş,bu çalışan da ilgili kısmın inşaatına bir
  hafta önce başlandığını ve yaklaşık on beş gün içerisinde de ikmal
  edileceğini beyan etmiştir. Bu bölüme yapılacak inşaatın
  tamamlanması ile birlikte müvekkilin aldığı taşınmazın bir cephesi
  tamamen kapanmış olacaktır.Müvekkilin satın aldığı tarihte üç
  cepheli olduğu söylenerek satılan taşınmaz haksız inşaat yapılmak
  sureti ile iki cepheye indirgenerek satılan taşınmazın değerinde
  yaklaşık % 25-30 arası bir azalmaya, müteahhit firmanın da haksız
  kazanç elde etmesine yol açmıştır.Yapılan bu haksız inşaatın yeşil
  alan üzerine yapıldığı ayan beyan ortadadır.Bu alana yapılan
  inşaatın ruhsatlı olması imar mevzuatı uyarınca mümkün değildir
  şayet buraya ilgili belediyeden bir imar izni alınmış ise de bu
  iznin, davalı tarafından dosyaya sunulması halinde bu imar izin
  işlemine karşı tarafımızca iptal davası açılacağını belirtmek
  isteriz. Karşı taraf yetkilileri ile yapılan görüşmede haksız
  yapılan inşaatın aslında projede var olduğu ancak sehven proje
  maketi yapılırken gözden kaçtığı,projede olmadığı daha sonra tadilat
  projesi yapılarak ilgili imalatın yapımına başlandığı gibi çelişkili
  beyanlarda bulunulmuştur.Takdir edilmelidir ki böyle ciddi bir proje
  imal eden karşı tarafın esas projede olmasına rağmen inşaatın
  tamamlanma safhasına geldiği bir aşamada eksik bir imalatın
  yapıldığını fark ederek tadilat projesi yapılmak sureti ile makette
  yeşil alan ve aydınlatma alanı olarak gösterilen alana inşaat
  yapması kabul edilemez bir iddiadır.Malum olduğu üzere tadilat
  projesi yapıda veya bağımsız bölüm içerisinde yapılacak
  değişikliklerin bir tadilat projesini gerektirmesi durumunda,
  yapının asıl projesine herhangi bir müdahale olmaksızın, sadece
  değişiklik yapılacak hususlarla sınırlı kalmak üzere yapılabilecek
  bir proje olup mevcut yapıdan ayrı yeni bir bina yapma yetkisi ve
  hakkı vermesi mümkün değildir.Burada müteahhit firma tarafından
  yapılan tadilat projesi değil tamamen proje değişikliğidir iki
  kavram tamamen birbirinden farklıdır.Sayın hakimliğinizce ……
  Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ilgili projeye
  ilişkin imar izin ruhsat ve belgeleri ile projeleri celp edilip
  bilirkişi marifeti ile incelendiği zaman da haklılığımız ortaya
  çıkacaktır.

 -II-

 HUKUKİ YÖNDEN DEĞERLENDİRME VE AÇIKLAMALARIMIZ

1. Sayın Hakimliğinizce de malum olduğu üzere, bir bina inşa edilirken
  önce imar durumu alınır, sonra proje yapılır ve belediyeden tasdik
  ettirilir. Sonra bu tasdikli projeye göre inşaat yapılır. Bir başka
  deyişle müteahhit imara, projesine ve taahhüt ettiği sözleşmeye
  uygun, yasal bir yapı yapmak suretiyle edimini yerine getirmekle
  yükümlüdür. Aksi durumda alıcılar haksız inşaatın kal’i davası
  açabilecekleri gibi haksız inşaat nedeniyle uğradıkları zararın
  tazminini de talep edebilirler.

