Giriş yap
Kayıt ol

        İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bir taraftan Adnan Menderes Bulvarı 33110 Mersin adresinde kain imtiyaz
veren “... Enternasyonal Otelcilik A.Ş.” (kısaca Mersin
Hilton) ile,

Diğer taraftan ticaret merkezi …………..Mersin olan imtiyaz hakkı
sahibi “Rock House Fitness “ 

KONU

..., yukarıda yazılı adresinde bulunan otel mahallindeki
Fitness Center ve Step Odasını, dışarıdan gelen lokal müşterileri
ile otel müşterilerine vermekte olduğu spor hizmetlerini, bundan
böyle Rock House Fitness temsilcisi tarafından verilmesi konusunda
aşağıda yazılı şartlar çerçevesinde bu şahısa imtiyaz hakkı
verecektir.

ŞARTLAR 

MADDE 1

İmtiyaz Alanın Yükümlülükleri ve Görevleri

1.1.Rock House sözkonusu faaliyetleri yaparken 09.00 - 21.00 saatleri
arasında bu işten anlayan sorumlu bir kişi bulunduracak ve bu kişi
spora gelen üyelere eğitmenlik yapacaktır. 

1.2.Rockhouse otel müşterilerinden para almayacaktır.

1.3.RockHouse Fitness’in temin edeceği ilk 30 üyenin ödeyeceği
ücretin tamamı Hilton’un imtiyaz vermesi sebebi ile imtiyaz hakkı
bedeli olacaktır. 

1.4. Rockhouse, üye sayısı 30’u aştıktan sonraki beher üyelik
için , üyelik bedelinin %30’u Hilton’a imtiyaz bedeli olarak
ödeyecektir. 

1.5. Üyelerin yapacakları ödemeler Mersin Hilton tarafından tahsil
edilecek ve tamamına Hilton tarafından fatura kesilecektir. 

1.6.RockHouse Fitness da kendi payına düşen gelir için Mersin
Hilton’a fatura kesecektir.

1.7.Akdin imtiyaz hakkına ilişkin olması sebebi ile işin
geliştirilmesi için Mersin Hilton herhangi bir mali katkıda
bulunmayacağı gibi, Rockhouse reklam yaparsa bunun da masrafları
kendisine ait olacaktır.

1.8.RockHouse Fitness’in Mersin Hilton’da bulunduracağı Personel
kendi personeli olacak olup, dolayısı ile bu kişilerin otel ve/veya
3.şahıslara direk veya dolaylı olarak verdikleri zarardan da
Rockhouse mes’ul olacaktır.

1.9.Rockhouse otelde imtiyaz hakkı alan konumunda bulunduğundan ve bu
imtiyaz hakkından doğan yararlanma karşısında bedel de
ödediğinden, üçüncü şahıslara, vergi Dairesine, S. S. Kurumu
gibi her türlü özel ve resmi kuruluşlara karşı bizzat sorumludur.

1.10. Bu imtiyaz sözleşmesi hiçbir şekilde ve manada Hilton’a bir
alt yükleyicilik veya işverenlik sıfatı vermediği gibi bu akitten
dolayı da 3. şahıslar hiç bir nedenle ve hiçbir ad altında Mersin
Hilton’a rücu edemez.

1.11. İmtiyaz Sözlemesinin başlamasıyla, Rockhouse faaliyet
alanını teslim almış sayılarak, burada meydana gelebilecek
kazalardan dolayı otel sorumlu tutulamaz. Kazaları önlemek için her
türlü tedbiri imtiyaz hakkı sahibinin alması gerekmektedir.

1.12. RockHouse Fitness, faaliyetlerini genel olarak 5 yıldızlı bir
otel standartlarına uygun şekilde ifa edecektir. Mersin Hilton,
RockHouse Fitness’in faaliyetlerini yukarıdaki esaslara uygun
şekilde ifa edip etmediğini devamlı bir şekilde kontrol etmesine
taahhüt ve izin verir. Kontrol etmesi sadece standarta uygunluğunun
tespiti için olup, kontrol yetkisinden dolayı 3. kişilerin
taleplerinden dolayı sorumlu tutulamaz. 1.13..Akdin imzası ile
birlikte bu demirbaşlar, Rockhouse’a teslim edilmiş sayılır.

1.14.Rockhouse, akdin hitamıyla birlikte bu demirbaşlar Hilton’a
aynen ve kullanılır şekilde teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
RockHouse Fitness, bunların herhangi bir nedenle eksik olmalarından
veya normal eskime payı haricinde mahiyetlerine göre bozuk, kırık,
aşınmış veya yırtık olmalarından dolayı Mersin Hilton’a
karşı sorumlu olacaktır.

1.15.Makinelerin yanlış ve hatalı kullanımından doğan arızalar
RockHouse Fitness tarafından tazmin ve tamir edilecektir.

