Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İLAMAT BÜROSU SAVCILIĞI'NA
…………….
DOSYA NO. : …………….
İCRANIN ERTELENMESİ
TALEBİNDE BULUNAN
HÜKÜMLÜ : .
T.KONUSU : CMUK.'nun .....ncü maddesi gereğince infazın "……ay"
ertelenmesi talebidir.
AÇIKLAMALAR :
1 Savcılığınızın ………… ilamat numarası ile …………......... Hakimliği'nce
verilen ……….. Esas numaralı kararla verilen "……….gün hafif hapis" cezası
ile ilgili davetnameyi ../…/……. günü tebellüğ ettim.
2 Cezanın derhal infazı mağduriyetime neden olacak niteliktedir. Cezanın
infazına başlanıldığında işimi ve taahhütlerimi yerine
getiremeyeceğimden işlerimi sonradan mümkün olmayacak şekilde
kaybedeceğim. Zaten şu anda Ankara dışına öğretmen olarak atanan kız
çocuğumun ev taşıma ve yerleştirme hazırlıkları ile uğraşmaktayım. Bir
süre de yanında kalmak zorunluluğu da bulunmaktadır.
Bu nedenle infazın dört ay daha ertelenmesini, durumum gözönüne alınarak
teminata hükmedilmemesi ya da çok cüzi bir teminatla bu sürenin
verilmesini, saygı ile, diliyorum. …/…/…….
Hükümlü ………………..
EK:
1-) İkametgah İlmühaberi