2. Müvekkilin 4.900.000,00 USD gibi ciddi bir bedel ödeyerek,
  İstanbul'un en gözde bir yerinde lüks bir bahçe ofis almanın verdiği
  mutluluğu yaşaması en tabi hakkıdır. Ne var ki karşı tarafça
  yapılması planlanan bloklar arasına yeni bir blok yapılması hem
  mevcut plan, proje ve sözleşme hükümlerine aykırı olması sebebiyle
  yaratılacak hukuki ayıp müvekkili zarara uğratacak; hem de
  manzarasının kapanması, diğer bloklardaki daire sahiplerine nazaran
  yaratılan farklılık sebebiyle uğradığı talihsizlik sebebiyle normal
  fiyatın üzerinde bir bedelle satın aldığı taşınmazların değeri
  düşeceği için ayrıca bir zarara uğrayacaktır. Zira müvekkilim bu
  taşınmazı satın aldığı tarihte bu bölümün müstakil üç cephesi olması
  ve birim fiyatının diğer proje bölümlerinden daha pahalı olması
  nedeni ile satın almıştır.Diğer yandan taahhüt edilenden farklı
  yapılacak iş bu inşaat aynı zamanda reklam ve kampanyalarda yer alan
  yazılı ve görsel yayınlara nazaran farklılık teşkil etmesi sebebiyle
  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümleri uyarınca
  müvekkil tüketicinin yanıltılması ve aldatılması niteliğinde
  olacağından müvekkil ayrıca zarara uğrayacaktır. Başka bir deyişle
  müvekkil bilgisi dışında yapılan iş bu haksız inşaat sebebiyle
  milyonlar ödediği ofisinden beklediği faydayı göremeyecektir.

3. Aşağıda yer verilen Yargıtay kararları da iş bu konudaki
  haklılığımızı açıkça ortaya koymaktadır:

 “Dava, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi ve ek sözleşme
 uyarınca projeye aykırı yapılmış çatı katının davacılar adına tapuya
 tescili, inşaattaki projeye aykırı tüm imalatların kal'i ve projeye
 uygun hale getirilmesi, davalının ortak alanlara elatmasının
 önlenmesi, işgal tazminatı, değer farkı ve kal masraflarının tahsili
 istemlerine ilişkindir. Mahkemece, değer farkı ile ilgili tazminat
 isteminin kabulüne, bunun dışındaki tüm taleplerin reddine dair
 verilen karar, davacılar vekilince temyiz edilmiştir. Öte yandan, 3194
 sayılı İmar Kanunu'nun 21. maddesi gereği istisnalar hariç tüm yapılar
 yerel idareden alınacak izne uygun tasdikli projesi doğrultusunda inşa
 edilmek zorundadır. Ruhsatsız ve kaçak yapılar, aynı Yasa'nın 32.
 maddesi uyarınca yıkılır. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup,
 mahkemelerce kendiliğinden gözetilir. İmara aykırı, ruhsatsız veya
 tasdikli projesine aykırı kaçak bina, kat veya bağımsız bölümlerdeki
 yasaya aykırılıkların yasal hale getirilmesinin mümkün olmaması
 halinde, bunlar üzerinde yüklenici veya arsa sahibinin mülkiyet veya
 tazminat talep etme hakkı yoktur. Bu halde arsa sahibi; imara,
 tasdikli ruhsat ve projesine aykırı yapı, kaçak kat ile bağımsız bölüm
 ve eklentilerinin yıkılmasını isteyebilir/Eldeki davada hükme esas
 alınan bilirkişi rapor ve ek raporlarında ana taşınmazda otopark
 rampasının değiştirilmiş olup projesine uygun hale getirilmesi
 gerektiği, 4. normal kat ile teras katın ruhsat ve projesine aykırı
 yapıldığı, yasal hale getirilmesinin mümkün olmadığı ve Şişli Belediye
 Encümenince yıkım kararı verildiği saptanmıştır.”

 [Yargıtay 15. HD. 2006/828E. 2007/2061K. 02.04.2007 günlü ilamı]

 “Yüklenici, imara ve projesine uygun, yasal bir yapı yapmak suretiyle
 edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nitelikte bir bina
 yapılmadıkça yüklenici herhangi bir hak kazanamaz. Adına tescil
 isteminde de bulunamaz. Yapının imara ve projesine uygun olmadığının
 anlaşılması halinde, yasal hale getirilmesinin mümkün olup
 olmadığının, nasıl yasal hale getirilebileceğinin ilgili belediyeden
 araştırılması, yasal hale getirilmesi mümkünse bu konuda yükleniciye
 uygun süre verilmesi gerekir. Somut olayda gerek yapılan fazla kat,
 gerekse bodrum kattaki büyüme nedeniyle inşaatın imara ve projesine
 uygun olmadığı anlaşılmaktadır.”

