Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………….............................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 
İNFAZIN ERTELENMESİNİ 
İSTEYEN (SANIK) : Adı ve Soyadı.TC.N 
DAVACI : Kamu. 
MÜDAHİL : . 
SUÇ : Hırsızlık. 
DAVA KONUSU : Cezanın infazının ertelenmesi talebinden ibarettir. 
TALEP NEDENLERİ : 
1. Ben Hırsızlık suçundan ........ Asliye Ceza Mahkemesinin …………… tarih,
………….. Esas ve ………….. karar sayılı ilamı ile …. ay …. hapis cezasına
çarptırıldım. Söz konusu karar tarafımdan temyiz edilmiş ancak Yargıtay
…… Ceza Dairesince hakkımda verilen karar onanmış ve ……….. tarihinde
kesinleşmiştir. bana verilen ceza, infaz aşamasına gelmiş
bulunmaktadır. 
2. Ancak ben, ekte de sunmuş olduğumuz doktor raporlarından anlaşılacağı
üzere, hamile olup önümüzdeki birkaç gün içinde doğum yapacağım.
Cezanın, benim icin bu şekildeyken infaz edilecek olması hem doğacak
olan çocuğun, hem de benim hayatımı tehlikeye sokabileceği gibi telafisi
güç ve imkansız zararların doğmasına neden olacaktır. 
3. Bu nedenle göstermiş olduğum mazeretime binaen iş bu infazın
ertelenmesi talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur. 
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle; hakkımda kesinleşen ve
infaz aşamasına gelen cezanın infazının CMUK. m. 399 hükümleri gereğince
ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 
……/……/2012 
Sanık 
Adı ve soyadı
İmza 
EK: 
1.) Doktora Raporları