Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’ NE,

İCRANIN GERİ BIRAKILMASI TALEPLİDİR.

MUTERİZ:

VEKİLİ:

ALACAKLI:

VEKİLİ:

İCRA DAİRESİ ve DOSYA No:

TEBELLÜĞ TARİHİ:

...../...../....

İTİRAZ KONUSU:

İlamlı takibe yönelik itfa itirazımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Alacaklı tarafından müvekkil aleyhine İstanbul 4. İcra Müdürlüğü’nün
sayılı dosyası ile ilamlı takip başlatılarak icra emri gönderilmiştir.
İcra emrine dayanak -ekte sunulan- İstanbul 4. İş Mahkemesi’nin ve
Sayılı kararının incelenmesi ile anlaşılacağı üzere, Sayın Mahkeme esas
dava ile karşı davanın kısmen kabul ve kısmen de reddine karar
vermiştir. Öte yandan söz konusu karar taraflarca temyiz edilmiş olup
dosya henüz Yargıtay’dan dönmemistir.

2. İcra emri tarafımızca ….. tarihinde tebellüğ edilmis olmakla
süresinde takas talep hakkımızı kullanarak itfa itirazında bulunuyoruz.
Alacaklının icra emrinde odenmesini istediği toplam talebi 4.177,00 TL.
olup zikredilen kararda lehimize hükmedilen kısım ise 2433 USD ana para,
492,00 TL. yasal vekalet ücreti, 99,00 TL. yargılama gideridir. Keza
dava tarihi olan …. tarihinden itıbaren de devlet bankalarınca 1 yıl
vadelı $ hesaplarına uygulanan en yüksek faiz oranına h.ükmedilmiştir.
Netice itibariyle, Sayın Mahkemece takas talebimize dayalı itfa
itirazımızın kabulü ile, dosya alacaklısına herhangi bir borcumuz
kalmayacak, TAM TERSİNE, karşılıklı alacakların mahsup edilmesi
neticesinde BAKİYE ALACAĞIMIZ SÖZKONUSU OLACAKTIR.

3. Sonuç olarak, icranın geri bırakılması ve takas talep hakkımıza
dayalı itfa itirazımızın kabulü için işbu davayı açmak zarureti hâsıl
olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK., BK.,diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER : ##İcra Dairesi##’ nün ….. ##Dosya Numarası##v. sayılı
dosyası, İstanbul İş Mahkemesi’nin …… E., …. K. sayılı kararı, diğer her
türlü yasal delil,

SONUÇ OLARAK : Yukarıda arz edilen nedenlerle;

İstanbul 4. İş Mahkemesinin …… sayılı kararında hükme bağlanan
alacağımız ile aynı kararda hükme bağlanan dosya alacaklısı davalının
alacağı ile takas talebi hakkımıza dayanarak ileri sürdüğümüz itfa
itirazımızın tetkik ve kabulüne, davalının müvekkilimden olan alacağının
müvekkilimin davalıdan olan alacağından mahsup edilerek bakiye
alacağımızın tespitine ve yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin
davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve
talep ederiz.

Muteriz ….. Vekili

(İİK. m. 33, 62)