 [Yargıtay 15. HD. 2006/3250E. 2007/6678K. 26.10.2007 günlü ilamı ]

-III-

TEDBİR TALEBİMİZE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Sayın Hakimliğinizce de malum olduğu üzere 6100 sayılı HMK’nın
  Kanun’un 389. Maddesi, “İhtiyati tedbirin şartların” ı
  düzenlemektedir. Buna göre,

 “Bir uyuşmazlık halinde ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi için;
 mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde
 edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması ya da tamamen imkansız hale
 gelmesi veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın
 doğacağından endişe edilmesi hali bulunmalıdır.”

2. Somut olayda Müvekkilin satın aldığı taşınmazın aydınlatma boşluğu
  ve yeşil alan üzerine halihazırda inşaat yapılmaya başlanılmış olup
  bu inşaatın tamamlanması halinde müvekkilin satın almış olduğu
  taşınmazda %25-30 arasında bir değer kaybı olacaktır.Müvekkilin
  toplam 4.900.000 dolar ödemiş olduğu nazara alındığında zararı
  yaklaşık 1.500.000 Ameikan dolarıdır. Bu haliyle yapımına başlanılan
  mezkur inşaatın gerekli plan, proje ve sözleşmelere, en önemlisi
  tüketici konumundaki müvekkil açısından yazılı, görsel taahhütler ve
  nihai olarak da hukuka aykırı olduğu sabittir. Hal böyleyken;
  müvekkilin daha fazla mağdur olmasının önüne geçilmesi adına dava
  sonuna kadar ihtiyati tedbir kararı verilerek, böylece müvekkilin
  zarara uğramasının engellenmesini talep ediyoruz. Nitekim aksi
  durumda haksız inşaatın devamı ile ciddi anlamda müvekkilin mağdur
  edilmesine ve telafisiz zararlara neden olunacaktır

3. İlgili yasal hüküm ve yukarıda ayrıntılıca izah etmiş olduğumuz
  hususlar doğrultusunda; inşaatın kal’ine bu mümkün olmadığı takdirde
  sözleşmenin aynen ifası ile müvekkilin uğradığı zararların tazminini
  talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6100 sayılı HMK’NIN 389. Maddeleri vs. yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma
hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

-  Taraflar arasında akdedilen 21.09.2013 ve 15.12.2013 tarihli
  gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri,

-  ……. . Noterliği’nin 20.01.2015 tarih ……. yevmiye nolu ihtarı,

-  Ödeme dekontları örnekleri,

-  Gerektiğinde keşif, bilirkişi, tanık, yemin vs. ikamesi mümkün her
  türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah ettiğimiz ve Sayın Hakimliğinizce resen
nazara alınacak nedenler çerçevesinde

-  ÖNCELİKLE İstanbul ili …… İlçesi …… Ada …… parselde yer alan …..
  nolu bağımsız bölümler bitişiğinde dilekçemizin 1 no’lu ekinde C
  harfi ile gösterilen yeşil alan ve aydınlatma boşluğu olması gereken
  kısımda yapımına başlanan inşaatın yapımın teminatsız veya uygun
  görülecek nakdi ve gayrinakdi teminat mukabilinde tedbiren
  durdurulmasına ,

-  NİHAİ OLARAK, haksız olarak yapımına başlanan ve henüz ikmal
  edilmemiş olan dilekçemizin 1 no’lu ekinde C harfi ile gösterilen
  yeşil alan ve aydınlatma boşluğu olması gereken kısımda yapımına
  başlanan inşaatın kal’ine,

-  Sayın mahkemenizce imara aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan bu
  inşaatın kal’ine,talebimizin uygun görülmemesi halinde 21.09.2013
  tarihli ve 15.12.2013 tarihli gayrimenkul satış vaadi
  sözleşmelerinin aynen ifası ile -fazlaya ilişkin haklarımız saklı
  kalmak kaydı ile- ŞİMDİLİK müvekkilin uğradığı 10.000 usd müspet
  zararın sözleşmenin imza edildiği 21.09.2013 tarihinden itibaren
  işleyecek yasal faizi ile birlikte tazminine karar verilmesini,

-  Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmil
  edilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili