Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞINA

Dosya No:2015/

İhtiyati Haciz İsteyen

(ALACAKLI) : ………………………. (TC No: ……………….)

VEKİLLERİ : Av. ………………………………

……………………………………………..

Karşı Taraflar

(BORÇLULAR) :

  1-

  2-

KONU : İhtiyati Haciz talebinden ibarettir.

Alacak MİKTARI : 23.800,00-TL

AÇIKLAMALAR : 1-Borçlu……………………….. Mak. Matb. Amb. San. Tic. A.Ş.
tarafından keşide edilen ve diğer borçlu tarafından geçerli bir ciro
yolu ile müvekkilim İ……. Özgüç’e teslim edilen, 20.03.2015 keşide
tarihli bir adet 25.000,00- TL bedelli bir adet çek düzenlemiştir.

2- İşbu çek süresi içinde muhatap bankaya ibraz edildiği halde yasal
yükümlülük tutarı olan 1200-TL ödenmiş ve karşılıksız olduğu çekin
arkasına şerh edilmiştir.

3- Alacağımız bir rehinle teminat altına alınmış değildir. Borcunu
vadesinde ödemeyen borçlular aleyhinde icra takibi başlatılacak ancak
borçluların mallarını kaçıracağından endişe etmekteyiz.

4-Bu sebeple; borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile birlikte,
üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczini sayın mahkemeden talep
etme zarureti doğmuştur.

KANUNİ DELİLER: İİK, TTK ve ilgili mevzuat.

NETİCE-İ TALEP : Arz ve izah edilen sebeplerden dolayı;

Borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü

şahıslardaki hak ve alacaklarının, müvekkilimin alacağını

karşılayacak kadarının ihtiyaten haczine, masraf ve ücreti

vekaletin davalıya tahmiline dair karar verilmesini saygı ile

vekaleten arz ve talep ederiz. 02.07.2015

İhtiyati Haciz İsteyen

Vekili

Av. M. Furkan DURMUŞ