Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

ŞİKAYET EDEN-ALACAKLI :

VEKİLİ :

SANIKLAR :

 Yetkilisi/Müdürü;

(Mernis adresi ve kimlik bilgilerinin UYAP üzerinden celbini talep
ederiz.)

 Yetkililerin/şirket müdürlerinin tespit edilecek mernis adreslerine
 tebligat gönderilmesini talep ediyoruz.

KONU :Yetkilisi bulundukları şirketin iflasını istememek suçunu işleyen
sanıkların İ.İ.K. 345/a maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar
verilmesi talebidir.

İCRA DOSYA NO : . İcra Müdürlüğü – 2014/ E.

AÇIKLAMALAR :

1- Sanıkların yetkilisi/müdürü olduğu Ltd. Şti. ile müvekkilimiz
arasındaki ticari ilişki nedeniyle, müvekkil firmaya borçlu bulunan Ltd.
Şti. aleyhine . İcra Müdürlüğü'nün 2014/ E. Sayılı dosyası ile 17.330,00
TL asıl alacak üzerinden 18.04.2014 tarihinde Kambiyo yoluyla icra
takibine geçilmiştir. Ancak borçlu şirket takip kesinleşmesine rağmen
borcunu ödememiştir.

2- . İcra Müdürlüğü’nün 2015/ Talimat Sayılı dosyasından 06/04/2015
tarihinde borçlu şirketin takip talebinde belirtilen ve tebligat adresi
olan “ …………..” adresine haciz işlemi için gidildiğinde, komşusu E……….
borçlunun bu adrese arada sırada uğradığını, anahtarın komşulardan
birinde olduğunu beyan ederek anahtarı getirmiş, getirilen anahtar ile
kapı açılarak içeri gezilmiş, içeride çerçeveletilmiş şekilde borçlu
adına düzenlenmiş ISO 9001 sertifikasının asılı olduğu görülmüş, ancak
hacze kabil mal bulunamamıştır. (EK-1 HACİZ TUTANAĞI)

3- Borçlu firma hakkında malvarlığı sorgulaması istenmiş, borçlu şirkete
ait tapu ve posta çeki hesabına rastlanamamıştır. Her ne kadar
şüphelinin yetkilisi/müdürü bulunduğu borçlu şirket adına kayıtlı plaka
sayılı 4 adet araç bulunduğu tespit edilmiş ise de var olan araçlar
üzerinde başka rehin ve hacizlerin mevcut olması nedeniyle ve bu
hacizlerin alacak tutarları değerlendirildiğinde alacağımızı tahsil etme
imkânı bulunmamaktadır.

4- Borçlunun, bankalardaki hak ve alacaklarının haczi için banka genel
müdürlüklerine İ.İ.K. 89/1. Maddesi gereği 1. haciz ihbarnamesi
gönderilmiştir. Merkez Bankası, Anadolu Bank, Asya Katılım, Akbank,
Denizbank, TEB, Türkiye Finans Katılım, Vakıf, Yapı Kredi, Finansbank,
Halk Bank, HSBC, ING, Şeker, Garanti, İş, Ziraat, Albaraka Türk,
Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk Katılım, Tekstil Bank ve Fiba
Bank Bankalarına gönderilen haciz müzekkereleri neticesinde dosya
alacağımız tahsil edilememiştir. Üçüncü kişiler nezdinde, dosyamız
alacağını karşılayacak hak ve alacak tespit edilememiştir.

5- Borçlu şirketin kayıtlı olduğu vergi dairesine müzekkere yazılarak
faaliyetine devam edip etmediği hususları sorulmuştur. Ayrıca Tapu
Müdürlüklerine geriye doğru 2 ve 5 yıllık süreçlerde devir edilen
malvarlığı bilgisi olup olmadığı sorulmuş ve borçlu şirketin alacaklı
olduğu dava ve icra dosyalarının olup olmadığının sorgulanması için de
talep açılmıştır. Borçlu şirketin alacaklı olduğu dava ve icra dosyası
olmadığı tespit edilmiştir.

