Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,

										.......

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ :.......

   

DOSYA ESAS NO   :.......

İMZAYA İTİRAZ 

EDENLER         :....... 

VEKİLİ            :....... 

ALACAKLI         :.......

VEKİLİ            :.......

KONU             :.......'nün ....... E. sayılı takip
dosyası ile müvekkilim aleyhine yapılan takip ile ilgili olarak
imzaya yönelik itirazlarımızın sunulması ve icra takibinin
durdurulmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR  :1-Yukarıda esas sayısı ve İcra müdürlüğü
bildirilen dosyadaki imza müvekkilime ait değildir. Bu husustaki 
itirazımızı beş günlük yasal süresi içinde yapıyoruz.

                  2-Takibe konu yapılan çekteki imza
 müvekkilim ....A.Ş.'nin yetkili temsilcisi olan ..........'e ait
değildir. Müvekkilim olan şirketin yetkili temsilcisi ...............
daha önce atmış olduğu imzaların ve yine mahkeme huzurunda 
oturarak ve ayakta atacağı imzaların bilirkişi marifetiyle 
tetkikinden de takip konusu yapılan çekteki imzanın müvekkilime
ait olmadığı anlaşılacaktır.

                 

                  3-SÖZKONUSU TAKİPTEKİ ÇEKTE
BULUNAN İMZANIN MÜVEKKİLİMİZ ŞİRKET TEMSİLCİSİ VE
MÜVEKKİLİMİZ..................'E AİT OLMADIĞINI BEYAN EDİYORUZ.
İMZAYI AYRICA VE AÇIKÇA İNKAR EDİYORUZ.

                  4-Müvekkilim olan şirketin ve 
şirket yetkili temsilcisi olan ...............'in imza sirküleri 
incelendiğinde çıplak gözle imzalar arasındaki farklılık hemen
dikkati çekmektedir.

ö

\

¢

ô

ö

Z

\

␱㜀$␸䠀$က5-Müvekkilim olan şirket ............ ve ............
hizmetleri vermektedir. Bilindiği üzere piyasada güvene dayalı
hizmetler olarak   bilinmektedir. Müvekkilim olan şirket aleyhine
bu kadar yüksek meblağlı   bir icra takibine başlandığının
müşteriler arasında duyulması büyük güvensizlik duygusuna sebep
olacaktır.

                  6-Bu tür kötü bir reklam
müvekkilimiz şirketin ticari geleceğini olumsuz şekilde 
etkileyebileceğinden müvekkilimizin  sonradan haklı çıkma
ihtimali de göz önüne alınarak icra takibinin durdurulmasına karar
verilmesini saygıyla talep ederiz.

YASAL NEDENLER : İİK., BK. ilgili yasa maddeleri

   

KANITLAR     : ..İcra müdürlüğünün ...\..... esas sayılı
dosyası, Şirkete ve diğer müvekkilimize ait imza sirküleri, imza
örnekleri, bilirkişi incelemesi, imzası inkar edilen çek ve her
türlü yasal kanıt.

   

İSTEM SONUCU  : Arz edilen nedenlerle talebimizin kabulüne
yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, haklı 
çıkmamız halinde inkar tazminatına hükmedilmesine ve 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

                                    
             İTİRAZ EDENLER VEKİLİ

                                    
                     .......