Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     T.C.

TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO	:2014/- E.

DAVACI	: 

VEKİLİ	: 

DAVALI	:

D. KONUSU	:İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İSTİNADEN YATIRILAN TEMİNATIN
İADESİ TALEBİ

AÇIKLAMALAR	:

	

	Asıl davaya ilişkin hüküm 22.10.2014 tarihinde verilmiş ve süresi
içinde temyize başvurulmaması sebebiyle kesinleşmiştir. 6100
sayılı HMK 392. Madde ve ilgili hükümleri uyarınca ihtiyati tedbir
kararına istinaden yatırılan teminatın iadesini talep ediyoruz.

TALEP SONUCU	:

Yukarıda arz ve izah edildiği üzere;

Ž

¬

ú

Œ

Ž

¬

®

ø

ú

„Ô

„Ä^„Ô

İhtiyati Tedbir Kararı’na istinaden yatırılan 4.800,-TL teminatın
tarafımıza iadesine,

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi’nin 5. maddesi
uyarınca yatırılan avanstan kullanılmayan kısmın iadesine,

	Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

Davacı Vekili  	                           
                          Av.