Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                            Dosya No:2011/529

 DAVALI   ALACAKLI          : Vekili           
         : Av.Tamer Beltekin

		                İstoç Toptancılar Çarşısı 1.Ada
No:18 Bağcılar 

DAVAVCI BORÇLU        :  .MURAT BÜYÜKÇINAR

Talep Konusu         : Davacı borçlu vekilinin, Ankara
32.İcra Müdürlüğünde açmış olduğumuz kambiyo takibi
dosyasında 04.01.2010 vadeli 25.000TL lik senet için yapılan TEMİNAT
SENEDİ itirazlarına cevabımızdır.

Açıklama          : 

Ð

arklı tarihlerde vermiş olduğu kararlarda (14.03.2001 tarih ve
2001/12-233 ve 22.06.2001 tarih ve 2001/12-496 ek 1.) açıkca
belirtildiği üzere dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı
olduğu yazılı bir belgeyle kanıtlanmadığı sürece “teminat
senedi” sözcüklerinin tek başına bononun kayıtsız şartsız bir
bedelin ödenmesi vaadini içeren niteliğini etkilemeyeceği kabul
edilmiştir.

Sonuç ve İstem    : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle,
davacı yanın haksız ve hukuki mesnetten uzak tüm iddia ve
itirazlarının reddi ile haksiz itiraz nedeniyle davacı borçlunun 
müvekkilime %40 İcra İnkar tazminatı ödemesine  TAKİP
GİDERLERİNİN VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN davalı alacaklı tarafa
yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

 										21.07.2011

                                    
                                    
        Davalı YASİR ÖZÖKSEL

										VEKİLİ

                                    
        Av.Tamer Beltekin