1.16. RockHouse , işbu anlaşmanın yürürlüğe gireceği tarihten
itibaren Mersin Hilton’un otelde konaklayacak veya otelde
konaklamayan otel dışı lokal müşterilerinin oteldeki üye
sayısını arttırmaya da çalışmaya yükümlüdür.

MADDE 2

İmtiyaz Verenin Hak ve Yükümlülükleri

2.1.İmtiyaz veren Mersin Hilton, faaliyet alanını ekli listede
yeralan demirbaşlarıyla birlikte sağlam ve kullanılır olarak teslim
etmeye ve bunların RockHouse Fitness tarafından kullanılmasına
muvaffakat eder. 

2.2.Mersin Hilton, faaliyet alanı içerisinde , Rockhouse Fitness’ın
beş yıldızlı otel strandartlarına uygunluğunu denetleme hak ve
yetkisine sahip olup, gördüğü aksaklıkları yazılı olarak
belirtecektir.

2.3.ELEKTRİK, SU VSS….HİLTON ÖDEYECEK Mİ?

MADDE 3

Fiyatların Tespiti

Üyelik Fiyatları ve artışlar karşılıklı mutabakat sonucu Mersin
Hilton ve RockHouse Fitness tarafından belirlenecektir. İlk liste
ektedir.

MADDE 4

Mücbir Sebepler ve Grev

4.1.Otelde çıkan bir yangın , vuku bulan bir kaza neticesi veya
herhangibir mücbir sebeple tahribatı dolayısı ile veya sair
nedenlerle,Mersin Hilton veya mal sahibi tarafından yapılabilecek
tamirat, yenileme, tadilat işleri nedeni ile veya grev veya lokavtlar
gibi iş ihtilafları, kaza harp hali ve benzerleri, yakıt ve sair
malzeme temin etme imkansızlık ve zorlukları ve Mersin Hilton’un
iradesi haricindeki tüm nedenler yüzünden durması halinde Mersin
Hiltona bu sebeplerle rücu edilemeyeceğini imtiyaz alan kabul ve
taahhüt eder. Bu gibi durumlarda RockHouse Fitness Mersin Hilton’dan
herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacaktır.

4.2.Yukarıdaki paragraftaki durumlar 30 (Otuz) günü aştığı
takdirde taraflardan her biri dilediği anda diğer tarafa göndereceği
30 (Otuz) gün mehilli bir ihbarla işbu anlaşmayı işbu mehilin
sonuna muzaf olmak üzere her iki taraf için tazminatsız olarak fesh
edebilir.

4.3.Yukarıdaki hallerde taraflardan hiç biri fesih ihbarında
bulunmazsa, işbu imtiyaz anlaşmasının süresi bu hallerin devamı
süresi kadar uzatılmış sayılır.

MADDE 5

Süre

5.1.İşbu sözleşmeyle verilen imtiyaz hakkı 1 yıl sonunda hiçbir
ihbara gerek kalmadan kendiliğinden sona erer. Sona erdiği tarihte,
imtiyaz alan Rockhouse’un bu yeri derhal tahliye etmesi ve 1.14 ve
1.15. maddeler mucibince teslim etmeye mecburdur.

5.2.Geç teslimden dolayı, Rockhouse …….$ tutarında tazminatı
hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ödemekle yükümlü olduğu gibi,
geç teslim edilen her gün için de ayrıca……..$ kullanma bedeli
ödemekle yükümlüdür.

MADDE 6

Vaktinden Evvel Fesih

Mersin Hilton ile mal sahibi kendi kiralayanı arasında mevcut Kira
mukavelesi herhangi bir sebeple yukarıda öngörülen sürenin hitam
tarihinden daha evvel bittiği veya herhangi bir nedenle fesh edildiği
takdirde, işbu anlaşma da aynı tarihte her iki taraf için
tazminatsız olarak münfesih olacaktır.

MADDE 7

Anlaşmanın Hukuki Mahiyeti

Taraflar işbu anlaşmanın anlaşmada tarif edilen faaliyetlerin Otelde
RockHouse Fitness tarafından işbu anlaşmada öngörülen hüküm ve
şartlarla yapılması hakkını RockHouse Fitness’a bahşeder bir
imtiyaz anlaşması olduğunu, herhangi bir kira, ortaklık, şirket ve
benzeri veya sair bir anlaşma olmadığını ve bu son şekil ve
manalardan biri olarak tevsif, iddia ve tefsir edilmeyeceğini beyan ve
kabul ederler.

Anlaşmanın bu mahiyetine bağlı olarak anlaşma süresince mahalin
asli ve feru zilyetliği Mersin Hilton’a ait olacak ve mahal Mersin
Hilton’un fiili ve hukuki hakimiyeti altında olacak ve kalacaktır.

