Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL ( ) ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE
BULUNAN (ALACAKLI)     :…………………..(T.C Kimlik No:…………………)

VEKİLİ                                  :Av.
KARŞI TARAF (BORÇLU) :……………………. (T.C Kimlik No:…………………)
……………………………./İST
KONU                              : İhtiyati haciz isteminden ibarettir.
ALACAK MİKTARI           : 30.000,00 TL
AÇIKLAMALAR                 :
1- Borçlu…………tarafından müvekkile verilen ……….. vadeli, 10.000 TL
bedelli, …………….. vadeli 10.000,00 TL bedelli, ………….. vadeli, 10.000 TL
bedelli toplam 30.000,00 TL bedelli 3 adet senet, vadesinde
ödenmemiştir.
2- Borçlunun mal kaçırma ve adres değiştirme ihtimali bulunduğundan,
Sayın Mahkemenizce uygun görülecek teminat karşılığı, borçlunun, borca
yeter miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3. Şahıslardaki hak ve
alacaklarının haczi, menkullerin muhafazası için ihtiyati haciz talep
etme zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ NEDENLER     : TTK sair yasal mevzuat
DELİLLER                          : ………….. vadeli, 10.000,00 TL bedelli,
…………..vadeli, 10.000,00 TL bedelli, ………….. vadeli, 10.000,00 TL bedelli
3 adet senet aslı, sair her  türlü yasal delil.
SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,
Borçlunun, borca yetecek miktarda menkul, gayrimenkulleri ile 3.
Şahıslardaki hak ve alacaklarının uygun bir teminat karşılığı ihtiyaten
haczine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

İhtiyati Haciz Talep Eden

             Vekili
Av…………………

Eki: Onaylı vekaletname sureti

        Senet fotokopileri

Not: Senet asılları, mahkeme kalemine ibraz edilecektir.