Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     		NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

									………..

DAVACI			: …………

VEKİLİ			: Av……… 

DAVALI			: …………..Belediye Başkanlığı

DAVA				: Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat( Belirsiz 

				Alacak )  

DAVA DEĞERİ		: 5.000 TL ( fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak
kaydıyla )

AÇIKLAMALAR		: 1-Davacı müvekkil …………… Parsel’de kain
taşınmazda hissedardır. Dava konusu bu taşınmaz imar planında
yeşil alana (park alanı) tekabül etmektedir. İş bu durum tapu
kayıtları ve imar planı ile ispatlanacaktır.

				Davacının hissedarı olduğu iş bu taşınmaz on yılı aşkın
bir süredir imar planında yeşil alana (park alanı) tekabül etmekte
olup, davalı idarece bugüne kadar kamulaştırılmamıştır. Davacı
müvekkilin davalı idareye, taşınmazın imar planında yeşil alandan
çıkartılarak konuta açılması, bu yapılamayacak ise taşınmazın
kamulaştırılması talepleri sürekli cevapsız bırakılmıştır.
Müvekkilin inşaat yapmasına müsaade edilmemekte, satmak istediği
zaman da imarda yeşil alan olması sebebiyle kimse satın almaya
yanaşmamaktadır. Kısaca müvekkil, taşınmazı üzerindeki tasarruf
hakkını serbestçe kullanmamakta, Anayasal güvence altında olmasına
rağmen mülkiyet hakkı ortadan kaldırılmaktadır.

				2- Davacı müvekkil davalı kuruma son olarak 2013 yılı
içerisinde başvurarak Yargıtay Hukuk Genel Kurul’unun 15.12.2010
tarihli kararı doğrultusunda taşınmazının kamulaştırılmasını
talep etmiş ve davalı kurum ekli yazı ile cevap vererek dava konusu
taşınmazın …………………sayılı meclis kararı ile yeniden 5
yıllık kamulaştırma programına alındığını belirerek
kamulaştırma ve bedelin ödeme talebini reddetmiştir. 

ò

ú

ò

ᔏཨᘀ䡨艭㔀脈ᘆ䡨艭㴀er almaktadır. Buna göre
müvekkil, davalı belediyeye başvurmuş talebi 06.03.2013 tarihli
yazı ile reddedilmiş bunun üzerine yasal süre içinde yani
20.03.2013 tarihinde dava açılmış ve süre korunmuştur. Bu nedenle
yasal süre içinde davamızı açıyoruz.

				4- Müvekkil tapu kayıtlarında malik olmasına rağmen bir malikin
sahip olduğu hiçbir tasarruf hakkını kullanamamıştır. Bu nedenle
zarar görmüştür.

				Tasarruf hakkının ortadan kaldırılması nedeniyle iş bu davayı
açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLER		: İYUK md.9–13–16, TMK, HMK, ilgili mevzuat

DELİLLER				: Tapu kayıtları, imar uygulama dosyaları, ., emsal
taşınmaz kayıtları, Danıştay emsal kararları, bilirkişi
incelemesi, vs deliller.

NETİCE VE TALEP		: Arz edilen nedenlerden dolayı davanın kabulü ile
…………İli ……… ilçesi ……..mah………. Ada…….
Parsel’de kain taşınmazda malik olan müvekkilin tasarruf hakkının
ortadan kaldırılması nedeniyle bu taşınmazın bedeline karşılık
olmak üzere fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak
kaydıyla şimdilik 5.000 TL’nin dava tarihinden (Görevsiz mahkemede
açılan dava tarihi) itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalıdan alınarak müvekkilime verilmesine, yargılama giderlerinin
davalıdan tahsiline karar verilmesini saygıyla bilvekale talep ederim.


										

										Av. …………

EKİ: Vekâletname fot.

     Emsal Danıştay kararları

     Emsal taşınmaz listesi