MADDE 8

Anlaşmaya Muhalefet

Taraflardan herhangi biri, işbu anlaşmanın hükümlerine veya kanunun
herhangi bir hükmüne riayet etmezse diğer taraf muhalefetin
mahiyetine göre azami 30 günlük bir mehil tayin eden yazılı bir
ihtarname ile diğer tarafı bu hükme riayete davet eder. Diğer taraf
da bu müddet sonuna kadar anılan hükme riayet etmez ise, anlaşmayı
bu suretle fesh eden tarafın zarar ve ziyan hakkı saklı kalmak üzere
herhangi bir ihbar veya usuli muameleye lüzum olmadan işbu anlaşma
münfesih olur.

Kanunen ve işbu anlaşmanın mehil tayinini ihtiva etmeyen basit bir
ihbarla münfesih olacağı haller mahfuzdur.

MADDE 9

Devir Yetkisi

RockHouse Fitness, Mersin Hilton ile imzalamış olduğu bu İmtiyaz
Anlaşmasını herhangi bir üçüncü şahsa veya Tüzel kişiliğe
devir edemez. 

MADDE 10

Faiz

Taraflardan herhangi birinin işbu anlaşmadan doğan borcunu anlaşmada
öngörülen vadesinde ödememesi halinde işbu borç TC Merkez
Bankasının temerrüt faizine tabi olacaktır.

MADDE 11

Tebligat Adresleri

Taraflar aşağıda yazılı adreslerinin kanuni ikametgahları
olduğunu ve işbu adreslerle iadeli taahhütlü olarak gönderilecek
her türlü tebligatın her ne sebeple olursa olsun bilatebliğ dönse
dahi, bilatebliğ şerhini taşıdığı tarihte usulen yapılmış
sayılacağını kabul ederler.

1) Mersin Hilton Enternasyonal Otelcilik A.Ş.

Adnan Menderes Bulvarı 33110 Mersin

2) RockHouse Fitness Mersin

MADDE 12

Yetki

İşbu anlaşmanın tatbik ve tefsirinden dolayı taraflar arasında
çıkabilecek bilcümle ihtilaflarda Mersin Mahkemeleri yetkili
olacaktır.

MADDE 13

Yürürlük

İşbu anlaşma 1.8.2003 tarihi ile 31.7.2004 tarihleri arasında
yürürlüktedir.

MERSİN HİLTON ENTERNASYONAL			RockHouse Fitness

OTELCİLİK ANONİM ŞİRKETİ			. 								 

P R O T O K O L

EK -1

1- RockHouse Fitness’ın personeli, personel kapısından girer ve
çıkar.

2- RockHouse Fitness, personelinin çalışma programının bir
nüshasını ve Personelin Nüfus Cüz. Fotokopisini Otel Personel
Müdürlüğüne verir.

3- İşyerine personel tarafından paket getirilip götürülmesi
yasaktır. Acil hallerde puantörlükte bırakılmalıdır.

4- İşi biten personel oteli derhal terkeder.

5- RockHouse Fitness personeli işi olmadıkça Departmanlar arasında
dolaşamaz.

6- Önemli bir olay olmadıkça RockHouse Fitnness personeli işyerinde
ziyaretçi kabul edemez. Acil durumlarda ziyaret puantörlükte
gerçekleştirilir.

7- RockHouse Fitness personeli özel işleri için otel telefonlarını
kullanamaz.

8- “Mahal”de bulunacak değerli veya değersiz her türlü eşya ve
paket derhal makbuz mukabilinde otel idaresine teslim edilecek.

9- RockHouse Fitness’ın personeli işyerinde içki ve uyuşturucu
getiremez, kullanamaz veya kullanmış olarak gelemez veya işyerinde
kullanamaz.

10- RockHouse Fitness nun Personeli işyerine silah ve silah
sayılabilecek şeyleri getiremez,ve işyerinde taşıyamaz.

11- Personelin kıymetli eşyalarının kaybından Otel sorumlu
değildir.

12- Personel dışarıdan yiyecek ve içecek getiremez.

13- RockHouse Fitness’nun personeli her zaman Spor Salonu
standartlarına uygun olarak temiz bakımlı ve üniformalı
olmalıdır.

14- RockHouse Fitness ve personeli, Otelin çevresinde veya içinde
göreceği her türlü aksaklığı, arızayı, tehlikeyi Otel idaresine
bildirmekle yükümlüdür.

15- RockHouse Fitness’nun personeli ücretsiz olarak otel personel
yemekhanesinde yemek yiyecektir. Ancak, eğer Otel, yemek hizmetini
dışarıdan üçüncü bir şahsa ücret karşılığı ihale eder ise,
RockHouse yemek bedelini Otel’e ödeyecektir.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78