 6-Borçlu şirketin borca batıklığının ortaya konması bakımından;

-  UYAP sisteminden ülke genelindeki tüm icra müdürlükleri nezdinde;
  borçlu olduğu diğer icra takip dosyalarının da araştırılmasını,
  ilgili icra müdürlüklerinden güncel borç tutarının UYAP üzerinden
  sorulmasını talep ediyoruz.

-  Bağlı bulunduğu ( Vergi Dairesi V.D. Vergi No: ) vergi borçlarının
  tutarının ve faaliyetine devam edip etmediğinin, beyannamesine göre
  kâr edip etmediğinin, zarar ediyorsa; zarar tutarının
  bildirilmesinin istenmesine,

-  Keza; SGK Müdürlüğü’nden sigorta prim vs. borçlarının sorulmasına
  karar verilmesini talep ediyoruz.

Zira bu belgeler Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 11/07/2011 tarihli ve
2011/2550 E. ile 2011/4214 K. (Ek:1) numaralı içtihadında da ifade
edildiği üzere “İ.İ.K.nun 345/a maddesinde yaptırıma bağlanan sermaye
şirketinin iflasını istememek suçunun varlığı için, öncelikle vergi
dairesine verilen şirket bilançosundan şirketin iflasının istenmesinin
gerekip gerekmediğinin tespitinin mümkün olabileceği gözetilmeden, icra
dosyasındaki haciz talebinde bulunma işlemini atılı suçun işlendiğini
öğrenme tarihi olarak kabulüyle şikayetin süresinde yapılmadığı
gerekçesiyle müştekinin şikayet hakkının düşürülmesine karar verilmesi
isabetsizdir……..” gerek şikayet hakkının tespiti ve davanın kabulü
açısından önem teşkil etmektedir..

Keza yine Yargıtay 16. Hukuk Dairesi’nin 08/11/2010 tarihli ve 2010/4358
E. ile 2010/6469 K. (Ek:2) numaralı içtihadında da belirtildiği
“İ.İ.K.nun 179. ve T.T.K.nun 324. maddesinde öngörülen koşullarda
şirketin aktif ve pasif durumunun belirlenerek sonucuna göre şirketin
iflasının istenmesinin gerekip gerekmediği, ………. bilirkişi incelemesine
tabi tutulduktan sonra sonucuna göre şikayetin süresinde yapılıp
yapılmadığının ve buna göre de sanığın hukuki durumunun takdiri…..” gibi
hususlar yukarıdaki evraklar üzerinden yapılacak inceleme neticesinde
tespit edilebilecektir.

7- Borçlu şirket hâlihazırda borçlarını ödeyemeyecek durumda olup (
şirketin mevcudu şirket borçlarını karşılayamamaktadır),
yetkilisi/müdürünün İ.İ.K 345/a uyarınca şirketin iflasını istemesi
gerekirken, sanık bu zorunluluğa aykırı hareket etmiştir.

İ.İ.K 345/a’da belirtilen suçun unsurları olan:

a. Şirketin mevcudunun borçlarını karşılamaması,

b. İdare ve temsil yetkisine haiz kimselerin bu sebeple şirketin
  iflasını istememeleri; somut olayda gerçekleşmiş durumdadır.

 8- Borçlu şirketi temsil ve ilzam yetkisi aynı zamanda şirket müdürü
 olan …….ya ( T.C. …… ) aittir. Bu durum …….. tarihli, …..sayılı ve
 ……sayfa no.lu Ticaret Sicil Gazetesi ve İstanbul Ticaret Sicil
 Müdürlüğü internet sayfası çıktısı ile de sabittir. İstanbul Ticaret
 Sicil Müdürlüğü kayıtlarının celbine, borçlu şirketi temsil ve ilzama
 yetkili kişi/kişiler ile şirket müdürünün kimlik ve adres bilgilerinin
 sorulmasına karar verilmesini talep ediyoruz.(EK-2 İstanbul Ticaret
 Sicil Müdürlüğü internet sayfası çıktısı ) , (EK-3 Ticaret Sicil
 Gazetesi)

