Giriş yap
Kayıt ol

         T.C. 

ANKARA ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Örnek No:21

Dosya No:

İKİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

1-Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi :

2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı

soyadı ve adresi :

3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı,

soyadı ve adresi :

4-Haczin neye ilişkin olduğu,

hangi miktar için yapıldığı : Her türlü doğmuş ve doğacak hak, alacak ve
istihkak üzerine.

5-Birinci haciz ihbarnamesinin

tebliğ tarihi :

6-Alacak tutarı ile faiz ve giderler : -TL ( tarihi itibariyle masraf ve
faizi hariç)

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki alacağı üzerine masraflarla
birlikte - TL borçtan dolayı haciz konularak yapılan birinci ihbara
rağmen müddeti içinde itiraz etmemeniz sebebiyle borç zimmetinizde (mal
yedinizde) sayılmıştır. Bu ihbarın tebliğinden itibaren (7) gün içinde
borcunuz olmadığı veya malın yedinizde bulunmadığı veya haciz
ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş
veya kusurunuz olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı
veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya
emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddianız varsa yazılı veya sözlü
olarak icra dairesine itirazda bulunmanız; itirazda bulunmadığınız
takdirde zimmetinizde sayılan borcu (malı) icra dairesine ödemeniz
(teslim etmeniz, aksi halde cebri icra yolu ile tahsil edileceği aynen
alınacağı) ihtar olunur.*

(İİK m.89)

 İcra Müdürü

MADDE 89/2: Üçüncü şahıs, borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı
veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal
istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya
ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak
borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise,
keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün
içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

MADDE 89/3: Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden
itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç
zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde
itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde
sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede
ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi
gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması,
itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine
ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir.
İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan
borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine
teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine
ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde
menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu
ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu
bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim
yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası
açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün
içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen
cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın
kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen
süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu
olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye
mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava
konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum
edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca
tabidir.

MADDE 89/4: Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz
ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde
ispat ederek üçüncü şahsın 338 nci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre
cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkûm edilmesini isteyebilir.
İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre
halleder.

MADDE 89/5: Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mâni sebebiyle müddeti
içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü
uygulanır. Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya
karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği
malın iadesini isteyebilir.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78