 9- Sanıkların yetkilisi bulunduğu şirket sermaye şirketidir ve
 pasifinin aktifinden fazla

olmasına rağmen, işbu şirket yetkilileri/müdürleri şirketin iflasını
istememek suretiyle İ.İ.K. madde 345/a’da belirtilen suçu işlemiştir.
Sanık bu eylemiyle, müvekkil şirketlerin zararına sebep olduğundan,
cezalandırılmaları istemiyle, işbu davanın açılması zorunluluğu
doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İİK.m.179, 345/a ve sair ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla;

1- ……….İcra Müdürlüğü’nün 2014/…………. E. sayılı dosya içeriği

2-Haciz tutanağı ( Ek 1)

3-Borçlu şirketin Ticari Defter, belge ve kayıtları,

4. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü internet sayfası çıktısı (Ek 2)

5-………… tarihli, …………. sayılı ve …………. sayfa no.lu Ticaret Sicil Gazetesi
(Ek 3.)

6-Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden şirket yetkilisi/müdürünün kim olduğunun,
kimlik bilgilerinin celbi ile borçlu şirket ile ilgili olarak müzekkere
gönderen tüm icra ve dava dosyalarının esas numaralarının/mahkeme ve
icra müdürlüklerinin bildirilmesinin istenmesi,

7-Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce borçlu şirket hakkında müzekkere gönderen
icra müdürlüklerinin ve mahkemelerin ve ilgili dosyaların numaralarının
bildirilmesinden sonra; bu dosyalara müzekkere yazılarak, borca
batıklığın kanıtlanması bakımından, alacak tutarlarının sorulması,

8-Şirket yetkilisi/müdürü sanığın nüfus ve sabıka kayıtlarının mahkemece
celbi,

9-………. Vergi Dairesi’den (V.No: ……………) borçlu şirket ile alakalı tutulan
geriye dönük 5 yıllık vergi kayıtlarının, şirket tarafından vergi
dairesine teslim edilen mizan, bilanço vs… sair evrakların celbi ve
ayrıca vergi dairesi nezdinde şirketin güncel vergi borcunun sorulması,
BA/BS formlarının celbi

9-UYAP sisteminden ülke genelindeki tüm icra müdürlükleri nezdinde;
borçlu şirket aleyhine başlatılan icra takip dosyalarının ve borç
miktarlarının tespit edilmesi,

10-SGK İl Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak SGK kayıtlarının, prim, faiz,
gecikme cezası vs. borçlarının toplam tutarının sorulması,

11-Banka kayıt ve belgeleri, Banka Genel Müdürlükleri’nden borçlu
şirketin borçlarının tutarlarının sorulması, borçlu şirketin
alacaklarının haczi için 1. Haciz İhbarnamesi gönderen diğer icra
müdürlüklerinin ve dosya numaralarının, 1. Haciz İhbarnameleriyle
bildirilen borç tutarlarının bildirilmesinin istenmesi,

12- Borçlu şirket (ve gerek görülürse müvekkil şirket) kayıtları, bu
kayıtlar ve yukarıdaki maddelerde yazılı bulunan ve toplanacak diğer
borca batıklığı gösterir deliller üzerinde BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
yaptırılması,

13-Karşı tarafın sunduğu veya sunacağa karşı delillerine karşı her türlü
delil sunam hakkımız saklı kalmak kaydıyla sair her türlü yasal
deliller.

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek
nedenlerle; şirketi temsile yetkili sanıkların, İİK 179 maddesi
gereğince şirketin iflasını istemeyerek İİK 345/a maddesinde belirtilen
suçu işlemiş olmaları nedeni ile eylemlerine uyan suçtan dolayı
cezalandırılmalarını, yargılama gideri ile vekalet ücretinin karşı
taraftan tahsilini vekil olarak saygıyla arz ve talep ederiz.

Müşteki (Alacaklı)

Vekili

Av.

EKLER:

1 -Vekâletname örneği – Yetki Belgesi

2 -Haciz tutanağı

3- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü internet sayfası çıktısı

4 -Ticaret sicil Gazetesi Örneği

5 -Örnek mahkeme kararı